پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/7/13
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/6/30 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,569 37,573 -0
آریا ساسول LH0030 37,569 37,573 -0
آریا ساسول LP0470KJ 38,218 38,222 -0
آریا ساسول LP0470KJ 38,218 38,222 -0
آریا ساسول HB 5020 37,292 37,474 -0
آریا ساسول HCH5110 37,713 37,896 -0
آریا ساسول MF 3713 37,713 37,896 -0
اروند PVC- S6532 24,601 24,346 1
اروند PVC - S7042 27,061 26,781 1
اروند PVC - E7242 27,061 26,781 1
اروند PVC - E7244 27,061 26,781 1
اروند PVC - E6834 27,061 26,781 1
امیرکبیر LD2420H 37,569 37,573 -0
امیرکبیر LD2420D 37,569 37,573 -0
امیرکبیر EX5 37,713 37,896 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,039 41,173 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,948 39,213 -1
ایلام HD 2200J 35,809 36,049 -1
آبادان PVC-S57 27,061 26,781 1
آبادان PVC-S60 25,831 25,563 1
آبادان PVC-S65 24,601 24,346 1
آبادان PVC-S70 27,061 26,781 1
بندر امام SBR 1502 40,030 40,327 -1
بندر امام SBR 1500 40,831 41,133 -1
بندر امام SBR 1712 36,707 37,000 -1
بندر امام HI 0500 35,809 36,049 -1
بندر امام HI 0500 UA 36,457 36,699 -1
بندر امام HD 0035 37,292 37,474 -0
بندر امام LH 0075 37,569 37,573 -0
بندر امام LF 0200 37,569 37,573 -0
بندر امام PVC S6058 25,831 25,563 1
بندر امام PVC 6558 24,601 24,346 1
بندر امام PVC 7054 27,061 26,781 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,980 34,155 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 33,980 34,155 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,656 33,830 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم EP440L 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم EP440G 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,492 39,673 -0
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 35,925 36,103 -0
پلی نار SF 060 33,656 33,830 -1
پلی نار SF 1160 33,656 33,830 -1
پلی نار PYI 250 33,656 33,830 -1
تبریز HIPS 7240 39,395 40,561 -3
تبریز GPPS 1540 37,498 38,824 -3
تبریز GPPS 1460 35,623 36,883 -3
تبریز GPPS 1160 33,748 34,942 -3
تبریز EPS 100 36,611 37,564 -3
تبریز EPS 200 36,611 37,564 -3
تبریز EPS 300 36,611 37,564 -3
تبریز EPS 400 35,893 36,828 -3
تبریز EPS 500 33,482 34,369 -3
تبریز EPS Oversize 33,482 34,369 -3
تبریز EPS Fine 31,473 32,307 -3
تبریز EPS SuperFine 31,473 32,307 -3
تبریز LL0 209 AA 38,948 39,213 -1
تبریز LL0 209 KJ 39,116 39,381 -1
تبریز LL0 220 AA 37,562 37,817 -1
تبریز LL 0220KJ 38,211 38,466 -1
تبریز MD 3840 UV 37,241 37,491 -1
تبریز HD EA 6070 35,809 36,049 -1
تبریز HD UA 6070 36,457 36,699 -1
تبریز HD EA 5218 35,809 36,049 -1
تبریز HD UA 5218 36,457 36,699 -1
تبریز HD 5030 SA 37,957 38,212 -1
تبریز HD 5030 EA 37,309 37,563 -1
تبریز HD 4440 EA 36,592 36,842 -1
تبریز HD 4440 UA 37,241 37,491 -1
تبریز HD EA 6040 35,809 36,049 -1
تبریز HD UA 6040 36,457 36,699 -1
بانیار EPS 100-FR 38,595 39,551 -2
بانیار EPS 200-FR 38,595 39,551 -2
بانیار EPS 300-FR 38,595 39,551 -2
بانیار EPS 400-FR 37,838 38,775 -2
بانیار EPS 500-FR 35,330 36,220 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 37,498 38,824 -3
طاهاسازان پیشتاز GP26 35,623 36,883 -3
جم HD BL3 37,292 37,474 -0
جم HD BL4 37,292 37,474 -0
جم HD 60507 35,809 36,049 -1
جم HD 60507 UV 36,457 36,699 -1
جم HD 52518 35,809 36,049 -1
جم HD 52518 UV 36,457 36,699 -1
جم HD 52505 35,809 36,049 -1
جم HD 52511 35,809 36,049 -1
جم HD EX3(PE100)** 41,039 41,173 -0
جم MD 38504UV 37,241 37,491 -1
جم LL22501 AA 38,948 39,213 -1
جم LL22501 KJ 39,116 39,381 -1
جم LL32604 UV 37,241 37,491 -1
خوزستان PGPC 1822 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 0712 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 1218 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 0407 62,804 65,313 -4
خوزستان PGPC 2230 62,804 65,313 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 55,311 55,543 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 55,311 55,543 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 67,794 68,041 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 73,306 73,559 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 70,291 70,540 -0
رجال RG 3212 E 39,492 39,673 -0
رجال RG 1101XXS 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101S 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101XS 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101P 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101XP 33,656 33,830 -1
رجال RG 1101XN 33,656 33,830 -1
رجال RG 1104K 33,980 34,155 -1
رجال RG 1102H 33,656 33,830 -1
رجال RG 1102L 33,656 33,830 -1
رجال RG 1102XK 33,656 33,830 -1
شازند PP-R270G 39,492 39,673 -0
شازند PP-EP2X CI 39,492 39,673 -0
شازند PP-EP2X CE 39,492 39,673 -0
شازند PP-ARP 230 39,492 39,673 -0
شازند PP-HP 565 S 35,925 36,103 -0
شازند PP R 40 39,492 39,673 -0
شازند PP R 60 39,492 39,673 -0
شازند PP-HP 550 J 33,656 33,830 -1
شازند PP-HP 552 R 33,656 33,830 -1
شازند PP-HP 554 P 33,656 33,830 -1
شازند PP-V30GA 34,953 35,129 -1
شازند PP-V30S 33,656 33,830 -1
شازند HD-5620 EA 35,809 36,049 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 39,582 39,677 -0
شازند HD-EX5 37,713 37,896 -0
شازند HD-BL3 37,292 37,474 -0
شازند MD 3840 UA 37,241 37,491 -1
شازند PBR 36,217 36,259 -0
شازند PBR -1210S 40,756 40,804 -0
شازند LL0 209 KJ 39,116 39,381 -1
شازند LL0 209 AA 38,948 39,213 -1
شازند LL0410 AA 38,948 39,213 -1
شهیدتند گویان PET BG845 30,728 30,851 -0
شهیدتند گویان PET BG841 30,728 30,851 -0
شهیدتند گویان PET BG 825 30,472 30,594 -0
شهیدتند گویان PET BG821 30,472 30,594 -0
شهیدتند گویان PET BG800 29,772 29,892 -0
شهیدتند گویان PET BG805 29,772 29,892 -0
شهیدتند گویان PET BG781 29,032 29,149 -0
شهیدتند گویان PET BG785 29,032 29,149 -0
شهیدتند گویان PET BG761 28,611 28,726 -0
شهیدتند گویان PET BG 732 28,167 28,280 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 28,611 28,726 -0
شهیدتند گویان PET TG645 27,444 27,311 0
شهیدتند گویان PET TG641 27,444 27,311 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,035 26,904 0
شهیدتند گویان PET TGSB 28,548 28,409 0
غدیر PVC-S65 24,601 24,346 1
غدیر PVC-S57 27,061 26,781 1
لاله LD 2102TX00 37,569 37,573 -0
لاله LD 2101 TN 47 37,569 37,573 -0
لاله LD 1922 T 38,218 38,222 -0
لاله LD 2404 TC47 37,569 37,573 -0
لاله LD 2004 TC00 37,569 37,573 -0
لاله LD 2100TN00 37,569 37,573 -0
مارون HD-EX5 37,713 37,896 -0
مارون HD-I4 35,809 36,049 -1
مارون HD-I4 UV 36,457 36,699 -1
مارون PP-C30S 33,656 33,830 -1
مارون PP-V30S 33,656 33,830 -1
مارون PP-Z30S 33,656 33,830 -1
مارون PP-V30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-F30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-V79S 33,656 33,830 -1
مارون PP-V79G 33,656 33,830 -1
مارون PP-X30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-MR230C 39,492 39,673 -0
مارون PP-EP1X35AF 33,980 34,155 -1
مارون PP-T30G 33,656 33,830 -1
مارون PP-T31SE 33,656 33,830 -1
مارون PP EP-C40R 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZH515MA 35,925 36,103 -0
نوید زرشیمی ZH 525J 33,980 34,155 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,492 39,673 -0
نوید زرشیمی ZH510L 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH520J 33,980 34,155 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 33,656 33,830 -1
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,174 34,350 -1
مهر HD 7000 F 37,713 37,896 -0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 35,809 36,049 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,457 36,699 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 35,809 36,049 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,457 36,699 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,292 37,474 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,659 39,843 -0
تخت جمشید لاتکس 11,326 11,410 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 34130ریال 32

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو