قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/5/5
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/4/22 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 40,964 42,109 -3
آریا ساسول LH0030 40,964 42,109 -3
آریا ساسول LP0470KJ 41,579 42,730 -3
آریا ساسول LP0470KJ 41,579 42,730 -3
آریا ساسول HB 5020 40,767 41,467 -2
آریا ساسول HCH5110 41,371 42,275 -2
آریا ساسول MF 3713 41,371 42,275 -2
اروند PVC- S6532 25,332 25,714 -1
اروند PVC - S7042 27,865 28,286 -1
اروند PVC - E7242 27,865 28,286 -1
اروند PVC - E7244 27,865 28,286 -1
اروند PVC - E6834 27,865 28,286 -1
امیرکبیر LD2420H 40,964 42,109 -3
امیرکبیر LD2420D 40,964 42,109 -3
امیرکبیر EX5 41,371 42,275 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 43,099 43,637 -1
امیرکبیر LL0209 AA 42,330 43,298 -2
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 44,737 45,121 -1
ایلام HD 2200J 39,506 40,007 -1
آبادان PVC-S57 27,865 28,286 -1
آبادان PVC-S60 26,598 27,000 -1
آبادان PVC-S65 25,332 25,714 -1
آبادان PVC-S70 27,865 28,286 -1
بندر امام SBR 1502 44,483 48,215 -8
بندر امام SBR 1500 45,373 49,179 -8
بندر امام SBR 1712 41,331 45,030 -8
بندر امام HI 0500 39,506 40,007 -1
بندر امام HI 0500 UA 40,121 40,628 -1
بندر امام HD 0035 40,767 41,467 -2
بندر امام LH 0075 40,964 42,109 -3
بندر امام LF 0200 40,964 42,109 -3
بندر امام PVC S6058 26,598 27,000 -1
بندر امام PVC 6558 25,332 25,714 -1
بندر امام PVC 7054 27,865 28,286 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 40,489 41,226 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 40,489 41,226 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 40,182 40,915 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم EP440L 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم EP440G 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم RP 340N 45,717 46,508 -2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 43,257 44,022 -2
پلی نار SF 060 40,182 40,915 -2
پلی نار SF 1160 40,182 40,915 -2
پلی نار PYI 250 40,182 40,915 -2
تبریز HIPS 7240 44,590 45,990 -3
تبریز GPPS 1540 43,667 44,903 -3
تبریز GPPS 1460 41,484 42,658 -3
تبریز GPPS 1160 39,300 40,412 -3
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 42,894 44,612 -4
تبریز EPS 200 42,894 44,612 -4
تبریز EPS 300 42,894 44,612 -4
تبریز EPS 400 42,053 43,737 -4
تبریز EPS 500 39,366 40,960 -4
تبریز EPS Oversize 39,366 40,960 -4
تبریز EPS Fine 37,004 38,502 -4
تبریز EPS SuperFine 37,004 38,502 -4
تبریز LL0 209 AA 42,330 43,298 -2
تبریز LL0 209 KJ 42,490 43,459 -2
تبریز LL0 220 AA 40,824 41,757 -2
تبریز LL 0220KJ 41,439 42,379 -2
تبریز MD 3840 UV 41,087 41,607 -1
تبریز HD EA 6070 39,506 40,007 -1
تبریز HD UA 6070 40,121 40,628 -1
تبریز HD EA 5218 39,506 40,007 -1
تبریز HD UA 5218 40,121 40,628 -1
تبریز HD 5030 SA 41,877 42,407 -1
تبریز HD 5030 EA 41,262 41,786 -1
تبریز HD 4440 EA 40,472 40,986 -1
تبریز HD 4440 UA 41,087 41,607 -1
تبریز HD EA 6040 39,506 40,007 -1
تبریز HD UA 6040 40,121 40,628 -1
بانیار EPS 100-FR 44,776 46,514 -4
بانیار EPS 200-FR 44,776 46,514 -4
بانیار EPS 300-FR 44,776 46,514 -4
بانیار EPS 400-FR 43,898 45,602 -4
بانیار EPS 500-FR 41,119 42,731 -4
طاهاسازان پیشتاز GP35 43,667 44,903 -3
طاهاسازان پیشتاز GP26 41,484 42,658 -3
جم HD BL3 40,767 41,467 -2
جم HD BL4 40,767 41,467 -2
جم HD 60507 39,506 40,007 -1
جم HD 60507 UV 40,121 40,628 -1
جم HD 52518 39,506 40,007 -1
جم HD 52518 UV 40,121 40,628 -1
جم HD 52505 39,506 40,007 -1
جم HD 52511 39,506 40,007 -1
جم HD EX3(PE100)** 43,099 43,637 -1
جم HD EX3(PE100 BLAK) 44,737 45,121 -1
جم MD 38504UV 41,087 41,607 -1
جم LL22501 AA 42,330 43,298 -2
جم LL22501 KJ 42,490 43,459 -2
جم LL32604 UV 41,087 41,607 -1
خوزستان PGPC 1822 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 0712 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 1218 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 0407 70,805 72,481 -2
خوزستان PGPC 2230 70,805 72,481 -2
رجال RG 3212 E 45,717 46,508 -2
رجال RG 1101XXS 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101S 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101XS 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101P 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101XP 40,182 40,915 -2
رجال RG 1101XN 40,182 40,915 -2
رجال RG 1104K 40,489 41,226 -2
رجال RG 1102H 40,182 40,915 -2
رجال RG 1102L 40,182 40,915 -2
رجال RG 1102XK 40,182 40,915 -2
شازند PP-R270G 45,717 46,508 -2
شازند PP-EP2X CI 45,717 46,508 -2
شازند PP-EP2X CE 45,717 46,508 -2
شازند PP-ARP 230 45,717 46,508 -2
شازند PP-HP 565 S 43,257 44,022 -2
شازند PP R 40 45,717 46,508 -2
شازند PP R 60 45,717 46,508 -2
شازند PP-HP 550 J 40,182 40,915 -2
شازند PP-HP 552 R 40,182 40,915 -2
شازند PP-HP 554 P 40,182 40,915 -2
شازند PP-V30GA 41,412 42,158 -2
شازند PP-V30S 40,182 40,915 -2
شازند HD-5620 EA 39,506 40,007 -1
شازند *HD-EX3(PE80) 42,693 42,891 -0
شازند HD-EX5 41,371 42,275 -2
شازند HD-BL3 40,767 41,467 -2
شازند MD 3840 UA 41,087 41,607 -1
شازند PBR 42,783 46,223 -7
شازند PBR -1210S 47,088 50,574 -7
شازند LL0 209 KJ 42,490 43,459 -2
شازند LL0 209 AA 42,330 43,298 -2
شازند LL0410 AA 42,330 43,298 -2
شهیدتند گویان PET BG845 31,521 32,778 -4
شهیدتند گویان PET BG841 31,521 32,778 -4
شهیدتند گویان PET BG 825 31,253 32,500 -4
شهیدتند گویان PET BG821 31,253 32,500 -4
شهیدتند گویان PET BG800 30,522 31,739 -4
شهیدتند گویان PET BG805 30,522 31,739 -4
شهیدتند گویان PET BG781 29,749 30,935 -4
شهیدتند گویان PET BG785 29,749 30,935 -4
شهیدتند گویان PET BG761 29,737 30,923 -4
شهیدتند گویان PET BG 732 29,439 30,614 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 29,737 30,923 -4
شهیدتند گویان PET TG645 28,786 30,108 -4
شهیدتند گویان PET TG641 28,786 30,108 -4
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 28,507 29,816 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 29,670 31,032 -4
غدیر PVC-S65 25,332 25,714 -1
غدیر PVC-S57 27,865 28,286 -1
لاله LD 2102TX00 40,964 42,109 -3
لاله LD 2101 TN 47 40,964 42,109 -3
لاله LD 1922 T 41,579 42,730 -3
لاله LD 2404 TC47 40,964 42,109 -3
لاله LD 2004 TC00 40,964 42,109 -3
لاله LD 2100TN00 40,964 42,109 -3
مارون HD-EX5 41,371 42,275 -2
مارون HD-I4 39,506 40,007 -1
مارون HD-I4 UV 40,121 40,628 -1
مارون PP-C30S 40,182 40,915 -2
مارون PP-V30S 40,182 40,915 -2
مارون PP-Z30S 40,182 40,915 -2
مارون PP-V30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-F30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-V79S 40,182 40,915 -2
مارون PP-V79G 40,182 40,915 -2
مارون PP-X30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-MR230C 45,717 46,508 -2
مارون PP-EP1X35AF 40,489 41,226 -2
مارون PP-T30G 40,182 40,915 -2
مارون PP-T31SE 40,182 40,915 -2
مارون PP EP-C40R 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZH515MA 42,335 43,090 -2
نوید زرشیمی ZH 525J 40,489 41,226 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZB 332 C 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZB 332 L 45,717 46,508 -2
نوید زرشیمی ZH510L 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH520J 40,489 41,226 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 40,182 40,915 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 40,674 41,412 -2
مهر HD 7000 F 41,371 42,275 -2
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 39,506 40,007 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 40,121 40,628 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 39,506 40,007 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 40,121 40,628 -1
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 40,767 41,467 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 43,216 44,140 -2
تخت جمشید لاتکس 12,585 13,641 -8
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 32370ریال

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖