عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 4 تیر 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی نقدی 1396/04/12 49,086 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/04/11 45,547 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/11 49,086 420 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/04/12 49,086 300 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی نقدی 1396/04/12 49,086 294 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/11 67,845 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/04/11 79,644 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,724 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,022 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت چوبی نقدی 1396/04/11 39,198 627 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/11 40,434 319 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 39,198 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 39,198 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,016 660 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/12 41,016 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,016 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/04/11 45,118 324 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/04/11 41,016 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,965 480 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/04/11 41,724 220 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 40,518 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 34,370 72 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 37,359 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,359 280 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 37,359 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,452 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,452 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,092 350 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,092 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,092 605 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/04/11 38,253 110 440 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,253 462 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 1,760 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 38,253 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/04/11 41,204 1,100 2,200 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 48,655 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 48,655 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 47,278 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 46,657 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 46,657 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی 1396/04/11 46,290 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 49,618 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/04/11 48,379 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 42,704 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 38,918 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی سلف 1396/04/15 42,704 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/04/11 43,625 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/04/11 42,704 231 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/04/11 39,979 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/04/11 42,704 273 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نقدی 1396/04/11 43,766 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی HP500J کیسه نقدی 1396/04/11 37,679 110 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی 1396/04/11 37,679 396 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,679 903 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,679 798 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/04/15 37,679 220 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/04/11 37,679 420 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/05/01 33,823 66 242 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 34,449 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 32,884 308 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 31,318 200 1,000 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 31,318 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 31,318 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 31,318 1,000 0 پتروشیمی اروند
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 23,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 48BF7 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,020 1,344 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 36,466 396 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/11 36,466 99 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 34,282 220 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 38,434 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/11 39,389 42 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 30,441 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/11 28,186 176 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖