تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/7/13
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/6/30 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,569 37,573 -0
آریا ساسول LH0030 37,569 37,573 -0
آریا ساسول LP0470KJ 38,218 38,222 -0
آریا ساسول LP0470KJ 38,218 38,222 -0
آریا ساسول HB 5020 37,292 37,474 -0
آریا ساسول HCH5110 37,713 37,896 -0
آریا ساسول MF 3713 37,713 37,896 -0
اروند PVC- S6532 24,601 24,346 1
اروند PVC - S7042 27,061 26,781 1
اروند PVC - E7242 27,061 26,781 1
اروند PVC - E7244 27,061 26,781 1
اروند PVC - E6834 27,061 26,781 1
امیرکبیر LD2420H 37,569 37,573 -0
امیرکبیر LD2420D 37,569 37,573 -0
امیرکبیر EX5 37,713 37,896 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,039 41,173 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,948 39,213 -1
ایلام HD 2200J 35,809 36,049 -1
آبادان PVC-S57 27,061 26,781 1
آبادان PVC-S60 25,831 25,563 1
آبادان PVC-S65 24,601 24,346 1
آبادان PVC-S70 27,061 26,781 1
بندر امام SBR 1502 40,030 40,327 -1
بندر امام SBR 1500 40,831 41,133 -1
بندر امام SBR 1712 36,707 37,000 -1
بندر امام HI 0500 35,809 36,049 -1
بندر امام HI 0500 UA 36,457 36,699 -1
بندر امام HD 0035 37,292 37,474 -0
بندر امام LH 0075 37,569 37,573 -0
بندر امام LF 0200 37,569 37,573 -0
بندر امام PVC S6058 25,831 25,563 1
بندر امام PVC 6558 24,601 24,346 1
بندر امام PVC 7054 27,061 26,781 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,980 34,155 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 33,980 34,155 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 35,925 36,103 -0
پلی نار SF 060 33,656 33,830 -1
پلی نار SF 1160 33,656 33,830 -1
پلی نار PYI 250 33,656 33,830 -1
تبریز HIPS 7240 39,395 40,561 -3
تبریز GPPS 1540 37,498 38,824 -3
تبریز GPPS 1460 35,623 36,883 -3
تبریز GPPS 1160 33,748 34,942 -3
تبریز EPS 100 36,611 37,564 -3
تبریز EPS 200 36,611 37,564 -3
تبریز EPS 300 36,611 37,564 -3
تبریز EPS 400 35,893 36,828 -3
تبریز EPS 500 33,482 34,369 -3
تبریز EPS Oversize 33,482 34,369 -3
تبریز EPS Fine 31,473 32,307 -3
تبریز EPS SuperFine 31,473 32,307 -3
تبریز LL0 209 AA 38,948 39,213 -1
تبریز LL0 209 KJ 39,116 39,381 -1
تبریز LL0 220 AA 37,562 37,817 -1
تبریز LL 0220KJ 38,211 38,466 -1
تبریز MD 3840 UV 37,241 37,491 -1
تبریز HD EA 6070 35,809 36,049 -1
تبریز HD UA 6070 36,457 36,699 -1
تبریز HD EA 5218 35,809 36,049 -1
تبریز HD UA 5218 36,457 36,699 -1
تبریز HD 5030 SA 37,957 38,212 -1
تبریز HD 5030 EA 37,309 37,563 -1
تبریز HD 4440 EA 36,592 36,842 -1
تبریز HD 4440 UA 37,241 37,491 -1
تبریز HD EA 6040 35,809 36,049 -1
تبریز HD UA 6040 36,457 36,699 -1
بانیار EPS 100-FR 38,595 39,551 -2
بانیار EPS 200-FR 38,595 39,551 -2
بانیار EPS 300-FR 38,595 39,551 -2
بانیار EPS 400-FR 37,838 38,775 -2
بانیار EPS 500-FR 35,330 36,220 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 37,498 38,824 -3
طاهاسازان پیشتاز GP26 35,623 36,883 -3
جم HD BL3 37,292 37,474 -0
جم HD BL4 37,292 37,474 -0
جم HD 60507 35,809 36,049 -1
جم HD 60507 UV 36,457 36,699 -1
جم HD 52518 35,809 36,049 -1
جم HD 52518 UV 36,457 36,699 -1
جم HD 52505 35,809 36,049 -1
جم HD 52511 35,809 36,049 -1
جم HD EX3(PE100)** 41,039 41,173 -0
جم MD 38504UV 37,241 37,491 -1
جم LL22501 AA 38,948 39,213 -1
جم LL22501 KJ 39,116 39,381 -1
جم LL32604 UV 37,241 37,491 -1
خوزستان PGPC 1822 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 0712 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 1218 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 0407 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 2230 62,804 65,313 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 55,311 55,543 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 55,311 55,543 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 73,306 73,559 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 70,291 70,540 -0
رجال RG 3212 E 39,492 39,673 -0
رجال RG 1101XXS 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101S 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101XS 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101P 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101XP 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101XN 33,656 33,830 -1
رجال RG 1104K 33,980 34,155 -1
رجال RG 1102H 33,656 33,830 -1
رجال RG 1102L 33,656 33,830 -1
رجال RG 1102XK 33,656 33,830 -1
شازند PP-R270G 39,492 39,673 -0
شازند PP-EP2X CI 39,492 39,673 -0
شازند PP-EP2X CE 39,492 39,673 -0
شازند PP-ARP 230 39,492 39,673 -0
شازند PP-HP 565 S 35,925 36,103 -0
شازند PP R 40 39,492 39,673 -0
شازند PP R 60 39,492 39,673 -0
شازند PP-HP 550 J 33,656 33,830 -1
شازند PP-HP 552 R 33,656 33,830 -1
شازند PP-HP 554 P 33,656 33,830 -1
شازند PP-V30GA 34,953 35,129 -1
شازند PP-V30S 33,656 33,830 -1
شازند HD-5620 EA 35,809 36,049 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 39,582 39,677 -0
شازند HD-EX5 37,713 37,896 -0
شازند HD-BL3 37,292 37,474 -0
شازند MD 3840 UA 37,241 37,491 -1
شازند PBR 36,217 36,259 -0
شازند PBR -1210S 40,756 40,804 -0
شازند LL0 209 KJ 39,116 39,381 -1
شازند LL0 209 AA 38,948 39,213 -1
شازند LL0410 AA 38,948 39,213 -1
شهیدتند گویان PET BG845 30,728 30,851 -0
شهیدتند گویان PET BG841 30,728 30,851 -0
شهیدتند گویان PET BG 825 30,472 30,594 -0
شهیدتند گویان PET BG821 30,472 30,594 -0
شهیدتند گویان PET BG800 29,772 29,892 -0
شهیدتند گویان PET BG805 29,772 29,892 -0
شهیدتند گویان PET BG781 29,032 29,149 -0
شهیدتند گویان PET BG785 29,032 29,149 -0
شهیدتند گویان PET BG761 28,611 28,726 -0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,167 28,280 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 28,611 28,726 -0
شهیدتند گویان PET TG645 27,444 27,311 0
شهیدتند گویان PET TG641 27,444 27,311 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,035 26,904 0
شهیدتند گویان PET TGSB 28,548 28,409 0
غدیر PVC-S65 24,601 24,346 1
غدیر PVC-S57 27,061 26,781 1
لاله LD 2102TX00 37,569 37,573 -0
لاله LD 2101 TN 47 37,569 37,573 -0
لاله LD 1922 T 38,218 38,222 -0
لاله LD 2404 TC47 37,569 37,573 -0
لاله LD 2004 TC00 37,569 37,573 -0
لاله LD 2100TN00 37,569 37,573 -0
مارون HD-EX5 37,713 37,896 -0
مارون HD-I4 35,809 36,049 -1
مارون HD-I4 UV 36,457 36,699 -1
مارون PP-C30S 33,656 33,830 -1
مارون PP-V30S 33,656 33,830 -1
مارون PP-Z30S 33,656 33,830 -1
مارون PP-V30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-F30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-V79S 33,656 33,830 -1
مارون PP-V79G 33,656 33,830 -1
مارون PP-X30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-MR230C 39,492 39,673 -0
مارون PP-EP1X35AF 33,980 34,155 -1
مارون PP-T30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-T31SE 33,656 33,830 -1
مارون PP EP-C40R 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 35,925 36,103 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 33,980 34,155 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZH510L 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH520J 33,980 34,155 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,174 34,350 -1
مهر HD 7000 F 37,713 37,896 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 35,809 36,049 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,457 36,699 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 35,809 36,049 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,457 36,699 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,292 37,474 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,659 39,843 -0
تخت جمشید لاتکس 11,326 11,410 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 34130ریال 32

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖