قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/07/16
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 38,473 38,744
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,975 35,222
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 46,459 46,142
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,105 50,757
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,205 46,882
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,205 46,882
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 42,436 41,165
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 42,809 41,646
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 42,809 41,646
اروند پلی وینیل کلراید E6834 37,773 38,040
اروند پلی وینیل کلراید E7242 37,773 38,040
اروند پلی وینیل کلراید E7244 37,773 38,040
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,975 35,222
اروند پلی وینیل کلراید S7042 38,473 38,744
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,105 50,757
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 46,459 46,142
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 46,459 46,142
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 46,459 46,142
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,677 41,543
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 46,783 44,910
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 49,391 47,365
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 42,809 41,646
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 46,783 44,910
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 42,436 41,165
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,680 39,348
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 60,101 60,931
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 60,101 60,931
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 60,101 60,931
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 58,999 59,813
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 55,498 56,277
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 61,054 63,655
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 61,054 63,655
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 57,435 60,068
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 46,459 46,142
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 46,459 46,142
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,680 39,348
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,426 40,088
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 42,436 41,165
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 37,773 38,040
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,975 35,222
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 39,522 39,801
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 47,073 44,994
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 47,073 44,994
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 47,073 44,994
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 48,043 45,956
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 48,192 46,104
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 49,498 47,398
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 50,356 48,249
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 42,148 40,113
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 41,775 39,743
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 41,775 39,743
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 41,775 39,743
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 43,641 41,592
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 41,775 39,743
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 41,775 39,743
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 41,775 39,743
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 41,775 39,743
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 43,081 41,037
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 42,436 41,165
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,680 39,348
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,426 40,088
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,680 39,348
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,426 40,088
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 44,674 43,495
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 42,809 41,646
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 58,414 59,271
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 58,414 59,271
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 58,414 59,271
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 56,761 57,594
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 53,259 54,058
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 53,259 54,058
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 50,118 50,871
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 50,118 50,871
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 49,730 49,644
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 52,406 52,315
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 55,081 54,986
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 57,722 57,602
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 83,647 83,442
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,677 41,543
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,011 42,845
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,677 41,543
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 43,423 42,282
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,549 40,211
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,267 40,922
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,356 41,012
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,060 41,709
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,680 39,348
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,426 40,088
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,426 40,088
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,680 39,348
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,426 40,088
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 41,465 41,119
تخت جمشید لاتکس 18,253 19,031
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 55,081 54,986
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,677 41,543
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,011 42,845
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 44,542 43,392
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,068 40,726
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 46,783 44,910
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 49,391 47,365
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 44,674 43,495
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 42,436 41,165
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 42,436 41,165
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,028 45,644
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,774 46,384
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,680 39,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,426 40,088
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,680 39,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,680 39,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,426 40,088
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,680 39,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,426 40,088
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,680 39,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,426 40,088
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,680 39,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,426 40,088
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,465 41,119
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 105,000 85,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 41,775 39,743
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 42,148 40,113
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 47,073 44,994
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 47,073 44,994
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 47,073 44,994
شازند I پلی پروپیلن شیمیایی 47,073 44,994
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 47,073 44,994
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 47,073 44,994
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 47,073 44,994
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 43,081 41,037
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 41,775 39,743
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 41,775 39,743
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 41,775 39,743
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 43,641 41,592
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 41,775 39,743
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,677 41,543
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,011 42,845
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,677 41,543
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 46,783 44,910
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 42,436 41,165
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,680 39,348
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,465 41,119
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 42,809 41,646
شازند پلی بوتادین رابر 67,793 68,120
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 73,016 73,298
شهید تندگویان PET S آمورف 40,546 39,436
شهید تندگویان PET N آمورف 39,351 38,273
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 39,550 38,467
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 40,785 39,668
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 39,709 38,622
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 40,944 39,823
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 39,908 38,816
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 41,143 40,017
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 40,944 39,823
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 42,179 41,024
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 43,174 41,992
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 41,900 40,753
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 43,533 42,341
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 42,258 41,101
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 36,806 37,610
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 35,721 36,501
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 36,987 37,795
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 35,901 36,686
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 37,385 38,202
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 36,263 37,056
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 37,479 38,297
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 36,354 37,148
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 38,966 39,818
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 37,805 38,631
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 40,813 41,704
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 39,597 40,462
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 38,869 39,718
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 37,711 38,535
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 52,406 52,315
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 55,081 54,986
غدیر پلی وینیل کلراید S57 38,473 38,744
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,975 35,222
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 83,647 83,442
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 98,194 97,953
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 46,459 46,142
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 51,105 50,757
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 46,459 46,142
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,205 46,882
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 46,459 46,142
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,105 50,757
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 46,459 46,142
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 46,459 46,142
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 46,459 46,142
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 46,459 46,142
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 46,459 46,142
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,426 40,088
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,680 39,348
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,426 40,088
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 39,680 39,348
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 40,426 40,088
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 44,674 43,495
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,680 39,348
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,426 40,088
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 42,809 41,646
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 47,073 44,994
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 42,148 40,113
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 47,073 44,994
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 41,775 39,743
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 41,775 39,743
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,677 41,543
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,677 41,543
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,677 41,543
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 42,809 41,646
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 44,200 42,147
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 47,073 44,994
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 47,073 44,994
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 41,775 39,743
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 47,073 44,994
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 41,775 39,743
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 42,148 40,113
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 42,148 40,113
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 41,775 39,743
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 41,775 39,743
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 42,335 40,298
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 48,192 46,104
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 49,498 47,398
آریاساسول C3+ 15,122 12,840
ارومیه کریستال ملامین 51,302 50,850
اروند سود کاستیک 8,992 8,820
امیرکبیر برش سنگین 11,947 12,007
برزویه آروماتیک سنگین 21,740 21,580
برزویه ارتوزایلن99.5% 24,873 24,727
برزویه پارازایلین 30,091 29,539
بیستون آلکیل بنزن خطی 41,788 41,419
بندرامام ***بنزن 34,659 34,532
بندرامام زایلین مخلوط 25,631 25,262
بندرامام گاز بوتان صنعتی 21,640 18,491
بندرامام گاز پروپان صنعتی 21,453 17,751
بندرامام گاز مایع صنعتی 21,603 18,343
پارس استایرن منومر 44,362 47,319
پارس نفتا (پنتان پلاس) 16,273 16,091
جم برش سنگین 11,947 12,007
خراسان آمونیاک (گاز) 8,134 7,507
خراسان آمونیاک (مایع) 8,134 7,507
خراسان اوره پریل 10,186 10,059
خراسان کریستال ملامین 51,302 50,850
رازی اوره صنعتی گرانوله 9,981 10,336
رازی دی آمونیوم فسفات 13,618 13,498
رازی گوگرد 4,197 3,791
زاگرس متانول 10,611 10,444
شازند برش سنگین 11,947 12,007
شازند منو اتانول آمین 42,161 41,050
شازند دی اتانول آمین 40,855 39,755
شازند تری اتانول آمین 43,653 42,899
شازند منو اتیلن گلایکول 31,061 32,063
شازند دی اتیلن گلایکول 28,300 28,328
شازند تری اتیلن گلایکول 42,367 43,734
شازند ایزوبوتانول 26,677 27,551
شازند نرمال بوتانول 33,439 33,283
شازند دی اتیل هگزانول 35,818 35,502
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 26,170 25,939
شیراز آمونیاک (گاز) 8,134 7,507
شیراز آمونیاک (مایع) 8,134 7,507
شیراز اوره پریل 10,186 10,059
شيراز متانول 10,611 10,444
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,328 4,290
فن آوران اسید استیک 18,819 17,307
فن آوران متانول 10,611 10,444
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 146,741 147,113
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 139,289 130,000
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 127,788 119,266
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 8,134 7,507
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,981 10,336
مارون منو اتیلن گلایکول 31,061 32,063
مارون دی اتیلن گلایکول 28,300 28,328
مروارید منو اتیلن گلایکول 31,061 32,063
مروارید دی اتیلن گلایکول 28,300 28,328
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 31,061 32,063
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 28,300 28,328
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 39274 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖