معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 3 آذرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 88 88 41,631 41,631 41,631 41,631
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 44 44 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 48 48 38,297 38,297 38,297 38,297
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 40,103 40,103 40,103 40,103
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 43 43 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 22 22 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 1,638 651 33,962 34,369 34,633 35,405
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 308 308 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 1,220 1,090 41,631 41,631 41,631 41,631
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 440 572 440 38,441 38,442 38,465 38,559
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 20 20 40,617 40,617 40,617 40,617
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 430 630 430 38,441 38,459 38,495 38,666
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,850 2,970 2,222 40,103 38,900 38,900 38,900
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 770 770 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 70 70 41,631 41,631 41,631 41,631
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 517 473 30,205 30,205 30,205 30,205
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 143 154 22 29,306 29,306 29,306 29,306
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,110 1,000 38,441 38,441 38,447 38,600
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 20 20 34,933 34,933 34,933 34,933
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 0 39,114
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3,982 4,752 3,982 22,565 22,575 22,744 23,701
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 400 340 22,565 22,565 22,565 22,565
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 770 12,540 770 20,309 22,339 22,339 22,339
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 29,306 29,306 29,306 29,306
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 160 6,660 160 17,601 19,361 19,361 19,361
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 60 60 24,822 24,822 24,822 24,822
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,340
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,858
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,858
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 22 0 38,242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 231 220 36,771 36,771 36,771 36,771
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 121 0 0 36,771
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 506 0 0 38,297
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 44 22 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 517 506 37,437 37,437 37,437 37,439
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 88 88 37,437 37,437 37,437 37,437
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 1,364 220 38,297 39,298 40,289 41,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 319 275 31,703 31,703 31,703 31,703
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 3,810 1,500 38,570 52,529 53,596 57,663
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 374 374 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 160 160 22,565 22,565 22,565 22,565
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 33 33 36,771 36,771 36,771 36,771
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 390 80 80 38,347 38,347 38,347 38,347
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,800 0 0 38,347
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 880 1,870 880 33,962 34,119 34,936 36,008
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 44 44 30,866 30,866 30,866 30,866
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 286 1,408 286 33,962 36,063 36,760 36,999
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 10,120 110 39,957 43,952 43,952 43,952
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 9,548 110 39,957 43,952 43,952 43,952
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 1,012 0 0 39,957
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP230C درجه 1 پلی پروپیلن جم 220 0 0 35,961
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 180 140 24,822 24,822 24,822 24,822
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 2,360 1,500 22,565 23,129 23,295 23,888
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 65 65 38,441 38,441 38,441 38,441
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 110 110 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 264 264 40,103 38,900 38,900 38,900
استایرن بوتادین رابر تیره 1712(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 34,933 34,933 34,933 34,933
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 60 60 24,822 24,822 24,822 24,822
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 660 400 24,822 25,109 25,213 25,555
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 200 40 12,410 12,410 12,410 12,410
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 748 748 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 44 44 30,205 30,205 30,205 30,205
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 630 630 38,297 38,297 38,297 38,297
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,000 2,880 1,000 36,821 43,669 44,281 46,889
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 682 682 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 99 99 30,205 30,205 30,205 30,205
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 396 0 0 31,970
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 850 200 38,242 42,066 42,066 42,066
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 77 77 28,702 28,702 28,702 28,702
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 20 20 59,278 59,278 59,278 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 44 44 38,480 38,480 38,480 38,480
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 6,897 990 22,565 24,370 24,493 24,821
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 500 1,680 500 37,437 38,898 39,031 39,119
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,890 1,000 38,441 38,622 38,737 39,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 308 308 28,702 28,702 28,702 28,702
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,703
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 176 0 0 31,970

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖