تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 16 تیر 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 300 0 43,178 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 700 0 43,178 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 590 0 43,785 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,391 0 43,785 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 500 0 46,218 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 40,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 36,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 22,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 14,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,897 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,897 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,397 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,397 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 34,529 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 209 0 33,029 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 33,029 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,690 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,690 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,500 0 44,787 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 902 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 44,792 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 40,308 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 40,378 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 0 43,194 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 1,012 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 43,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 43,660 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 100 0 34,679 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,400 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 44,903 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 330 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/05/06
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 2 پتروشیمی جم 121 0 35,891 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 528 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,804 0 44,235 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 330 330 44,235 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 220 39,812 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 110 35,388 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 24,329 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,001 1,001 43,660 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 45,835 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 47,311 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 0 48,476 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 50 0 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 378 0 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 378 0 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 1,012 41,381 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 420 0 41,070 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,518 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 264 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 150 0 44,178 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 462 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 420 0 41,070 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/30
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 190 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 550 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 770 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 23,072 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 990 0 23,072 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 130 0 22,496 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 19,996 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 14,100 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,510 0 25,636 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,995 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,354 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80 0 25,636 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/23
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 200 28,200 پالت چوبی نقدی سلف 1394/05/16

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖