عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالای ایران؛ سه شنبه 27 مرداد ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 42,543 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 0 38,482 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 90 0 38,482 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 39,624 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 39,624 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,318 جامبوبگ نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,318 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,318 جامبوبگ نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 0 31,822 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 0 31,822 جامبوبگ نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,822 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,458 جامبوبگ نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,458 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,458 جامبوبگ نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 2,508 42,088 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 42,088 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 42,252 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 37,879 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 38,027 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 121 0 33,802 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 40,640 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,576 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,325 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,325 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,253 0 40,325 سایر نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,253 0 40,325 سایر نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 0 40,325 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100 900 43,337 کیسه نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 0 40,458 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 39,077 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 39,706 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 39,077 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,169 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 40,640 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 40,640 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 957 0 40,856 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/02
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 40,856 پالت چوبی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 43,337 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 66 0 39,003 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 0 46,837 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 44 0 42,153 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 42,187 جامبوبگ نقدی 1394/06/01
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 42,974 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 45,099 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 44,444 پالت چوبی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 440 44,444 کیسه نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 22,951 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 100 28,051 پالت چوبی نقدی 1394/06/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 25,501 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,226 فله نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,863 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 0 25,501 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 25,501 پالت پلاستیکی نقدی 1394/06/01

قیمت مواداولیه؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 52,900 ریال نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,200 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,900 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,500 ریال 500 0.97% نمودار و آرشیو
0075 57,600 ریال 400 0.69% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 1900 3.21% نمودار و آرشیو
Lf190 57,500 ریال 1000 1.74% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 2200 3.74% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,400 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,000 ریال 400 0.77% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 60,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,000 ریال -400 0.65% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 60,700 ریال -300 0.49% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 60,300 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam 60,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,500 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
C30s 56,300 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,200 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,500 ریال 100 0.14% نمودار و آرشیو
1540 66,400 ریال 2000 3.01% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 55,500 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,000 ریال -500 0.84% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,500 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,500 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,300 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,400 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,500 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
548R 57,100 ریال -500 0.87% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,000 ریال -300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,500 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
ZR230 58,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,850 ریال 650 0.69% نمودار و آرشیو
ABS150 100,500 ریال 200 0.2% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖