قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/09/05
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,126 36,696
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,842 33,360
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,451 47,353
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 52,196 52,088
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 48,229 48,124
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 48,229 48,124
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 44,260 43,898
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 45,433 45,074
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 45,433 45,074
اروند پلی وینیل کلراید E6834 35,469 36,029
اروند پلی وینیل کلراید E7242 35,469 36,029
اروند پلی وینیل کلراید E7244 35,469 36,029
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,842 33,360
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,126 36,696
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 52,196 52,088
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,451 47,353
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,451 47,353
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,451 47,353
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,738 43,462
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 50,075 49,616
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 53,207 52,719
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,433 45,074
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 50,075 49,616
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 44,260 43,898
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 40,864 40,942
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 61,377 59,903
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 61,377 59,903
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 61,377 59,903
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 60,253 58,806
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 56,663 55,292
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 56,620 56,101
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 56,620 56,101
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 52,844 52,359
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,451 47,353
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,451 47,353
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 40,864 40,942
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 41,642 41,713
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 44,260 43,898
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 35,469 36,029
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,842 33,360
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,111 37,697
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 48,983 48,534
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 48,983 48,534
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 48,983 48,534
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 49,996 49,537
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 50,151 49,691
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 51,514 51,041
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 52,409 51,928
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 43,845 43,443
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 43,456 43,057
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 43,456 43,057
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 43,456 43,057
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 45,402 44,985
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 43,456 43,057
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 43,456 43,057
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 43,456 43,057
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 43,456 43,057
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 44,818 44,407
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 44,260 43,898
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 40,864 40,942
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 41,642 41,713
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,864 40,942
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,642 41,713
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 47,379 47,002
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,433 45,074
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 59,604 58,137
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 59,604 58,137
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 59,604 58,137
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 57,917 56,492
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 54,327 52,978
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 54,327 52,978
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 51,122 49,852
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 51,122 49,852
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 51,219 50,676
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 53,975 53,402
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 56,731 56,129
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 59,200 58,657
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 85,705 85,029
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,738 43,462
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,109 44,824
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,738 43,462
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 44,517 44,233
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 41,750 41,838
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 42,498 42,580
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 42,581 42,671
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 43,316 43,399
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,864 40,942
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 41,642 41,713
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 41,642 41,713
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 40,864 40,942
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 41,642 41,713
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 42,703 42,784
تخت جمشید لاتکس 16,928 16,772
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 56,731 56,129
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,738 43,462
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 45,109 44,824
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 45,684 45,391
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 42,294 42,375
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 50,075 49,616
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 54,250 53,752
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 47,379 47,002
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 44,260 43,898
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 44,260 43,898
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 47,402 47,493
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 48,181 48,264
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 40,864 40,942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 41,642 41,713
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 40,864 40,942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 40,864 40,942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 41,642 41,713
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 40,864 40,942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 41,642 41,713
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 40,864 40,942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 41,642 41,713
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 40,864 40,942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 41,642 41,713
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 42,703 42,784
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 81,200 81,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 94,200 94,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 115,000 115,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 115,000 115,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 43,456 43,057
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 43,845 43,443
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 48,983 48,534
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 48,983 48,534
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 48,983 48,534
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 48,983 48,534
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 48,983 48,534
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 48,983 48,534
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 48,983 48,534
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 44,818 44,407
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 43,456 43,057
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 43,456 43,057
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 43,456 43,057
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 45,402 44,985
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 43,456 43,057
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,738 43,462
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,109 44,824
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,738 43,462
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 50,075 49,616
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 53,728 53,235
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 44,260 43,898
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 40,864 40,942
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 42,703 42,784
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,433 45,074
شازند پلی بوتادین رابر 60,026 60,439
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 65,476 65,839
شهید تندگویان PET S آمورف 42,006 41,424
شهید تندگویان PET N آمورف 40,768 40,203
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 40,974 40,407
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 42,253 41,668
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 41,139 40,569
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 42,418 41,831
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 41,345 40,773
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 42,625 42,034
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 42,418 41,831
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 43,697 43,092
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 44,729 44,109
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 43,408 42,807
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 45,100 44,476
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 43,780 43,174
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 38,005 38,441
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 36,884 37,307
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 38,192 38,630
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 37,071 37,496
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 38,603 39,046
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 37,445 37,874
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 38,700 39,144
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 37,538 37,969
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 40,236 40,697
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 39,037 39,485
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 40,457 40,920
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 39,251 39,701
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 40,136 40,596
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 38,940 39,386
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 53,975 53,402
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 56,731 56,129
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,126 36,696
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,842 33,360
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 85,705 85,029
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 100,610 99,817
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,451 47,353
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 52,196 52,088
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,451 47,353
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 47,451 -
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 48,229 48,124
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,451 47,353
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 52,196 52,088
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,451 47,353
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,451 47,353
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,451 47,353
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,451 47,353
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,451 47,353
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 41,642 41,713
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 40,864 40,942
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 41,642 41,713
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 40,864 40,942
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 41,642 41,713
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 41,642 41,713
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 45,433 45,074
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 46,471 46,101
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 46,471 -
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,864 40,942
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,642 41,713
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 45,433 45,074
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 48,983 48,534
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 43,845 43,443
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 48,983 48,534
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 43,456 43,057
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 43,456 43,057
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,738 43,462
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,738 43,462
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,738 43,462
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 45,433 45,074
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 45,986 45,564
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 48,983 48,534
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 48,983 48,534
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 43,456 43,057
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 48,983 48,534
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 43,456 43,057
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 43,845 43,443
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 43,845 43,443
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 43,456 43,057
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 43,456 43,057
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 44,040 43,636
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 50,151 49,691
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 51,514 51,041
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 15,777 15,632
ارومیه کریستال ملامین 54,595 54,094
اروند سود کاستیک 13,449 13,143
امیرکبیر برش سنگین 13,900 14,032
برزویه آروماتیک سنگین 23,923 23,359
برزویه ارتوزایلن99.5% 28,159 27,286
برزویه پارازایلین 33,471 32,785
بیستون آلکیل بنزن خطی 46,907 44,934
بندرامام ***بنزن 36,796 35,951
بندرامام زایلین مخلوط 25,167 24,936
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,578 22,371
بندرامام گاز پروپان صنعتی 22,383 22,178
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,539 22,332
پارس استایرن منومر 48,712 46,642
پارس نفتا (پنتان پلاس) 19,628 19,717
جم برش سنگین 13,900 14,032
خراسان آمونیاک (گاز) 10,605 9,752
خراسان آمونیاک (مایع) 10,605 9,752
خراسان اوره پریل 10,627 11,089
خراسان کریستال ملامین 54,595 54,094
رازی اوره صنعتی گرانوله 9,343 10,800
رازی دی آمونیوم فسفات 15,532 15,332
رازی گوگرد 7,046 6,632
زاگرس متانول 12,293 11,050
شازند برش سنگین 13,900 14,032
شازند منو اتانول آمین 45,350 44,934
شازند دی اتانول آمین 45,350 44,934
شازند تری اتانول آمین 49,243 48,791
شازند منو اتیلن گلایکول 33,497 33,691
شازند دی اتیلن گلایکول 31,862 31,338
شازند تری اتیلن گلایکول 38,836 39,061
شازند ایزوبوتانول 28,028 27,578
شازند نرمال بوتانول 33,088 32,399
شازند دی اتیل هگزانول 38,149 37,027
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 29,553 28,609
شیراز آمونیاک (گاز) 10,605 9,752
شیراز آمونیاک (مایع) 10,605 9,752
شیراز اوره پریل 10,627 11,089
شيراز متانول 12,293 11,050
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,516 4,474
فن آوران اسید استیک 22,934 21,661
فن آوران متانول 12,293 11,050
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 153,977 156,903
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 135,272 140,646
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 135,272 137,888
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 10,605 9,752
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,343 10,800
مارون منو اتیلن گلایکول 33,497 33,691
مارون دی اتیلن گلایکول 31,862 31,338
مروارید منو اتیلن گلایکول 33,497 33,691
مروارید دی اتیلن گلایکول 31,862 31,338
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 33,497 33,691
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 31,862 31,338
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 40976 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖