تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/5/5
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/4/22 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 40,964 42,109 -3
آریا ساسول LH0030 40,964 42,109 -3
آریا ساسول LP0470KJ 41,579 42,730 -3
آریا ساسول LP0470KJ 41,579 42,730 -3
آریا ساسول HB 5020 40,767 41,467 -2
آریا ساسول HCH5110 41,371 42,275 -2
آریا ساسول MF 3713 41,371 42,275 -2
اروند PVC- S6532 25,332 25,714 -1
اروند PVC - S7042 27,865 28,286 -1
اروند PVC - E7242 27,865 28,286 -1
اروند PVC - E7244 27,865 28,286 -1
اروند PVC - E6834 27,865 28,286 -1
امیرکبیر LD2420H 40,964 42,109 -3
امیرکبیر LD2420D 40,964 42,109 -3
امیرکبیر EX5 41,371 42,275 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 43,099 43,637 -1
امیرکبیر LL0209 AA 42,330 43,298 -2
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 44,737 45,121 -1
ایلام HD 2200J 39,506 40,007 -1
آبادان PVC-S57 27,865 28,286 -1
آبادان PVC-S60 26,598 27,000 -1
آبادان PVC-S65 25,332 25,714 -1
آبادان PVC-S70 27,865 28,286 -1
بندر امام SBR 1502 44,483 48,215 -8
بندر امام SBR 1500 45,373 49,179 -8
بندر امام SBR 1712 41,331 45,030 -8
بندر امام HI 0500 39,506 40,007 -1
بندر امام HI 0500 UA 40,121 40,628 -1
بندر امام HD 0035 40,767 41,467 -2
بندر امام LH 0075 40,964 42,109 -3
بندر امام LF 0200 40,964 42,109 -3
بندر امام PVC S6058 26,598 27,000 -1
بندر امام PVC 6558 25,332 25,714 -1
بندر امام PVC 7054 27,865 28,286 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 40,489 41,226 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 40,489 41,226 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 43,257 44,022 -2
پلی نار SF 060 40,182 40,915 -2
پلی نار SF 1160 40,182 40,915 -2
پلی نار PYI 250 40,182 40,915 -2
تبریز HIPS 7240 44,590 45,990 -3
تبریز GPPS 1540 43,667 44,903 -3
تبریز GPPS 1460 41,484 42,658 -3
تبریز GPPS 1160 39,300 40,412 -3
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 42,894 44,612 -4
تبریز EPS 200 42,894 44,612 -4
تبریز EPS 300 42,894 44,612 -4
تبریز EPS 400 42,053 43,737 -4
تبریز EPS 500 39,366 40,960 -4
تبریز EPS Oversize 39,366 40,960 -4
تبریز EPS Fine 37,004 38,502 -4
تبریز EPS SuperFine 37,004 38,502 -4
تبریز LL0 209 AA 42,330 43,298 -2
تبریز LL0 209 KJ 42,490 43,459 -2
تبریز LL0 220 AA 40,824 41,757 -2
تبریز LL 0220KJ 41,439 42,379 -2
تبریز MD 3840 UV 41,087 41,607 -1
تبریز HD EA 6070 39,506 40,007 -1
تبریز HD UA 6070 40,121 40,628 -1
تبریز HD EA 5218 39,506 40,007 -1
تبریز HD UA 5218 40,121 40,628 -1
تبریز HD 5030 SA 41,877 42,407 -1
تبریز HD 5030 EA 41,262 41,786 -1
تبریز HD 4440 EA 40,472 40,986 -1
تبریز HD 4440 UA 41,087 41,607 -1
تبریز HD EA 6040 39,506 40,007 -1
تبریز HD UA 6040 40,121 40,628 -1
بانیار EPS 100-FR 44,776 46,514 -4
بانیار EPS 200-FR 44,776 46,514 -4
بانیار EPS 300-FR 44,776 46,514 -4
بانیار EPS 400-FR 43,898 45,602 -4
بانیار EPS 500-FR 41,119 42,731 -4
طاهاسازان پیشتاز GP35 43,667 44,903 -3
طاهاسازان پیشتاز GP26 41,484 42,658 -3
جم HD BL3 40,767 41,467 -2
جم HD BL4 40,767 41,467 -2
جم HD 60507 39,506 40,007 -1
جم HD 60507 UV 40,121 40,628 -1
جم HD 52518 39,506 40,007 -1
جم HD 52518 UV 40,121 40,628 -1
جم HD 52505 39,506 40,007 -1
جم HD 52511 39,506 40,007 -1
جم HD EX3(PE100)** 43,099 43,637 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 44,737 45,121 -1
جم MD 38504UV 41,087 41,607 -1
جم LL22501 AA 42,330 43,298 -2
جم LL22501 KJ 42,490 43,459 -2
جم LL32604 UV 41,087 41,607 -1
خوزستان PGPC 1822 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 0712 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 1218 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 0407 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 2230 70,805 72,481 -2
رجال RG 3212 E 45,717 46,508 -2
رجال RG 1101XXS 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101S 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101XS 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101P 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101XP 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101XN 40,182 40,915 -2
رجال RG 1104K 40,489 41,226 -2
رجال RG 1102H 40,182 40,915 -2
رجال RG 1102L 40,182 40,915 -2
رجال RG 1102XK 40,182 40,915 -2
شازند PP-R270G 45,717 46,508 -2
شازند PP-EP2X CI 45,717 46,508 -2
شازند PP-EP2X CE 45,717 46,508 -2
شازند PP-ARP 230 45,717 46,508 -2
شازند PP-HP 565 S 43,257 44,022 -2
شازند PP R 40 45,717 46,508 -2
شازند PP R 60 45,717 46,508 -2
شازند PP-HP 550 J 40,182 40,915 -2
شازند PP-HP 552 R 40,182 40,915 -2
شازند PP-HP 554 P 40,182 40,915 -2
شازند PP-V30GA 41,412 42,158 -2
شازند PP-V30S 40,182 40,915 -2
شازند HD-5620 EA 39,506 40,007 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 42,693 42,891 -0
شازند HD-EX5 41,371 42,275 -2
شازند HD-BL3 40,767 41,467 -2
شازند MD 3840 UA 41,087 41,607 -1
شازند PBR 42,783 46,223 -7
شازند PBR -1210S 47,088 50,574 -7
شازند LL0 209 KJ 42,490 43,459 -2
شازند LL0 209 AA 42,330 43,298 -2
شازند LL0410 AA 42,330 43,298 -2
شهیدتند گویان PET BG845 31,521 32,778 -4
شهیدتند گویان PET BG841 31,521 32,778 -4
شهیدتند گویان PET BG 825 31,253 32,500 -4
شهیدتند گویان PET BG821 31,253 32,500 -4
شهیدتند گویان PET BG800 30,522 31,739 -4
شهیدتند گویان PET BG805 30,522 31,739 -4
شهیدتند گویان PET BG781 29,749 30,935 -4
شهیدتند گویان PET BG785 29,749 30,935 -4
شهیدتند گویان PET BG761 29,737 30,923 -4
شهیدتند گویان PET BG 732 29,439 30,614 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 29,737 30,923 -4
شهیدتند گویان PET TG645 28,786 30,108 -4
شهیدتند گویان PET TG641 28,786 30,108 -4
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 28,507 29,816 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 29,670 31,032 -4
غدیر PVC-S65 25,332 25,714 -1
غدیر PVC-S57 27,865 28,286 -1
لاله LD 2102TX00 40,964 42,109 -3
لاله LD 2101 TN 47 40,964 42,109 -3
لاله LD 1922 T 41,579 42,730 -3
لاله LD 2404 TC47 40,964 42,109 -3
لاله LD 2004 TC00 40,964 42,109 -3
لاله LD 2100TN00 40,964 42,109 -3
مارون HD-EX5 41,371 42,275 -2
مارون HD-I4 39,506 40,007 -1
مارون HD-I4 UV 40,121 40,628 -1
مارون PP-C30S 40,182 40,915 -2
مارون PP-V30S 40,182 40,915 -2
مارون PP-Z30S 40,182 40,915 -2
مارون PP-V30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-F30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-V79S 40,182 40,915 -2
مارون PP-V79G 40,182 40,915 -2
مارون PP-X30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-MR230C 45,717 46,508 -2
مارون PP-EP1X35AF 40,489 41,226 -2
مارون PP-T30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-T31SE 40,182 40,915 -2
مارون PP EP-C40R 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 42,335 43,090 -2
نوید زرشیمی ZH 525J 40,489 41,226 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZH510L 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH520J 40,489 41,226 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 40,674 41,412 -2
مهر HD 7000 F 41,371 42,275 -2
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 39,506 40,007 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 40,121 40,628 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 39,506 40,007 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 40,121 40,628 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 40,767 41,467 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 43,216 44,140 -2
تخت جمشید لاتکس 12,585 13,641 -8
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 32370ریال

قیمت مواداولیه؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,150 ریال -550 1.35% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,200 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,200 ریال -400 0.96% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,700 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 45,300 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -380 0.9% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,600 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 47,900 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
Lf190 48,700 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال -500 1.27% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,400 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,400 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,200 ریال -800 1.78% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,800 ریال 700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,700 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
C30s 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,100 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
1551 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
781 42,300 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,900 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 46,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,900 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,700 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,800 ریال -500 0.97% نمودار و آرشیو
RP340 50,200 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,500 ریال 1700 2.25% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖