تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 12 خرداد 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 550 0 43,385 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 230 0 43,385 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1394/03/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 901 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,103 0 44,320 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 160 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 36,182 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 36,182 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 34,682 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 34,682 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 37,976 جامبوبگ نقدی سلف 1394/04/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 37,976 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 36,476 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 36,476 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/04/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 34,219 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/03/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 46,884 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 396 46,884 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 440 0 46,889 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 46,889 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 700 0 45,057 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 0 45,057 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 45,057 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 519 0 45,057 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 519 0 45,057 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110 242 45,057 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 110 0 45,057 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 0 40,551 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 0 44,819 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,000 45,136 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 220 286 44,819 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی جم 374 0 41,621 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 2 پتروشیمی جم 198 0 36,997 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 150 0 40,337 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی جم 220 0 35,855 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 880 0 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 46,009 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 286 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,518 0 46,009 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 594 0 43,787 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 220 43,787 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 39,408 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 0 45,977 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 45,374 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 45,374 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 1,012 45,374 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 45,374 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 0 40,837 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 36,299 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 24,956 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,002 3,014 45,136 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 220 0 36,109 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 50,084 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 49,102 سایر نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 0 50,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 0 53,306 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 49,076 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 88 0 49,076 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 0 49,076 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 110 0 49,076 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,012 330 43,047 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 147 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 990 506 42,730 کیسه نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 110 42,730 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 0 42,730 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 0 42,730 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2,500 0 45,903 پالت چوبی نقدی سلف 1394/04/01
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 44 0 23,502 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 پتروشیمی شازند 90 0 41,313 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 23,502 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 483 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 714 0 42,730 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/03/18
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 770 770 42,730 کیسه نقدی سلف 1394/03/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 154 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 638 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 24,788 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 1,400 0 30,296 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 26,853 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 0 27,542 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 26,165 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 27,542 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 800 0 27,542 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/03/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 30,296 پالت چوبی نقدی سلف 1394/04/12

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو