عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 17 فروردین 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 41,330 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/01/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,002 0 41,330 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 45,019 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/01/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 0 50,557 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,860 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,860 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,391 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,391 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,391 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 660 0 32,663 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,847 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,847 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,847 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,847 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/01
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 39,236 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 39,215 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 3,894 39,215 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 50 0 39,215 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 50 0 39,387 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 0 37,820 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 370 0 38,482 کیسه نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,574 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,100 1,300 38,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,574 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/01/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 38,574 سایر نقدی نقدی 1395/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 38,574 سایر نقدی نقدی 1395/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550 1,936 38,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 2,442 38,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 2,000 0 37,961 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 1,700 39,268 کیسه نقدی سلف 1395/02/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 0 36,971 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 36,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 66 0 36,309 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 132 0 36,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 5,005 0 36,309 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 0 36,309 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 0 36,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,309 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 37,762 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,983 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 0 36,983 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 36,983 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 2,200 0 36,983 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 792 36,983 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 42,605 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 42,605 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 41,770 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 42,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 100 100 42,241 پالت چوبی نقدی سلف 1395/02/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,928 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 147 0 37,307 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 770 0 31,680 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,518 550 31,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 700 0 31,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 294 105 31,349 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 315 315 31,349 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 315 315 31,349 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 300 200 31,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 0 31,349 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 63 0 31,349 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/01/22
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,008 504 31,349 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/01/22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,312 0 28,671 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 26,065 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,980 0 26,065 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/01/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 600 0 26,065 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 0 26,065 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/01/22

قیمت مواداولیه؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,600 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,150 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,000 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
020 46,500 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
Lf190 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d 43,500 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,700 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال -800 1.84% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 43,300 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 53,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
781 43,200 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
785 42,800 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 43,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 43,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
552R Maroun 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
510L Jam 43,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 43,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 84,500 ریال 2000 2.37% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
RP340 50,300 ریال -700 1.37% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 48,500 ریال -1100 2.22% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 80,300 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال -1300 1.58% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖