عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 44,895 294 0 پالت فلزی نقدی سلف 1395/08/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 48,367 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 48,367 504 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 61,074 100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 28,626 132 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,505 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 29,505 55 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 30,968 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 30,968 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,149 1,496 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,149 1,210 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 40,251 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 37,979 440 1,760 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,979 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 37,979 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 39,174 495 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 39,574 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 39,574 990 440 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 39,574 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 39,574 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 42,344 410 0 سایر نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 39,574 1,015 0 سایر نقدی نقدی 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 42,344 330 2,970 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 37,566 400 1,600 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,485 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,083 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,083 480 1,440 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 34,675 88 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,222 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 35,352 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,913 2,002 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,913 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,913 770 396 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 37,566 242 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 39,700 242 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,187 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,187 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 39,016 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,213 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,213 300 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/09
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 44,450 100 100 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,447 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,447 300 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/09
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 51,336 302 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 37,566 1,980 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 37,566 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 38,243 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 37,566 210 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 32,587 210 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 32,587 651 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 32,587 110 110 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 32,587 770 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 32,587 770 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 34,281 160 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 32,587 600 200 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 32,587 110 110 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 32,587 1,012 1,012 کیسه نقدی نقدی 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 32,587 1,518 1,518 کیسه نقدی سلف 1395/08/03
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 32,587 504 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 31,280 66 176 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 330 1,672 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 330 682 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 300 700 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 28,963 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 31,860 500 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/08/01

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,700 ریال -1000 2.14% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,500 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,900 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
0075 52,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 51,900 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lf190 51,700 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
52518 45,600 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,100 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,100 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
C30s 49,200 ریال -700 1.4% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,400 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
1540 58,900 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
1551 58,100 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
781 49,100 ریال -1000 2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 70,000 ریال 7500 10.71% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,800 ریال -1100 2.2% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 49,000 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 52,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 53,700 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034