عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 4 تیر 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی 1396/04/12 49,086 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/04/11 45,547 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/11 49,086 420 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/04/12 49,086 300 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/12 49,086 294 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/11 67,845 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/11 79,644 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,724 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,022 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت چوبی نقدی 1396/04/11 39,198 627 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/11 40,434 319 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 39,198 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 39,198 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,016 660 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/12 41,016 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,016 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/04/11 45,118 324 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/04/11 41,016 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,965 480 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,724 220 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 40,518 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 34,370 72 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 37,359 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,359 280 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 37,359 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,452 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,452 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,092 350 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,092 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,092 605 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/04/11 38,253 110 440 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,253 462 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 1,760 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/04/11 41,204 1,100 2,200 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 48,655 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 48,655 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 47,278 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 46,657 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 46,657 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی 1396/04/11 46,290 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 49,618 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/04/11 48,379 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 42,704 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,918 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی سلف 1396/04/15 42,704 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/04/11 43,625 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/04/11 42,704 231 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/04/11 39,979 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/04/11 42,704 273 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نقدی 1396/04/11 43,766 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی HP500J کیسه نقدی 1396/04/11 37,679 110 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی 1396/04/11 37,679 396 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,679 903 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,679 798 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/04/15 37,679 220 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,679 420 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/05/01 33,823 66 242 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 34,449 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 32,884 308 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 31,318 200 1,000 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 31,318 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 31,318 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 31,318 1,000 0 پتروشیمی اروند
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 23,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 48BF7 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,020 1,344 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 36,466 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,466 99 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 34,282 220 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 38,434 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 39,389 42 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 30,441 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 28,186 176 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖