تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 12 خرداد 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 550 0 43,385 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 230 0 43,385 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 901 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,103 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 160 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 36,182 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 36,182 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 34,682 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 34,682 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 37,976 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 37,976 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 36,476 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 36,476 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 46,884 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 396 46,884 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 440 0 46,889 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 46,889 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 700 0 45,057 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 0 45,057 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,057 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 45,057 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 45,057 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110 242 45,057 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 110 0 45,057 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 0 40,551 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 0 44,819 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,000 45,136 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 220 286 44,819 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی جم 374 0 41,621 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 2 پتروشیمی جم 198 0 36,997 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 150 0 40,337 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی جم 220 0 35,855 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 880 0 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 46,009 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 286 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,518 0 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 594 0 43,787 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 220 43,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 39,408 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 0 45,977 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 45,374 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 45,374 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 1,012 45,374 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 45,374 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 0 40,837 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 36,299 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 24,956 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 3,014 45,136 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 220 0 36,109 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 50,084 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 49,102 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 50,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 53,306 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 49,076 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 88 0 49,076 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 0 49,076 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 110 0 49,076 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,012 330 43,047 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 147 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 990 506 42,730 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 110 42,730 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 0 42,730 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 0 42,730 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2,500 0 45,903 پالت چوبی نقدی سلف 1394/04/01
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 44 0 23,502 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 پتروشیمی شازند 90 0 41,313 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 23,502 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 483 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 714 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 770 770 42,730 کیسه نقدی سلف 1394/03/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 154 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 638 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 24,788 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 1,400 0 30,296 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 26,853 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 27,542 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 26,165 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 27,542 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 800 0 27,542 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 30,296 پالت چوبی نقدی سلف 1394/04/12

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖