معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 30 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 104,260 104,260 104,260 104,260 200 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 55,291 55,291 55,291 55,291 1,892 1,991 1,221
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 53,631 53,631 53,631 53,631 506 770 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 58,020 58,020 58,020 58,020 1,892 825 341
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 58,020 58,020 58,020 58,020 0 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 56,448 56,448 56,448 56,448 110 132 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 56,448 56,448 56,448 56,448 110 198 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,676 52,676 52,676 52,676 0 154 154
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,676 52,676 52,676 52,676 4,400 1,782 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 52,676 52,676 52,676 52,676 1,000 120 60
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 52,676 52,676 52,676 52,676 480 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 55,551 55,551 55,551 55,551 1,500 640 610
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 55,551 55,551 55,551 55,551 990 242 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 55,551 55,551 55,551 55,551 1,500 210 150
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 55,551 55,551 55,551 55,551 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 61,106 61,106 61,106 61,106 330 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 55,551 55,551 55,551 55,551 1,012 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 64,246 64,246 64,246 64,246 506 572 374
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 64,246 64,246 64,246 64,246 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 67,799 67,799 67,799 67,799 0 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 67,799 67,799 67,799 67,799 2,500 650 380
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 57,274 57,274 57,274 57,274 3,000 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 57,274 57,274 57,274 57,274 132 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 57,274 57,274 57,274 57,274 960 336 336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 53,692 53,692 53,692 53,692 2,002 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 52,796 52,796 52,796 52,796 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 52,796 52,796 52,796 52,796 6,006 297 209
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 53,692 53,692 53,692 53,692 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 52,796 52,796 52,796 52,796 240 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 55,171 55,429 55,512 55,769 300 450 300
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 55,171 55,171 55,171 55,171 400 310 140
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 57,778 57,778 57,778 57,778 1,012 132 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 57,778 57,778 57,778 57,778 1,012 110 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 57,778 57,778 57,778 57,778 990 198 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 68,467 68,467 68,467 68,467 1,100 88 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 70,074 70,074 70,074 70,074 50 70 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 70,074 70,074 70,074 70,074 200 40 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 72,803 72,803 72,803 72,803 600 60 60
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 74,079 74,079 74,079 74,079 750 280 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 60,690 60,690 60,690 60,690 440 198 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 61,856 61,856 61,856 61,856 220 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 63,604 63,604 63,604 63,604 550 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 60,690 66,759 66,759 66,759 189 4,242 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 57,237 57,311 57,637 57,777 210 273 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 60,690 60,690 60,690 60,690 210 168 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 60,690 60,690 60,690 60,690 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 62,035 62,035 62,035 62,035 330 66 66
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 54,771 60,248 60,248 60,248 3,024 6,192 3,024
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 54,323 55,459 55,944 57,049 2,288 3,564 2,288
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 54,323 54,571 54,916 56,323 2,016 2,832 2,016
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 54,323 54,323 54,323 54,323 700 920 620
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,323 54,323 54,323 54,323 0 704 704
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 54,323 54,323 54,323 54,323 3,806 3,146 3,102
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 56,565 56,565 56,565 56,565 2,496 2,496 2,496
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 54,323 54,323 54,343 54,429 1,050 1,092 1,050
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 54,323 55,331 55,500 56,111 903 1,554 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 54,323 54,333 54,353 54,429 400 620 400
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 54,323 54,423 55,013 55,919 462 756 462
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 54,323 54,719 54,856 55,352 504 903 504
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 46,580 46,580 46,580 46,580 220 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 42,267 42,267 42,267 42,267 500 60 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 43,130 43,130 43,130 43,130 2,508 176 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 43,130 43,130 43,130 43,130 3,014 484 286

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖