معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/08/23
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/08/9 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 43,267 41,024 5
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 43,267 41,024 5
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 43,957 41,707 5
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 43,957 41,707 5
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,571 36,791 2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 37,476 36,876 2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 37,476 36,876 2
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,093 30,171 3
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,203 33,189 3
اروند پلی وینیل کلراید E7242 33,581 32,585 3
اروند پلی وینیل کلراید E7244 33,581 32,585 3
اروند پلی وینیل کلراید E6834 33,581 32,585 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 43,267 41,024 5
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 47,594 44,511 7
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 37,476 36,876 2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 39,077 38,063 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,785 38,022 2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 40,387 39,650 2
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,252 35,345 3
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,203 33,189 3
آبادان پلی وینیل کلراید S60 32,648 31,680 3
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,093 30,171 3
آبادان پلی وینیل کلراید S70 34,203 33,189 3
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 59,850 59,662 0
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 61,047 60,855 0
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 54,769 54,853 -0
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,252 35,345 3
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,942 36,027 3
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,571 36,791 2
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 43,267 41,024 5
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 43,267 41,024 5
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 32,648 31,680 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,093 30,171 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 34,203 33,189 3
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 33,179 32,719 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 33,524 33,060 1
پلی پروپیلن جم HP422H 33,697 33,231 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 33,179 32,719 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,179 32,719 1
پلی پروپیلن جم HP 552R 33,179 32,719 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 33,179 32,719 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 38,076 37,565 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 38,076 37,565 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 38,076 37,565 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 39,111 38,589 1
پلی پروپیلن جم HP 564 S 34,904 34,425 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 40,593 40,056 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 33,179 32,719 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 33,179 32,719 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 33,179 32,719 1
پلی نار P-CR-380 34,386 33,914 1
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 43,042 42,192 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 41,415 40,512 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 39,345 38,486 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 37,274 36,461 2
تبریز ABS 58,127 55,656 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 42,960 40,930 5
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 42,960 40,930 5
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 42,960 40,930 5
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 41,708 39,737 5
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 38,968 37,102 5
تبریز EPS Oversize 38,968 37,102 5
تبریز EPS Fine 36,630 34,876 5
تبریز EPS SuperFine 36,630 34,876 5
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,785 38,022 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,006 39,220 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 38,785 38,022 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 39,475 38,705 2
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 37,884 36,935 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,252 35,345 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 36,942 36,027 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,252 35,345 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 36,942 36,027 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,427 37,465 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,738 36,783 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 37,013 36,076 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,702 36,759 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,252 35,345 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36,942 36,027 3
بانیار EPS 100-FR 44,653 42,621 5
بانیار EPS 200-FR 44,653 42,621 5
بانیار EPS 300-FR 44,653 42,621 5
بانیار EPS 400-FR 43,778 41,785 5
بانیار EPS 500-FR 40,933 39,047 5
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 41,415 40,512 2
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 39,345 38,486 2
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,571 36,791 2
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,571 36,791 2
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,252 35,345 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 36,942 36,027 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,252 35,345 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 36,942 36,027 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,252 35,345 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 36,942 36,027 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,252 35,345 3
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 39,077 38,063 3
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 40,387 39,650 2
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 42,053 41,000 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 42,853 41,792 3
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 39,201 38,582 2
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 37,884 36,935 3
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 38,785 38,022 2
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,006 39,220 2
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,521 36,582 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,252 35,345 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 36,942 36,027 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,252 35,345 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,942 36,027 3
خوزستان PGPC 1822 77,141 75,482 2
خوزستان PGPC 0712 77,141 75,482 2
خوزستان PGPC 1218 77,141 75,482 2
خوزستان PGPC 0407 77,141 75,482 2
خوزستان PGPC 2230 77,141 75,482 2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 59,316 58,697 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 46,040 45,559 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 46,040 45,559 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 59,316 58,697 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 59,316 58,697 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 59,316 58,697 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 59,316 58,697 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 65,178 64,498 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 61,971 61,324 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 38,076 37,565 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 33,524 33,060 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 33,179 32,719 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 33,179 32,719 1
شازند PP-R270G 38,076 37,565 1
شازند PP-EP2X CI 38,076 37,565 1
شازند PP-EP2X CE 38,076 37,565 1
شازند PP-ARP 230 38,076 37,565 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 34,904 34,425 1
شازند PP R 40 38,076 37,565 1
شازند PP R 60 38,076 37,565 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 33,179 32,719 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 33,179 32,719 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 33,179 32,719 1
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 34,386 33,914 1
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 33,179 32,719 1
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,252 35,345 3
شازند *HD-EX3(PE80) 38,097 37,674 1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 37,476 36,876 2
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,571 36,791 2
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,702 36,759 3
شازند PBR 59,640 61,150 -2
شازند PBR -1210S 64,468 65,928 -2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,006 39,220 2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,785 38,022 2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 38,785 38,022 2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 32,867 32,431 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 32,867 32,431 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 32,593 32,161 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 32,593 32,161 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 31,844 31,422 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 31,844 31,422 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 31,053 30,642 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 31,053 30,642 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 30,603 30,197 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 30,128 29,729 1
شهیدتند گویان PET آمورف 30,603 30,197 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28,661 28,362 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 28,661 28,362 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 28,234 27,939 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 29,813 29,502 1
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,093 30,171 3
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,203 33,189 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 43,267 41,024 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 43,267 41,024 5
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 43,957 41,707 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 43,267 41,024 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 43,267 41,024 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 43,267 41,024 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 43,267 41,024 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 47,594 44,511 7
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 37,476 36,876 2
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,252 35,345 3
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,942 36,027 3
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 38,076 37,565 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 33,524 33,060 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 33,179 32,719 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 38,076 37,565 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 35,248 34,767 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 33,524 33,060 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 38,076 37,565 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 38,076 37,565 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 38,076 37,565 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 33,179 32,719 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 33,179 32,719 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 33,179 32,719 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 33,524 33,060 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 33,179 32,719 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,697 33,231 1
نوید زرشیمی ZR 340R 39,111 38,589 1
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 37,476 36,876 2
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 58,127 55,656 4
قائد بصیر ABS 75 68,236 65,335 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,252 35,345 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 36,942 36,027 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,252 35,345 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,942 36,027 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,571 36,791 2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 39,201 38,582 2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 37,476 36,876 2
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 36,942 36,027 3
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,252 35,345 3
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 36,942 36,027 3
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 38,785 38,022 2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 38,785 38,022 2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 38,785 38,022 2
تخت جمشید لاتکس 16,933 16,880 0
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 41,415 40,512 2
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 36299 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖