تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/7/27 قیمت ارز : 34540ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/7/13 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,205 37,569 2
آریا ساسول LH0030 38,205 37,569 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,862 38,218 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,862 38,218 2
آریا ساسول HB 5020 37,982 37,292 2
آریا ساسول HCH5110 38,372 37,713 2
آریا ساسول MF 3713 38,372 37,713 2
اروند PVC- S6532 24,159 24,601 -2
اروند PVC - S7042 26,574 27,061 -2
اروند PVC - E7242 26,574 27,061 -2
اروند PVC - E7244 26,574 27,061 -2
اروند PVC - E6834 26,574 27,061 -2
امیرکبیر LD2420H 38,205 37,569 2
امیرکبیر LD2420D 38,205 37,569 2
امیرکبیر EX5 38,372 37,713 2
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,467 41,039 1
امیرکبیر LL0209 AA 39,714 38,948 2
ایلام HD 2200J 36,567 35,809 2
آبادان PVC-S57 26,574 27,061 -2
آبادان PVC-S60 25,366 25,831 -2
آبادان PVC-S65 24,159 24,601 -2
آبادان PVC-S70 26,574 27,061 -2
بندر امام SBR 1502 39,502 40,030 -1
بندر امام SBR 1500 40,292 40,831 -1
بندر امام SBR 1712 36,223 36,707 -1
بندر امام HI 0500 36,567 35,809 2
بندر امام HI 0500 UA 37,223 36,457 2
بندر امام HD 0035 37,982 37,292 2
بندر امام LH 0075 38,205 37,569 2
بندر امام LF 0200 38,205 37,569 2
بندر امام PVC S6058 25,366 25,831 -2
بندر امام PVC 6558 24,159 24,601 -2
بندر امام PVC 7054 26,574 27,061 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,388 33,980 1
پلی پروپیلن جم HP422H 34,388 33,980 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم EP548R 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم EP440L 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم EP440G 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 36,357 35,925 1
پلی نار SF 060 34,060 33,656 1
پلی نار SF 1160 34,060 33,656 1
پلی نار PYI 250 34,060 33,656 1
تبریز HIPS 7240 37,751 39,395 -4
تبریز GPPS 1540 36,045 37,498 -4
تبریز GPPS 1460 34,243 35,623 -4
تبریز GPPS 1160 32,441 33,748 -4
تبریز EPS 100 36,716 36,611 0
تبریز EPS 200 36,716 36,611 0
تبریز EPS 300 36,716 36,611 0
تبریز EPS 400 35,996 35,893 0
تبریز EPS 500 33,573 33,482 0
تبریز EPS Oversize 33,573 33,482 0
تبریز EPS Fine 31,558 31,473 0
تبریز EPS SuperFine 31,558 31,473 0
تبریز LL0 209 AA 39,714 38,948 2
تبریز LL0 209 KJ 39,884 39,116 2
تبریز LL0 220 AA 38,301 37,562 2
تبریز LL 0220KJ 38,957 38,211 2
تبریز MD 3840 UV 38,029 37,241 2
تبریز HD EA 6070 36,567 35,809 2
تبریز HD UA 6070 37,223 36,457 2
تبریز HD EA 5218 36,567 35,809 2
تبریز HD UA 5218 37,223 36,457 2
تبریز HD 5030 SA 38,761 37,957 2
تبریز HD 5030 EA 38,105 37,309 2
تبریز HD 4440 EA 37,373 36,592 2
تبریز HD 4440 UA 38,029 37,241 2
تبریز HD EA 6040 36,567 35,809 2
تبریز HD UA 6040 37,223 36,457 2
بانیار EPS 100-FR 38,724 38,595 0
بانیار EPS 200-FR 38,724 38,595 0
بانیار EPS 300-FR 38,724 38,595 0
بانیار EPS 400-FR 37,965 37,838 0
بانیار EPS 500-FR 35,443 35,330 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,045 37,498 -4
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,243 35,623 -4
جم HD BL3 37,982 37,292 2
جم HD BL4 37,982 37,292 2
جم HD 60507 36,567 35,809 2
جم HD 60507 UV 37,223 36,457 2
جم HD 52518 36,567 35,809 2
جم HD 52518 UV 37,223 36,457 2
جم HD 52505 36,567 35,809 2
جم HD 52511 36,567 35,809 2
جم HD EX3(PE100)** 41,467 41,039 1
جم MD 38504UV 38,029 37,241 2
جم LL22501 AA 39,714 38,948 2
جم LL22501 KJ 39,884 39,116 2
جم LL32604 UV 38,029 37,241 2
خوزستان PGPC 1822 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 0712 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 1218 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 0407 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 2230 61,918 62,804 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 54,032 55,311 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 54,032 55,311 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 72,244 73,306 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 69,192 70,291 -2
رجال RG 3212 E 39,966 39,492 1
رجال RG 1101XXS 34,060 33,656 1
رجال RG 1101S 34,060 33,656 1
رجال RG 1101XS 34,060 33,656 1
رجال RG 1101P 34,060 33,656 1
رجال RG 1101XP 34,060 33,656 1
رجال RG 1101XN 34,060 33,656 1
رجال RG 1104K 34,388 33,980 1
رجال RG 1102H 34,060 33,656 1
رجال RG 1102L 34,060 33,656 1
رجال RG 1102XK 34,060 33,656 1
شازند PP-R270G 39,966 39,492 1
شازند PP-EP2X CI 39,966 39,492 1
شازند PP-EP2X CE 39,966 39,492 1
شازند PP-ARP 230 39,966 39,492 1
شازند PP-HP 565 S 36,357 35,925 1
شازند PP R 40 39,966 39,492 1
شازند PP R 60 39,966 39,492 1
شازند PP-HP 550 J 34,060 33,656 1
شازند PP-HP 552 R 34,060 33,656 1
شازند PP-HP 554 P 34,060 33,656 1
شازند PP-V30GA 35,372 34,953 1
شازند PP-V30S 34,060 33,656 1
شازند HD-5620 EA 36,567 35,809 2
شازند *HD-EX3(PE80) 40,033 39,582 1
شازند HD-EX5 38,372 37,713 2
شازند HD-BL3 37,982 37,292 2
شازند MD 3840 UA 38,029 37,241 2
شازند PBR 36,242 36,217 0
شازند PBR -1210S 40,836 40,756 0
شازند LL0 209 KJ 39,884 39,116 2
شازند LL0 209 AA 39,714 38,948 2
شازند LL0410 AA 39,714 38,948 2
شهیدتند گویان PET BG845 31,230 30,728 2
شهیدتند گویان PET BG841 31,230 30,728 2
شهیدتند گویان PET BG 825 30,970 30,472 2
شهیدتند گویان PET BG821 30,970 30,472 2
شهیدتند گویان PET BG800 30,258 29,772 2
شهیدتند گویان PET BG805 30,258 29,772 2
شهیدتند گویان PET BG781 29,506 29,032 2
شهیدتند گویان PET BG785 29,506 29,032 2
شهیدتند گویان PET BG761 29,078 28,611 2
شهیدتند گویان PET BG 732 28,627 28,167 2
شهیدتند گویان PET آمورف 29,078 28,611 2
شهیدتند گویان PET TG645 28,109 27,444 2
شهیدتند گویان PET TG641 28,109 27,444 2
شهیدتند گویان PET TG621 27,690 27,035 2
شهیدتند گویان PET TGSB 29,239 28,548 2
غدیر PVC-S65 24,159 24,601 -2
غدیر PVC-S57 26,574 27,061 -2
لاله LD 2102TX00 38,205 37,569 2
لاله LD 2101 TN 47 38,205 37,569 2
لاله LD 1922 T 38,862 38,218 2
لاله LD 2404 TC47 38,205 37,569 2
لاله LD 2004 TC00 38,205 37,569 2
لاله LD 2100TN00 38,205 37,569 2
مارون HD-EX5 38,372 37,713 2
مارون HD-I4 36,567 35,809 2
مارون HD-I4 UV 37,223 36,457 2
مارون PP-C30S 34,060 33,656 1
مارون PP-V30S 34,060 33,656 1
مارون PP-Z30S 34,060 33,656 1
مارون PP-V30G 34,060 33,656 1
مارون PP-F30G 34,060 33,656 1
مارون PP-V79S 34,060 33,656 1
مارون PP-V79G 34,060 33,656 1
مارون PP-X30G 34,060 33,656 1
مارون PP-MR230C 39,966 39,492 1
مارون PP-EP1X35AF 34,388 33,980 1
مارون PP-T30G 34,060 33,656 1
مارون PP-T31SE 34,060 33,656 1
مارون PP EP-C40R 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZH515MA 36,357 35,925 1
نوید زرشیمی ZH 525J 34,388 33,980 1
نوید زرشیمی ZR 230C 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZH510L 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH500 M 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH520J 34,388 33,980 1
نوید زرشیمی HP 552 R 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,585 34,174 1
مهر HD 7000 F 38,372 37,713 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,567 35,809 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,223 36,457 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,567 35,809 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,223 36,457 2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,982 37,292 2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,340 39,659 2
تخت جمشید لاتکس 11,176 11,326 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖