پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 15 تیر 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 44,426 600 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/21
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 40,184 483 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/21
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 40,184 1,501 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 43,555 1,197 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/21
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 36,312 1,500 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/21
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 36,312 2,000 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,868 198 308 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 29,868 198 814 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,349 198 814 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,349 198 1,320 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,000 198 308 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,000 198 1,320 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,000 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/30
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 37,262 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38,145 260 240 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36,820 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 36,820 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 38,145 1,001 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/01
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 38,349 1,001 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,604 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,604 990 330 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,604 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36,604 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,604 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37,641 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,887 200 900 کیسه نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,644 200 800 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,013 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 36,013 506 506 کیسه نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 36,013 360 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 39,219 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39,982 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34,468 1,001 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 33,810 1,001 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 33,810 319 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 34,468 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 33,810 187 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 34,468 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 35,500 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 35,996 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 35,996 1,408 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 35,996 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 35,996 990 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 38,347 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 38,347 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 37,230 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 39,533 550 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 41,169 700 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32,275 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 36,386 540 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 36,386 330 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 38,688 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 36,386 264 0 کیسه نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 36,386 506 506 کیسه نقدی سلف 1395/05/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 36,386 504 504 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 31,288 2,992 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1395/04/27
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 30,960 132 132 کیسه نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 30,960 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 30,960 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 30,960 630 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 30,960 440 440 کیسه نقدی نقدی 1395/04/21
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 26,410 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 26,410 100 400 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/27
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 24,642 506 2,486 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 24,009 88 2,904 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 24,009 66 242 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 24,009 60 60 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 24,009 100 1,400 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 26,410 100 500 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 35,297 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 35,984 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/21
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پلی پروپیلن جم 32,747 40 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/21
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 21,608 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/21

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,450 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,500 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,200 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,100 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 48,600 ریال 1300 2.67% نمودار و آرشیو
020 46,300 ریال 800 1.73% نمودار و آرشیو
Lf190 45,200 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
52518 40,600 ریال -600 1.46% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 45,800 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,400 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
C30s 43,800 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,200 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال نمودار و آرشیو
1540 53,150 ریال 850 1.6% نمودار و آرشیو
1551 52,000 ریال 500 0.96% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -600 1.41% نمودار و آرشیو
785 42,000 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
821 42,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
825 42,200 ریال نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Maroun 43,900 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 44,100 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,500 ریال نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 44,800 ریال -4200 8.57% نمودار و آرشیو
RP340 52,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 49,900 ریال نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,500 ریال نمودار و آرشیو
332C 62,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,600 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,600 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,600 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 85,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖