عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 29 دی 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 1,995 0 34,364 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 990 0 34,364 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 2,499 0 37,766 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 1,491 0 37,766 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/14
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 100 0 11,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 2,508 0 29,486 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 506 0 29,486 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان 176 0 29,486 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 2,508 0 30,948 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 506 0 30,948 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,012 0 30,948 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,012 0 30,948 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 تندگویان 110 0 31,208 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 تندگویان 363 0 31,208 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,507 0 27,509 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,012 0 27,509 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 1,012 0 27,509 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 1,012 0 27,509 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 1,100 3,894 39,302 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 50 0 39,302 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 50 0 39,483 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA امیرکبیر 440 0 37,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ امیرکبیر 500 0 38,602 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم 220 0 37,509 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,000 0 38,276 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 1,000 0 38,276 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 1,012 0 38,276 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 امیرکبیر 700 0 34,448 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 امیرکبیر 120 0 34,448 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 1,000 2,000 40,777 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 امیرکبیر 200 930 39,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 4,000 0 36,991 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 220 0 36,991 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جم 220 0 33,292 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام 1,100 0 34,971 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز 1,000 500 35,670 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 506 0 35,670 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 77 0 34,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 1,012 0 34,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم 506 0 35,670 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 جم 935 0 31,474 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 200 0 36,370 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV جم 220 0 36,370 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر 1,000 4,000 37,406 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم 66 0 37,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 1,100 0 37,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 1,760 0 37,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 440 0 33,665 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 20 0 33,665 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 جم 572 0 33,665 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 جم 605 0 29,925 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 مارون 20 0 20,573 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 مارون 440 0 36,699 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 مارون 264 0 32,622 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 مارون 20 0 32,622 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 250 0 38,028 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 250 0 38,028 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 50 0 37,282 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 700 800 40,182 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 800 700 41,021 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 پلی پروپیلن جم 143 0 33,166 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 105 0 33,166 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال 105 0 30,562 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 30,562 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,562 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 مارون 20 0 27,506 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 273 0 30,562 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 273 0 30,562 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,008 0 30,562 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 4,100 0 24,598 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 اروند 1,300 0 22,138 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 اروند 580 0 19,678 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S57 غدیر 400 0 24,598 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 990 0 22,362 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/05
پلی وینیل کلراید S65 اروند 990 2,024 22,362 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 اروند 200 150 22,362 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 1,000 0 22,362 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 60 40 24,598 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/29

قیمت مواداولیه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 56,400 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 57,500 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 56,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 56,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 57,800 ریال 800 1.38% نمودار و آرشیو
0075 56,800 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
020 57,000 ریال -500 0.87% نمودار و آرشیو
Lf190 56,800 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 52,800 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
52518 51,600 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 51,500 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2420h 55,900 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 56,200 ریال -400 0.71% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 55,300 ریال 300 0.54% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak 71,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 71,200 ریال 1200 1.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 70,000 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 69,200 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
C30s 61,000 ریال 600 0.98% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,200 ریال -3900 7.08% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 74,300 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
1540 69,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 67,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 60,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 104,500 ریال 1000 0.96% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 64,300 ریال نمودار و آرشیو
440G 75,500 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 62,000 ریال 200 0.32% نمودار و آرشیو
MR230 68,000 ریال 1800 2.65% نمودار و آرشیو
ZR230 68,200 ریال 2000 2.93% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 47,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,000 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 65,500 ریال 2500 3.82% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖