عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 11 مرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 200 0 9,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 220 220 38,911 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 0 37,802 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 240 240 37,617 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 572 38,246 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 110 38,911 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 1,000 38,165 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 37,287 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 506 37,287 کیسه نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 480 480 35,475 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 216 0 36,784 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 550 36,784 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 0 37,035 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 400 0 37,035 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 220 37,035 کیسه نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 0 37,035 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 105 34,173 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 0 37,035 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 1,012 31,844 کیسه نقدی سلف 1395/05/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 0 31,844 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 220 220 31,844 کیسه نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 500 300 31,844 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 220 31,844 کیسه نقدی نقدی 1395/05/16
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 504 31,844 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/05/16

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,700 ریال -1000 2.14% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,500 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,900 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
0075 52,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 51,900 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lf190 51,700 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
52518 45,600 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,100 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,100 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
C30s 49,200 ریال -700 1.4% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,400 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
1540 58,900 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
1551 58,100 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
781 49,100 ریال -1000 2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 70,000 ریال 7500 10.71% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,800 ریال -1100 2.2% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 49,000 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 52,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 53,700 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034