قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/25 قیمت ارز : 35060ریال 33
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/8/11 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,441 38,415 0
آریا ساسول LH0030 38,441 38,415 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,107 39,072 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,107 39,072 0
آریا ساسول HB 5020 38,297 38,077 1
آریا ساسول HCH5110 38,480 38,320 0
آریا ساسول MF 3713 38,480 38,320 0
اروند PVC- S6532 22,565 23,304 -3
اروند PVC - S7042 24,822 25,634 -3
اروند PVC - E7242 24,822 25,634 -3
اروند PVC - E7244 24,822 25,634 -3
اروند PVC - E6834 24,822 25,634 -3
امیرکبیر LD2420H 38,441 38,415 0
امیرکبیر LD2420D 38,441 38,415 0
امیرکبیر EX5 38,480 38,320 0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,631 41,149 1
امیرکبیر LL0209 AA 40,103 39,817 1
ایلام HD 2200J 36,771 36,748 0
آبادان PVC-S57 24,822 25,634 -3
آبادان PVC-S60 23,694 24,469 -3
آبادان PVC-S65 22,565 23,304 -3
آبادان PVC-S70 24,822 25,634 -3
بندر امام SBR 1502 38,347 38,504 -0
بندر امام SBR 1500 39,114 39,275 -0
بندر امام SBR 1712 34,933 35,140 -1
بندر امام HI 0500 36,771 36,748 0
بندر امام HI 0500 UA 37,437 37,405 0
بندر امام HD 0035 38,297 38,077 1
بندر امام LH 0075 38,441 38,415 0
بندر امام LF 0200 38,441 38,415 0
بندر امام PVC S6058 23,694 24,469 -3
بندر امام PVC 6558 22,565 23,304 -3
بندر امام PVC 7054 24,822 25,634 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,295 34,207 0
پلی پروپیلن جم HP422H 34,295 34,207 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم EP548R 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم EP440L 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم EP440G 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 36,294 36,176 0
پلی نار SF 060 33,962 33,878 0
پلی نار SF 1160 33,962 33,878 0
پلی نار PYI 250 33,962 33,878 0
تبریز HIPS 7240 38,570 38,353 1
تبریز GPPS 1540 36,821 36,318 1
تبریز GPPS 1460 34,980 34,502 1
تبریز GPPS 1160 33,139 32,686 1
تبریز EPS 100 37,099 36,978 0
تبریز EPS 200 37,099 36,978 0
تبریز EPS 300 37,099 36,978 0
تبریز EPS 400 36,371 36,252 0
تبریز EPS 500 33,920 33,816 0
تبریز EPS Oversize 33,920 33,816 0
تبریز EPS Fine 31,885 31,787 0
تبریز EPS SuperFine 31,885 31,787 0
تبریز LL0 209 AA 40,103 39,817 1
تبریز LL0 209 KJ 40,275 39,987 1
تبریز LL0 220 AA 38,676 38,400 1
تبریز LL 0220KJ 39,342 39,057 1
تبریز MD 3840 UV 38,242 38,218 0
تبریز HD EA 6070 36,771 36,748 0
تبریز HD UA 6070 37,437 37,405 0
تبریز HD EA 5218 36,771 36,748 0
تبریز HD UA 5218 37,437 37,405 0
تبریز HD 5030 SA 38,977 38,953 0
تبریز HD 5030 EA 38,311 38,297 0
تبریز HD 4440 EA 37,576 37,562 0
تبریز HD 4440 UA 38,242 38,218 0
تبریز HD EA 6040 36,771 36,748 0
تبریز HD UA 6040 37,437 37,405 0
بانیار EPS 100-FR 39,137 38,986 0
بانیار EPS 200-FR 39,137 38,986 0
بانیار EPS 300-FR 39,137 38,986 0
بانیار EPS 400-FR 38,370 38,222 0
بانیار EPS 500-FR 35,818 35,687 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,821 36,318 1
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,980 34,502 1
جم HD BL3 38,297 38,077 1
جم HD BL4 38,297 38,077 1
جم HD 60507 36,771 36,748 0
جم HD 60507 UV 37,437 37,405 0
جم HD 52518 36,771 36,748 0
جم HD 52518 UV 37,437 37,405 0
جم HD 52505 36,771 36,748 0
جم HD 52511 36,771 36,748 0
جم HD EX3(PE100)** 41,631 41,149 1
جم MD 38504UV 38,242 38,218 0
جم LL22501 AA 40,103 39,817 1
جم LL22501 KJ 40,275 39,987 1
جم LL32604 UV 38,242 38,218 0
خوزستان PGPC 1822 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 0712 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 1218 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 0407 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 2230 62,850 61,936 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 51,158 53,287 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 51,158 53,287 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 69,643 71,504 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 66,546 68,451 -3
رجال RG 3212 E 39,957 39,786 0
رجال RG 1101XXS 33,962 33,878 0
رجال RG 1101S 33,962 33,878 0
رجال RG 1101XS 33,962 33,878 0
رجال RG 1101P 33,962 33,878 0
رجال RG 1101XP 33,962 33,878 0
رجال RG 1101XN 33,962 33,878 0
رجال RG 1104K 34,295 34,207 0
رجال RG 1102H 33,962 33,878 0
رجال RG 1102L 33,962 33,878 0
رجال RG 1102XK 33,962 33,878 0
شازند PP-R270G 39,957 39,786 0
شازند PP-EP2X CI 39,957 39,786 0
شازند PP-EP2X CE 39,957 39,786 0
شازند PP-ARP 230 39,957 39,786 0
شازند PP-HP 565 S 36,294 36,176 0
شازند PP R 40 39,957 39,786 0
شازند PP R 60 39,957 39,786 0
شازند PP-HP 550 J 33,962 33,878 0
شازند PP-HP 552 R 33,962 33,878 0
شازند PP-HP 554 P 33,962 33,878 0
شازند PP-V30GA 35,294 35,191 0
شازند PP-V30S 33,962 33,878 0
شازند HD-5620 EA 36,771 36,748 0
شازند *HD-EX3(PE80) 39,656 39,637 0
شازند HD-EX5 38,480 38,320 0
شازند HD-BL3 38,297 38,077 1
شازند MD 3840 UA 38,242 38,218 0
شازند PBR 34,290 35,022 -2
شازند PBR -1210S 38,953 39,617 -2
شازند LL0 209 KJ 40,275 39,987 1
شازند LL0 209 AA 40,103 39,817 1
شازند LL0410 AA 40,103 39,817 1
شهیدتند گویان PET BG845 31,970 31,283 2
شهیدتند گویان PET BG841 31,970 31,283 2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,703 31,022 2
شهیدتند گویان PET BG821 31,703 31,022 2
شهیدتند گویان PET BG800 30,975 30,310 2
شهیدتند گویان PET BG805 30,975 30,310 2
شهیدتند گویان PET BG781 30,205 29,557 2
شهیدتند گویان PET BG785 30,205 29,557 2
شهیدتند گویان PET BG761 29,767 29,128 2
شهیدتند گویان PET BG 732 29,306 28,676 2
شهیدتند گویان PET آمورف 29,767 29,128 2
شهیدتند گویان PET TG645 28,702 28,284 1
شهیدتند گویان PET TG641 28,702 28,284 1
شهیدتند گویان PET TG621 28,274 27,863 1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,856 29,421 1
غدیر PVC-S65 22,565 23,304 -3
غدیر PVC-S57 24,822 25,634 -3
لاله LD 2102TX00 38,441 38,415 0
لاله LD 2101 TN 47 38,441 38,415 0
لاله LD 1922 T 39,107 39,072 0
لاله LD 2404 TC47 38,441 38,415 0
لاله LD 2004 TC00 38,441 38,415 0
لاله LD 2100TN00 38,441 38,415 0
مارون HD-EX5 38,480 38,320 0
مارون HD-I4 36,771 36,748 0
مارون HD-I4 UV 37,437 37,405 0
مارون PP-C30S 33,962 33,878 0
مارون PP-V30S 33,962 33,878 0
مارون PP-Z30S 33,962 33,878 0
مارون PP-V30G 33,962 33,878 0
مارون PP-F30G 33,962 33,878 0
مارون PP-V79S 33,962 33,878 0
مارون PP-V79G 33,962 33,878 0
مارون PP-X30G 33,962 33,878 0
مارون PP-MR230C 39,957 39,786 0
مارون PP-EP1X35AF 34,295 34,207 0
مارون PP-T30G 33,962 33,878 0
مارون PP-T31SE 33,962 33,878 0
مارون PP EP-C40R 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZH515MA 36,294 36,176 0
نوید زرشیمی ZH 525J 34,295 34,207 0
نوید زرشیمی ZR 230C 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZH510L 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH500 M 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH520J 34,295 34,207 0
نوید زرشیمی HP 552 R 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,495 34,403 0
مهر HD 7000 F 38,480 38,320 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,771 36,748 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,437 37,405 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,771 36,748 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,437 37,405 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 38,297 38,077 1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,479 40,289 0
تخت جمشید لاتکس 10,850 10,894 -0
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/25
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/11 درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 4,025 4,075 -1
برزویه پارازایلین 24,664 24,363 1
برزویه اورتو زایلین 20,188 20,490 -1
برزویه زایلن مخلوط 21,308 21,253 0
برزویه بنزن 18,985 18,052 5
برزویه آروماتیک سنگین 17,786 17,793 -0
بندر امام گاز پروپان 13,156 11,816 11
بندر امام گاز بوتان 14,489 11,980 21
بندر امام LPG 13,956 11,915 17
بندر امام زایلن مخلوط 21,308 21,253 0
بندر امام گاز مایع صنعتی 13,956 11,915 17
بندر امام بنزن 18,985 18,052 5
بندر امام سود مایع 50% 4,025 4,075 -1
بوعلی سینا پارازایلین 24,664 24,363 1
بوعلی سینا اورتو زایلین 20,600 20,908 -1
بوعلی سینا زایلن مخلوط 21,308 21,253 0
بوعلی سینا بنزن 18,985 18,052 5
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 17,786 17,793 -0
پارس استایرن مونومر 29,477 29,335 0
پارس پنتان پلاس 14,530 13,834 5
جم CFO 7,444 7,353 1
خراسان آمونیاک مایع 12,157 12,473 -3
خراسان محلول آمونیاک 3,039 3,118 -3
خراسان کریستال ملامین 39,802 39,223 1
خراسان گاز آمونیاک 12,157 12,473 -3
خراسان اوره پریل 8,910 8,698 2
رازی گوگرد 4,172 3,750 11
رازی محلول آمونیاک4/5% 547 561 -3
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 14,155 14,023 1
رازی اوره صنعتی 8,577 8,394 2
شازند منواتانول آمین MEA 31,558 31,920 -1
شازند دی اتانول آمین DEA 31,558 31,920 -1
شازند تری اتانول آمین TEA 35,472 34,956 1
شازند MEG 18,960 19,472 -3
شازند DEG 14,988 14,770 1
شازند TEG 54,390 53,599 1
شازند ایزوبوتانول 14,655 17,724 -17
شازند نرمال بوتانول 17,264 19,475 -11
شازند CFO 7,444 7,353 1
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 19,593 18,955 3
شیراز آمونیاک مایع 12,157 12,473 -3
شیراز گاز آمونیاک 12,157 12,473 -3
شیراز اوره پریل 8,910 8,698 2
شیراز کربنات سدیم سنگین 6,828 6,926 -1
شیراز کربنات سدیم سبک 6,412 6,318 1
شیراز محلول آمونیاک 3,039 3,118 -3
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 5,512 5,290 4
شیراز متانول 5,895 5,670 4
فن آوران اسید استیک 10,013 10,462 -4
فن آوران متانول 5,895 5,670 4
مارون MEG 18,960 19,472 -3
مارون DEG 14,988 14,770 1
ارومیه کریستال ملامین 39,802 39,223 1
زاگرس متانول 5,895 5,670 4
امیرکبیر CFO 7,444 7,353 1
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 12,157 12,473 -3
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 8,577 8,394 2
فرسا شیمی MEG 18,960 19,472 -3
فرسا شیمی DEG 14,988 14,770 1
نرخ ارز: 35060 ریال

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖