پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/7/27 قیمت ارز : 34540ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/7/13 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,205 37,569 2
آریا ساسول LH0030 38,205 37,569 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,862 38,218 2
آریا ساسول LP0470KJ 38,862 38,218 2
آریا ساسول HB 5020 37,982 37,292 2
آریا ساسول HCH5110 38,372 37,713 2
آریا ساسول MF 3713 38,372 37,713 2
اروند PVC- S6532 24,159 24,601 -2
اروند PVC - S7042 26,574 27,061 -2
اروند PVC - E7242 26,574 27,061 -2
اروند PVC - E7244 26,574 27,061 -2
اروند PVC - E6834 26,574 27,061 -2
امیرکبیر LD2420H 38,205 37,569 2
امیرکبیر LD2420D 38,205 37,569 2
امیرکبیر EX5 38,372 37,713 2
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,467 41,039 1
امیرکبیر LL0209 AA 39,714 38,948 2
ایلام HD 2200J 36,567 35,809 2
آبادان PVC-S57 26,574 27,061 -2
آبادان PVC-S60 25,366 25,831 -2
آبادان PVC-S65 24,159 24,601 -2
آبادان PVC-S70 26,574 27,061 -2
بندر امام SBR 1502 39,502 40,030 -1
بندر امام SBR 1500 40,292 40,831 -1
بندر امام SBR 1712 36,223 36,707 -1
بندر امام HI 0500 36,567 35,809 2
بندر امام HI 0500 UA 37,223 36,457 2
بندر امام HD 0035 37,982 37,292 2
بندر امام LH 0075 38,205 37,569 2
بندر امام LF 0200 38,205 37,569 2
بندر امام PVC S6058 25,366 25,831 -2
بندر امام PVC 6558 24,159 24,601 -2
بندر امام PVC 7054 26,574 27,061 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,388 33,980 1
پلی پروپیلن جم HP422H 34,388 33,980 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 34,060 33,656 1
پلی پروپیلن جم EP548R 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم EP440L 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم EP440G 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,966 39,492 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 36,357 35,925 1
پلی نار SF 060 34,060 33,656 1
پلی نار SF 1160 34,060 33,656 1
پلی نار PYI 250 34,060 33,656 1
تبریز HIPS 7240 37,751 39,395 -4
تبریز GPPS 1540 36,045 37,498 -4
تبریز GPPS 1460 34,243 35,623 -4
تبریز GPPS 1160 32,441 33,748 -4
تبریز EPS 100 36,716 36,611 0
تبریز EPS 200 36,716 36,611 0
تبریز EPS 300 36,716 36,611 0
تبریز EPS 400 35,996 35,893 0
تبریز EPS 500 33,573 33,482 0
تبریز EPS Oversize 33,573 33,482 0
تبریز EPS Fine 31,558 31,473 0
تبریز EPS SuperFine 31,558 31,473 0
تبریز LL0 209 AA 39,714 38,948 2
تبریز LL0 209 KJ 39,884 39,116 2
تبریز LL0 220 AA 38,301 37,562 2
تبریز LL 0220KJ 38,957 38,211 2
تبریز MD 3840 UV 38,029 37,241 2
تبریز HD EA 6070 36,567 35,809 2
تبریز HD UA 6070 37,223 36,457 2
تبریز HD EA 5218 36,567 35,809 2
تبریز HD UA 5218 37,223 36,457 2
تبریز HD 5030 SA 38,761 37,957 2
تبریز HD 5030 EA 38,105 37,309 2
تبریز HD 4440 EA 37,373 36,592 2
تبریز HD 4440 UA 38,029 37,241 2
تبریز HD EA 6040 36,567 35,809 2
تبریز HD UA 6040 37,223 36,457 2
بانیار EPS 100-FR 38,724 38,595 0
بانیار EPS 200-FR 38,724 38,595 0
بانیار EPS 300-FR 38,724 38,595 0
بانیار EPS 400-FR 37,965 37,838 0
بانیار EPS 500-FR 35,443 35,330 0
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,045 37,498 -4
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,243 35,623 -4
جم HD BL3 37,982 37,292 2
جم HD BL4 37,982 37,292 2
جم HD 60507 36,567 35,809 2
جم HD 60507 UV 37,223 36,457 2
جم HD 52518 36,567 35,809 2
جم HD 52518 UV 37,223 36,457 2
جم HD 52505 36,567 35,809 2
جم HD 52511 36,567 35,809 2
جم HD EX3(PE100)** 41,467 41,039 1
جم MD 38504UV 38,029 37,241 2
جم LL22501 AA 39,714 38,948 2
جم LL22501 KJ 39,884 39,116 2
جم LL32604 UV 38,029 37,241 2
خوزستان PGPC 1822 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 0712 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 1218 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 0407 61,918 62,804 -1
خوزستان PGPC 2230 61,918 62,804 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 54,032 55,311 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 54,032 55,311 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 66,665 67,794 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 72,244 73,306 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 69,192 70,291 -2
رجال RG 3212 E 39,966 39,492 1
رجال RG 1101XXS 34,060 33,656 1
رجال RG 1101S 34,060 33,656 1
رجال RG 1101XS 34,060 33,656 1
رجال RG 1101P 34,060 33,656 1
رجال RG 1101XP 34,060 33,656 1
رجال RG 1101XN 34,060 33,656 1
رجال RG 1104K 34,388 33,980 1
رجال RG 1102H 34,060 33,656 1
رجال RG 1102L 34,060 33,656 1
رجال RG 1102XK 34,060 33,656 1
شازند PP-R270G 39,966 39,492 1
شازند PP-EP2X CI 39,966 39,492 1
شازند PP-EP2X CE 39,966 39,492 1
شازند PP-ARP 230 39,966 39,492 1
شازند PP-HP 565 S 36,357 35,925 1
شازند PP R 40 39,966 39,492 1
شازند PP R 60 39,966 39,492 1
شازند PP-HP 550 J 34,060 33,656 1
شازند PP-HP 552 R 34,060 33,656 1
شازند PP-HP 554 P 34,060 33,656 1
شازند PP-V30GA 35,372 34,953 1
شازند PP-V30S 34,060 33,656 1
شازند HD-5620 EA 36,567 35,809 2
شازند *HD-EX3(PE80) 40,033 39,582 1
شازند HD-EX5 38,372 37,713 2
شازند HD-BL3 37,982 37,292 2
شازند MD 3840 UA 38,029 37,241 2
شازند PBR 36,242 36,217 0
شازند PBR -1210S 40,836 40,756 0
شازند LL0 209 KJ 39,884 39,116 2
شازند LL0 209 AA 39,714 38,948 2
شازند LL0410 AA 39,714 38,948 2
شهیدتند گویان PET BG845 31,230 30,728 2
شهیدتند گویان PET BG841 31,230 30,728 2
شهیدتند گویان PET BG 825 30,970 30,472 2
شهیدتند گویان PET BG821 30,970 30,472 2
شهیدتند گویان PET BG800 30,258 29,772 2
شهیدتند گویان PET BG805 30,258 29,772 2
شهیدتند گویان PET BG781 29,506 29,032 2
شهیدتند گویان PET BG785 29,506 29,032 2
شهیدتند گویان PET BG761 29,078 28,611 2
شهیدتند گویان PET BG 732 28,627 28,167 2
شهیدتند گویان PET آمورف 29,078 28,611 2
شهیدتند گویان PET TG645 28,109 27,444 2
شهیدتند گویان PET TG641 28,109 27,444 2
شهیدتند گویان PET TG621 27,690 27,035 2
شهیدتند گویان PET TGSB 29,239 28,548 2
غدیر PVC-S65 24,159 24,601 -2
غدیر PVC-S57 26,574 27,061 -2
لاله LD 2102TX00 38,205 37,569 2
لاله LD 2101 TN 47 38,205 37,569 2
لاله LD 1922 T 38,862 38,218 2
لاله LD 2404 TC47 38,205 37,569 2
لاله LD 2004 TC00 38,205 37,569 2
لاله LD 2100TN00 38,205 37,569 2
مارون HD-EX5 38,372 37,713 2
مارون HD-I4 36,567 35,809 2
مارون HD-I4 UV 37,223 36,457 2
مارون PP-C30S 34,060 33,656 1
مارون PP-V30S 34,060 33,656 1
مارون PP-Z30S 34,060 33,656 1
مارون PP-V30G 34,060 33,656 1
مارون PP-F30G 34,060 33,656 1
مارون PP-V79S 34,060 33,656 1
مارون PP-V79G 34,060 33,656 1
مارون PP-X30G 34,060 33,656 1
مارون PP-MR230C 39,966 39,492 1
مارون PP-EP1X35AF 34,388 33,980 1
مارون PP-T30G 34,060 33,656 1
مارون PP-T31SE 34,060 33,656 1
مارون PP EP-C40R 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZH515MA 36,357 35,925 1
نوید زرشیمی ZH 525J 34,388 33,980 1
نوید زرشیمی ZR 230C 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,966 39,492 1
نوید زرشیمی ZH510L 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH500 M 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH520J 34,388 33,980 1
نوید زرشیمی HP 552 R 34,060 33,656 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,585 34,174 1
مهر HD 7000 F 38,372 37,713 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,567 35,809 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 37,223 36,457 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,567 35,809 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 37,223 36,457 2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,982 37,292 2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,340 39,659 2
تخت جمشید لاتکس 11,176 11,326 -1
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو