معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز سه شنبه 12 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 0 54,000 0 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 160 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 1,012 858 27,542 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام(مچینگ) 0 264 264 27,542 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 1,400 220 220 30,296 29,309 29,309 29,309
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 800 1,040 800 27,542 26,644 26,697 26,900
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر(مچینگ) 0 1,180 1,180 30,296 29,309 29,309 29,309
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 120 120 30,296 29,309 29,309 29,309
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان(مچینگ) 0 80 80 30,296 29,309 29,309 29,309
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 154 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 638 44 44 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 484 132 24,788 25,239 25,372 25,609
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 26,165 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 110 22 27,542 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 380 360 26,853 25,978 25,978 25,978
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند(مچینگ) 0 290 290 26,853 25,978 25,978 25,978
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند(مچینگ) 0 902 902 27,542 26,644 26,644 26,644
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 6,270 2,500 45,136 47,411 48,318 49,649
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 506 1,331 506 44,819 44,819 45,063 45,622
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی جم 374 2,376 374 41,621 45,783 45,783 45,783
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 2 پتروشیمی جم 198 902 198 36,997 40,696 40,696 40,696
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی جم 220 3,597 220 35,855 39,440 39,440 39,440
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 5,016 7,040 5,016 45,136 45,450 46,071 48,990
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 220 1,012 220 36,109 38,409 38,585 38,889
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 6,320 1,200 44,819 47,777 48,348 49,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 150 1,930 150 40,337 44,370 44,370 44,370
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 2,024 88 88 45,374 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 280 60 40,837 42,259 42,312 42,339
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 140 20 36,299 38,888 38,888 38,888
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 520 20 24,956 27,451 27,451 27,451
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون(مچینگ) 0 44 44 45,374 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 22 22 45,374 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول(مچینگ) 0 132 132 45,374 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 66 44 45,374 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر(مچینگ) 0 220 220 45,374 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 0 45,374 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 231 231 231 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 308 110 39,408 41,079 41,879 42,599
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 594 88 44 43,787 43,459 43,459 43,459
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 880 280 280 46,009 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 150 150 46,009 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام(مچینگ) 0 30 30 46,009 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 198 121 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,518 44 44 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم(مچینگ) 0 88 88 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 24 24 46,009 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 620 450 45,977 45,632 45,632 45,632
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز(مچینگ) 0 180 180 45,977 45,632 45,632 45,632
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 352 176 88 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 110 22 22 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 1,110 100 40,551 43,059 43,207 43,799
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر(مچینگ) 0 44 44 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر(مچینگ) 0 88 88 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 700 2,830 700 45,057 48,779 49,363 49,562
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 170 120 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام(مچینگ) 0 140 140 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 198 176 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول(مچینگ) 0 44 44 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 259 259 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 0 45,057 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله(مچینگ) 0 43 43 45,057 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 3,630 506 46,884 49,749 50,126 51,572
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 46,889 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 2,240 1,200 46,884 47,069 47,356 48,019
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 440 40 40 46,889 46,542 46,542 46,542
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 36,182 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 209 121 36,182 34,267 34,267 34,267
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 22 22 34,682 32,767 32,767 32,767
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 88 88 34,682 32,767 32,767 32,767
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 55 55 37,976 35,966 35,966 35,966
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 231 231 37,976 35,966 35,966 35,966
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 36,476 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 77 77 36,476 34,466 34,466 34,466
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان(مچینگ) 0 308 308 34,682 32,767 32,767 32,767
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان(مچینگ) 0 220 220 37,976 35,966 35,966 35,966
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان(مچینگ) 0 66 66 37,976 35,966 35,966 35,966
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان(مچینگ) 0 66 66 36,476 34,466 34,466 34,466
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 352 352 34,219 33,522 33,522 33,522
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 825 825 34,219 33,522 33,522 33,522
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 154 154 34,219 33,522 33,522 33,522
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 0 34,219 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان(مچینگ) 0 176 176 34,219 33,522 33,522 33,522
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان(مچینگ) 0 132 132 34,219 33,522 33,522 33,522
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 20 20 50,927 50,570 50,570 50,570
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 270 270 53,306 52,625 52,625 52,625
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز(مچینگ) 0 40 40 53,306 52,625 52,625 52,625
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 440 100 50,084 55,609 55,678 55,769
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 0 49,102 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,342 1,892 1,342 43,047 47,351 47,351 47,351
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 88 0 0 49,076 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 198 66 49,076 48,885 48,885 48,885
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون(مچینگ) 0 44 44 49,076 48,885 48,885 48,885
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 49,076 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 110 1,078 110 49,076 52,000 53,302 53,983
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,496 1,716 1,496 42,730 42,609 42,718 42,969
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 20 560 20 23,502 25,852 25,852 25,852
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 858 616 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون(مچینگ) 0 396 396 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 132 66 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 220 220 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 66 66 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 44 176 44 23,502 23,502 23,502 23,502
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم(مچینگ) 0 154 154 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم(مچینگ) 0 110 110 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم(مچینگ) 0 22 22 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 900 800 42,730 42,563 42,567 42,590
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2,500 2,500 2,500 45,903 45,903 45,903 45,903
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 پتروشیمی شازند 90 90 90 41,313 41,313 41,313 41,313
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 147 63 63 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 483 441 441 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال(مچینگ) 0 84 84 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال(مچینگ) 0 42 42 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 714 714 651 42,730 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار(مچینگ) 0 63 63 42,730 42,563 42,563 42,563
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 20 20 44,320 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 60 60 44,320 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 230 0 0 43,385 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 550 120 120 43,385 42,158 42,158 42,158

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖