عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیر کبیر 440 2,860 38,066 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر 250 2,250 38,065 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیر کبیر 220 1,980 38,764 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,258 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,133 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 40,872 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,319 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 40,319 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,144 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 52,183 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند 1,000 0 37,775 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شرکت پتروشیمی شازند 500 0 38,066 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام 3,000 0 34,539 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 1,500 0 38,764 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم 1,518 0 32,626 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 2,940 27,216 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار 500 0 32,413 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/07
پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم 1,518 550 32,413 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم 440 0 37,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم 220 0 37,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 300 0 46,252 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی 126 0 37,372 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی بوتادین رابر 1220 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) 302 0 46,387 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی 504 0 32,413 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) 1,012 0 36,796 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 240 0 36,927 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی 420 0 32,413 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 360 0 36,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 315 0 37,372 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 300 0 45,345 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/07
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 480 37,839 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی 210 0 37,372 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV شرکت پتروشیمی لرستان 480 0 35,213 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) 504 0 45,345 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1395/07/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) 100 0 41,893 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 1,000 0 38,764 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 32,413 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پلیمر آریا ساسول 990 220 38,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 506 0 36,796 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند 500 0 32,413 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 330 506 36,796 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 506 36,927 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 0 32,413 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 110 0 32,413 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 880 1,012 32,413 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 330 506 37,372 کیسه نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,927 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 38,764 سایر نقدی نقدی 1395/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 216 0 38,764 سایر نقدی نقدی 1395/06/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 506 0 38,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیر کبیر 200 800 38,066 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 506 0 38,764 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 506 0 39,438 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان 682 0 27,578 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان 1,012 0 31,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان 1,122 0 31,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان 1,012 0 27,578 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 36,094 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان 704 0 29,820 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 99 0 36,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 34,539 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 0 38,065 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 110 0 40,847 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,066 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 440 29,938 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/10
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 440 29,938 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/18
پلی اتیلن سبک خطی 22403 شرکت پتروشیمی لرستان 50 0 37,839 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 198 24,494 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 240 23,515 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) 100 0 20,000 فله نقدی نقدی 1395/06/28
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 شرکت پلی پروپیلن جم 80 0 34,788 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 242 0 31,085 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 264 0 36,762 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 132 0 36,059 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 55 0 30,452 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66 2,926 27,216 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 2,948 27,216 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 946 27,216 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 2,940 27,216 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 60 1,940 27,216 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 60 2,940 27,216 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/17
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 66 198 24,494 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/28

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,600 ریال -1500 3.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 51,700 ریال -1200 2.27% نمودار و آرشیو
020 51,000 ریال -900 1.73% نمودار و آرشیو
Lf190 51,000 ریال -700 1.35% نمودار و آرشیو
52518 44,600 ریال -1000 2.19% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 50,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 50,500 ریال -1100 2.13% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,300 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,500 ریال -600 1.22% نمودار و آرشیو
C30s 48,700 ریال -500 1.02% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 62,900 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
1540 57,800 ریال -1100 1.87% نمودار و آرشیو
1551 57,000 ریال -1100 1.89% نمودار و آرشیو
781 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 52,800 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 51,200 ریال -1100 2.1% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 52,800 ریال -900 1.68% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,200 ریال -400 0.99% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,300 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034