پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/25 قیمت ارز : 35060ریال 33
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/8/11 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,441 38,415 0
آریا ساسول LH0030 38,441 38,415 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,107 39,072 0
آریا ساسول LP0470KJ 39,107 39,072 0
آریا ساسول HB 5020 38,297 38,077 1
آریا ساسول HCH5110 38,480 38,320 0
آریا ساسول MF 3713 38,480 38,320 0
اروند PVC- S6532 22,565 23,304 -3
اروند PVC - S7042 24,822 25,634 -3
اروند PVC - E7242 24,822 25,634 -3
اروند PVC - E7244 24,822 25,634 -3
اروند PVC - E6834 24,822 25,634 -3
امیرکبیر LD2420H 38,441 38,415 0
امیرکبیر LD2420D 38,441 38,415 0
امیرکبیر EX5 38,480 38,320 0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,631 41,149 1
امیرکبیر LL0209 AA 40,103 39,817 1
ایلام HD 2200J 36,771 36,748 0
آبادان PVC-S57 24,822 25,634 -3
آبادان PVC-S60 23,694 24,469 -3
آبادان PVC-S65 22,565 23,304 -3
آبادان PVC-S70 24,822 25,634 -3
بندر امام SBR 1502 38,347 38,504 -0
بندر امام SBR 1500 39,114 39,275 -0
بندر امام SBR 1712 34,933 35,140 -1
بندر امام HI 0500 36,771 36,748 0
بندر امام HI 0500 UA 37,437 37,405 0
بندر امام HD 0035 38,297 38,077 1
بندر امام LH 0075 38,441 38,415 0
بندر امام LF 0200 38,441 38,415 0
بندر امام PVC S6058 23,694 24,469 -3
بندر امام PVC 6558 22,565 23,304 -3
بندر امام PVC 7054 24,822 25,634 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,295 34,207 0
پلی پروپیلن جم HP422H 34,295 34,207 0
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,962 33,878 0
پلی پروپیلن جم EP548R 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم EP440L 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم EP440G 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,957 39,786 0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 36,294 36,176 0
پلی نار SF 060 33,962 33,878 0
پلی نار SF 1160 33,962 33,878 0
پلی نار PYI 250 33,962 33,878 0
تبریز HIPS 7240 38,570 38,353 1
تبریز GPPS 1540 36,821 36,318 1
تبریز GPPS 1460 34,980 34,502 1
تبریز GPPS 1160 33,139 32,686 1
تبریز EPS 100 37,099 36,978 0
تبریز EPS 200 37,099 36,978 0
تبریز EPS 300 37,099 36,978 0
تبریز EPS 400 36,371 36,252 0
تبریز EPS 500 33,920 33,816 0
تبریز EPS Oversize 33,920 33,816 0
تبریز EPS Fine 31,885 31,787 0
تبریز EPS SuperFine 31,885 31,787 0
تبریز LL0 209 AA 40,103 39,817 1
تبریز LL0 209 KJ 40,275 39,987 1
تبریز LL0 220 AA 38,676 38,400 1
تبریز LL 0220KJ 39,342 39,057 1
تبریز MD 3840 UV 38,242 38,218 0
تبریز HD EA 6070 36,771 36,748 0
تبریز HD UA 6070 37,437 37,405 0
تبریز HD EA 5218 36,771 36,748 0
تبریز HD UA 5218 37,437 37,405 0
تبریز HD 5030 SA 38,977 38,953 0
تبریز HD 5030 EA 38,311 38,297 0
تبریز HD 4440 EA 37,576 37,562 0
تبریز HD 4440 UA 38,242 38,218 0
تبریز HD EA 6040 36,771 36,748 0
تبریز HD UA 6040 37,437 37,405 0
بانیار EPS 100-FR 39,137 38,986 0
بانیار EPS 200-FR 39,137 38,986 0
بانیار EPS 300-FR 39,137 38,986 0
بانیار EPS 400-FR 38,370 38,222 0
بانیار EPS 500-FR 35,818 35,687 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,821 36,318 1
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,980 34,502 1
جم HD BL3 38,297 38,077 1
جم HD BL4 38,297 38,077 1
جم HD 60507 36,771 36,748 0
جم HD 60507 UV 37,437 37,405 0
جم HD 52518 36,771 36,748 0
جم HD 52518 UV 37,437 37,405 0
جم HD 52505 36,771 36,748 0
جم HD 52511 36,771 36,748 0
جم HD EX3(PE100)** 41,631 41,149 1
جم MD 38504UV 38,242 38,218 0
جم LL22501 AA 40,103 39,817 1
جم LL22501 KJ 40,275 39,987 1
جم LL32604 UV 38,242 38,218 0
خوزستان PGPC 1822 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 0712 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 1218 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 0407 62,850 61,936 1
خوزستان PGPC 2230 62,850 61,936 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 51,158 53,287 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 51,158 53,287 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 63,981 65,924 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 69,643 71,504 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 66,546 68,451 -3
رجال RG 3212 E 39,957 39,786 0
رجال RG 1101XXS 33,962 33,878 0
رجال RG 1101S 33,962 33,878 0
رجال RG 1101XS 33,962 33,878 0
رجال RG 1101P 33,962 33,878 0
رجال RG 1101XP 33,962 33,878 0
رجال RG 1101XN 33,962 33,878 0
رجال RG 1104K 34,295 34,207 0
رجال RG 1102H 33,962 33,878 0
رجال RG 1102L 33,962 33,878 0
رجال RG 1102XK 33,962 33,878 0
شازند PP-R270G 39,957 39,786 0
شازند PP-EP2X CI 39,957 39,786 0
شازند PP-EP2X CE 39,957 39,786 0
شازند PP-ARP 230 39,957 39,786 0
شازند PP-HP 565 S 36,294 36,176 0
شازند PP R 40 39,957 39,786 0
شازند PP R 60 39,957 39,786 0
شازند PP-HP 550 J 33,962 33,878 0
شازند PP-HP 552 R 33,962 33,878 0
شازند PP-HP 554 P 33,962 33,878 0
شازند PP-V30GA 35,294 35,191 0
شازند PP-V30S 33,962 33,878 0
شازند HD-5620 EA 36,771 36,748 0
شازند *HD-EX3(PE80) 39,656 39,637 0
شازند HD-EX5 38,480 38,320 0
شازند HD-BL3 38,297 38,077 1
شازند MD 3840 UA 38,242 38,218 0
شازند PBR 34,290 35,022 -2
شازند PBR -1210S 38,953 39,617 -2
شازند LL0 209 KJ 40,275 39,987 1
شازند LL0 209 AA 40,103 39,817 1
شازند LL0410 AA 40,103 39,817 1
شهیدتند گویان PET BG845 31,970 31,283 2
شهیدتند گویان PET BG841 31,970 31,283 2
شهیدتند گویان PET BG 825 31,703 31,022 2
شهیدتند گویان PET BG821 31,703 31,022 2
شهیدتند گویان PET BG800 30,975 30,310 2
شهیدتند گویان PET BG805 30,975 30,310 2
شهیدتند گویان PET BG781 30,205 29,557 2
شهیدتند گویان PET BG785 30,205 29,557 2
شهیدتند گویان PET BG761 29,767 29,128 2
شهیدتند گویان PET BG 732 29,306 28,676 2
شهیدتند گویان PET آمورف 29,767 29,128 2
شهیدتند گویان PET TG645 28,702 28,284 1
شهیدتند گویان PET TG641 28,702 28,284 1
شهیدتند گویان PET TG621 28,274 27,863 1
شهیدتند گویان PET TGSB 29,856 29,421 1
غدیر PVC-S65 22,565 23,304 -3
غدیر PVC-S57 24,822 25,634 -3
لاله LD 2102TX00 38,441 38,415 0
لاله LD 2101 TN 47 38,441 38,415 0
لاله LD 1922 T 39,107 39,072 0
لاله LD 2404 TC47 38,441 38,415 0
لاله LD 2004 TC00 38,441 38,415 0
لاله LD 2100TN00 38,441 38,415 0
مارون HD-EX5 38,480 38,320 0
مارون HD-I4 36,771 36,748 0
مارون HD-I4 UV 37,437 37,405 0
مارون PP-C30S 33,962 33,878 0
مارون PP-V30S 33,962 33,878 0
مارون PP-Z30S 33,962 33,878 0
مارون PP-V30G 33,962 33,878 0
مارون PP-F30G 33,962 33,878 0
مارون PP-V79S 33,962 33,878 0
مارون PP-V79G 33,962 33,878 0
مارون PP-X30G 33,962 33,878 0
مارون PP-MR230C 39,957 39,786 0
مارون PP-EP1X35AF 34,295 34,207 0
مارون PP-T30G 33,962 33,878 0
مارون PP-T31SE 33,962 33,878 0
مارون PP EP-C40R 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZH515MA 36,294 36,176 0
نوید زرشیمی ZH 525J 34,295 34,207 0
نوید زرشیمی ZR 230C 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,957 39,786 0
نوید زرشیمی ZH510L 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH500 M 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH520J 34,295 34,207 0
نوید زرشیمی HP 552 R 33,962 33,878 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,495 34,403 0
مهر HD 7000 F 38,480 38,320 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,771 36,748 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,437 37,405 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,771 36,748 0
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,437 37,405 0
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 38,297 38,077 1
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,479 40,289 0
تخت جمشید لاتکس 10,850 10,894 -0
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/25
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/8/11 درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 4,025 4,075 -1
برزویه پارازایلین 24,664 24,363 1
برزویه اورتو زایلین 20,188 20,490 -1
برزویه زایلن مخلوط 21,308 21,253 0
برزویه بنزن 18,985 18,052 5
برزویه آروماتیک سنگین 17,786 17,793 -0
بندر امام گاز پروپان 13,156 11,816 11
بندر امام گاز بوتان 14,489 11,980 21
بندر امام LPG 13,956 11,915 17
بندر امام زایلن مخلوط 21,308 21,253 0
بندر امام گاز مایع صنعتی 13,956 11,915 17
بندر امام بنزن 18,985 18,052 5
بندر امام سود مایع 50% 4,025 4,075 -1
بوعلی سینا پارازایلین 24,664 24,363 1
بوعلی سینا اورتو زایلین 20,600 20,908 -1
بوعلی سینا زایلن مخلوط 21,308 21,253 0
بوعلی سینا بنزن 18,985 18,052 5
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 17,786 17,793 -0
پارس استایرن مونومر 29,477 29,335 0
پارس پنتان پلاس 14,530 13,834 5
جم CFO 7,444 7,353 1
خراسان آمونیاک مایع 12,157 12,473 -3
خراسان محلول آمونیاک 3,039 3,118 -3
خراسان کریستال ملامین 39,802 39,223 1
خراسان گاز آمونیاک 12,157 12,473 -3
خراسان اوره پریل 8,910 8,698 2
رازی گوگرد 4,172 3,750 11
رازی محلول آمونیاک4/5% 547 561 -3
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 14,155 14,023 1
رازی اوره صنعتی 8,577 8,394 2
شازند منواتانول آمین MEA 31,558 31,920 -1
شازند دی اتانول آمین DEA 31,558 31,920 -1
شازند تری اتانول آمین TEA 35,472 34,956 1
شازند MEG 18,960 19,472 -3
شازند DEG 14,988 14,770 1
شازند TEG 54,390 53,599 1
شازند ایزوبوتانول 14,655 17,724 -17
شازند نرمال بوتانول 17,264 19,475 -11
شازند CFO 7,444 7,353 1
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 19,593 18,955 3
شیراز آمونیاک مایع 12,157 12,473 -3
شیراز گاز آمونیاک 12,157 12,473 -3
شیراز اوره پریل 8,910 8,698 2
شیراز کربنات سدیم سنگین 6,828 6,926 -1
شیراز کربنات سدیم سبک 6,412 6,318 1
شیراز محلول آمونیاک 3,039 3,118 -3
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 5,512 5,290 4
شیراز متانول 5,895 5,670 4
فن آوران اسید استیک 10,013 10,462 -4
فن آوران متانول 5,895 5,670 4
مارون MEG 18,960 19,472 -3
مارون DEG 14,988 14,770 1
ارومیه کریستال ملامین 39,802 39,223 1
زاگرس متانول 5,895 5,670 4
امیرکبیر CFO 7,444 7,353 1
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 12,157 12,473 -3
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 8,577 8,394 2
فرسا شیمی MEG 18,960 19,472 -3
فرسا شیمی DEG 14,988 14,770 1
نرخ ارز: 35060 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۱ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,850 ریال 400 0.98% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,100 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 49,100 ریال 500 1.02% نمودار و آرشیو
020 47,100 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
Lf190 45,500 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال 400 0.98% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 45,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,500 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,300 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,600 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 46,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 44,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,200 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
C30s 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,900 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,000 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
1540 53,250 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
1551 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 43,000 ریال 1000 2.33% نمودار و آرشیو
785 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
821 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 42,400 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 43,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,000 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Maroun 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,800 ریال 4000 8.2% نمودار و آرشیو
RP340 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 50,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,400 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
332C 61,500 ریال -500 0.81% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,700 ریال 100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال 100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال 100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 85,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖