معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 8 تیر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 38,887 38,887 38,887 2,000 38,887 1,750 1,580
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 33,810 33,810 33,810 2,002 33,810 165 132
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 30,960 30,960 30,960 1,008 30,960 294 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 37,151 37,439 38,593 1,008 36,386 1,722 1,008
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,001 37,001 37,001 1,500 37,001 1,400 1,360
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 37,656 37,872 38,799 1,500 37,644 1,900 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 30,960 30,960 30,960 1,606 30,960 374 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 36,386 36,386 36,386 550 36,386 132 132
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,368 44,090 45,339 650 41,169 1,840 650
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,044 40,179 40,789 500 39,533 1,390 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 30,965 31,039 31,219 1,012 30,960 1,298 1,012
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,778 42,974 43,119 150 38,347 260 150
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,669 32,055 32,991 110 30,960 484 110
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 38,366 38,392 38,399 50 38,347 60 50
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 37,301 37,348 37,449 50 37,230 60 50
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 35,779 36,665 38,563 600 35,500 780 600
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 38,887 38,887 38,887 0 38,887 420 420
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 30,960 30,960 30,960 0 30,960 231 231
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,001 37,001 37,001 0 37,001 140 140
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 30,960 30,960 30,960 0 30,960 1,276 1,276
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,604 36,751 37,109 1,210 36,604 1,562 1,210
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 35,996 35,996 35,996 990 35,996 396 286
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 36,013 36,013 36,013 3,000 36,013 190 90
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,000 28,000 28,000 506 27,000 1,210 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,599 27,766 27,800 506 27,000 946 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,854 32,854 32,854 506 29,868 4,334 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,013 36,013 36,013 960 36,013 192 168
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 31,759 31,926 32,228 500 30,960 1,280 500
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,000 27,000 27,000 1,012 27,000 550 550
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 30,960 30,960 30,960 1,518 30,960 1,474 1,298
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 35,996 35,996 35,996 0 35,996 704 704
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,013 36,013 36,013 0 36,013 210 210
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,013 36,013 36,013 0 36,013 192 192
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,000 27,000 27,000 0 27,000 176 176
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 30,960 30,960 30,960 0 30,960 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,000 27,000 27,000 1,518 27,000 1,408 1,408
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 30,960 30,960 30,960 1,323 30,960 546 420
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,868 29,868 29,868 3,014 29,868 5,104 1,892
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 36,604 36,604 36,604 1,000 36,604 930 880
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 36,013 36,013 36,013 1,518 36,013 858 814
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 31,789 31,950 32,059 440 30,960 1,474 440
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 31,229 31,373 31,667 120 30,960 200 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 34,483 34,483 34,483 2,002 31,349 18,568 2,002
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 35,996 35,996 35,996 1,012 35,996 132 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 36,013 36,013 36,013 1,001 36,013 352 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 36,604 36,604 36,604 1,500 36,604 860 810
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد نقدی 36,820 36,820 36,820 480 36,820 36 36
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 34,468 34,468 34,468 1,001 34,468 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 35,996 35,996 35,996 1,298 35,996 286 242
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 35,996 35,996 35,996 960 35,996 240 48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,555 43,555 43,555 501 43,555 350 350
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 36,604 36,604 36,604 506 36,604 286 264
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,262 37,262 37,262 110 37,262 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 33,810 33,810 33,810 154 33,810 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 33,810 33,810 33,810 0 33,810 352 352
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,000 27,000 27,000 0 27,000 22 22
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 30,960 30,960 30,960 0 30,960 903 903
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 29,868 29,868 29,868 0 29,868 1,122 1,122
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,604 36,604 36,604 0 36,604 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 36,013 36,013 36,013 0 36,013 286 286
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,013 36,013 36,013 0 36,013 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,604 36,604 36,604 0 36,604 690 690
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 35,996 35,996 35,996 0 35,996 1,056 1,056
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 35,996 35,996 35,996 0 35,996 48 48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 43,555 43,555 43,555 0 43,555 30 30
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,262 37,262 37,262 0 37,262 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 35,996 35,996 35,996 0 35,996 484 484
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 36,604 36,604 36,604 0 36,604 242 242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 31,269 32,150 34,222 3,014 24,009 8,734 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,666 33,122 34,708 3,500 24,009 8,260 3,500

قیمت مواداولیه؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,600 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,150 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,000 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
020 46,500 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
Lf190 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d 43,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,700 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال -800 1.84% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 43,300 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 53,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
781 43,200 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
785 42,800 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 43,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 43,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
552R Maroun 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
510L Jam 43,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 43,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 84,500 ریال 2000 2.37% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
RP340 50,300 ریال -700 1.37% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 48,500 ریال -1100 2.22% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 80,300 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال -1300 1.58% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖