عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 16 تیر 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 300 0 43,178 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 700 0 43,178 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 590 0 43,785 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,391 0 43,785 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 500 0 46,218 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 40,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 36,000 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 22,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 14,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,897 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,897 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,397 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,397 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 34,529 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 209 0 33,029 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 33,029 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,690 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,690 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,500 0 44,787 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 902 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 44,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 44,792 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 40,308 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 40,378 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 0 43,194 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 43,194 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 1,012 43,194 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 43,349 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 43,660 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 100 0 34,679 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,400 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 44,903 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 110 110 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 44,903 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 330 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 42,727 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 43,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 42,727 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/05/06
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 44,864 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 2 پتروشیمی جم 121 0 35,891 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 528 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,804 0 44,235 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 330 330 44,235 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 0 44,235 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 220 39,812 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 110 35,388 کیسه نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 24,329 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,001 1,001 43,660 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 46,752 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 45,835 سایر نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 47,311 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 0 48,476 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 46,974 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 50 0 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 378 0 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 378 0 46,974 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 1,012 41,381 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 420 0 41,070 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,518 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 264 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 150 0 44,178 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 462 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 420 0 41,070 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/30
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 0 41,070 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 190 0 41,070 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 550 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 770 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 23,072 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 990 0 23,072 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 130 0 22,496 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 19,996 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 14,100 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,510 0 25,636 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 25,636 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,995 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,354 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/04/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80 0 25,636 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/04/23
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 200 28,200 پالت چوبی نقدی سلف 1394/05/16

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖