عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 8 تیر 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 44,426 250 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 40,184 588 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 40,184 1,491 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 43,555 2,499 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 43,555 500 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,868 506 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 29,868 3,014 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,349 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,000 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,000 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,000 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,000 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/23
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 37,262 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37,262 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,001 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36,820 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 36,820 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,604 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,604 990 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,604 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,604 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37,641 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,887 200 1,800 کیسه نقدی سلف 1395/04/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,644 500 1,000 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,013 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 36,013 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 36,013 1,012 506 کیسه نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 36,013 1,001 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 33,810 154 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 39,219 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39,982 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34,468 1,001 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 33,810 2,002 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 33,810 319 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 34,468 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 33,810 187 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 34,468 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 35,500 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 35,996 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 35,996 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 35,996 1,298 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 35,996 990 594 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 38,347 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 38,347 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 37,230 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 39,533 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 41,169 650 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 36,386 550 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 36,386 504 504 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/15
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 30,960 506 1,012 کیسه نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 30,960 1,606 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/15
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 30,960 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 30,960 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 30,960 819 504 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 30,960 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 30,960 120 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 30,960 220 220 کیسه نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 30,960 1,008 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 26,410 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 24,009 88 2,926 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 24,009 100 3,400 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 33,880 44 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 35,297 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 35,984 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 پتروشیمی جم 31,021 44 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی جم 28,797 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 پلی پروپیلن جم 32,747 165 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 17,028 55 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی شازند 27,864 100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 23,769 616 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/13
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 21,128 540 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/13
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 21,608 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/13

قیمت مواداولیه؛ ۲۰ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,100 ریال 1600 2.96% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 52,800 ریال 650 1.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 52,600 ریال 600 1.14% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 52,700 ریال 550 1.04% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 52,700 ریال 1000 1.9% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 51,800 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,200 ریال 500 0.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,300 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
0075 55,800 ریال 1400 2.51% نمودار و آرشیو
020 56,300 ریال 1900 3.37% نمودار و آرشیو
Lf190 55,200 ریال 1200 2.17% نمودار و آرشیو
52518 46,900 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 55,500 ریال 1000 1.8% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,600 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,200 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 60,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,400 ریال 400 0.65% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 61,400 ریال 400 0.65% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 60,300 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam 60,000 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf 59,300 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 53,100 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
C30s 57,000 ریال 2000 3.51% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 65,900 ریال -1100 1.64% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 56,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 53,200 ریال 500 0.94% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 53,100 ریال 400 0.75% نمودار و آرشیو
552R Maroun 53,100 ریال 400 0.75% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,300 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,500 ریال 1700 3.01% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 300 0.39% نمودار و آرشیو
548R 56,800 ریال 800 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 56,800 ریال 800 1.41% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,900 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,200 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,400 ریال -600 0.63% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 64,000 ریال 1400 2.19% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖