تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 آذرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 62,883 62,883 62,883 62,883 35 26 26 1395/09/15
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 55,664 55,664 55,664 55,664 168 336 168 1395/09/15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,044 61,044 61,044 61,044 420 147 147 1395/09/15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,044 61,044 61,044 61,044 320 320 320 1395/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 61,597 61,597 61,597 61,597 100 10 10 1395/09/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,956 35,151 35,151 35,151 1,001 12,815 1,001 1395/10/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 33,541 36,895 36,895 36,895 1,804 5,258 1,804 1395/10/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 29,796 32,775 32,775 32,775 1,507 15,609 1,507 1395/10/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 29,796 32,775 32,775 32,775 649 3,630 649 1395/10/07
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 44,757 44,757 44,757 44,757 220 44 44 1395/09/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,041 39,859 40,169 41,025 4,950 7,304 4,950 1395/09/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,041 39,041 39,041 39,041 1,000 840 780 1395/09/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,041 39,041 39,041 39,041 0 220 220 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 1,000 1,150 790 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 210 210 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 990 198 198 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 22 22 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 2,000 220 180 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 200 200 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 220 220 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 418 22 22 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,463 48,463 48,463 48,463 454 22 22 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 48,463 48,463 48,463 48,463 0 43 43 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 454 108 108 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 22 22 1395/09/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 3,300 22 22 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,940 40,511 40,849 41,599 2,500 3,840 2,500 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,754 39,279 39,543 40,254 2,000 2,540 2,000 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,015 38,015 38,015 38,015 2,000 960 940 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,015 38,015 38,015 38,015 0 1,060 1,060 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,015 38,015 38,015 38,015 1,848 288 216 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,015 38,015 38,015 38,015 600 168 144 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,015 38,015 38,015 38,015 0 48 48 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,015 38,015 38,015 38,015 0 240 240 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 37,044 39,012 39,363 40,109 1,012 1,804 1,012 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,743 37,743 37,743 37,743 504 24 24 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 37,743 38,229 38,414 38,759 242 341 242 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,743 37,743 37,743 37,743 960 96 96 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 37,743 37,743 37,743 37,743 0 48 48 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,044 38,319 38,563 38,889 300 580 300 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,711 38,879 39,089 39,359 800 980 800 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 1,012 165 110 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 330 88 44 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 1,440 24 24 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,827 37,827 37,827 37,827 0 858 858 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 1,804 682 374 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 1,012 132 110 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 37,827 37,827 37,827 37,827 0 1,430 1,430 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,827 37,827 37,827 37,827 0 440 440 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 990 88 88 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,827 37,827 37,827 37,827 0 330 330 1395/09/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 39,940 40,059 40,275 40,889 3,300 3,828 3,300 1395/09/15
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 46,835 50,309 50,465 50,779 100 240 100 1395/09/15
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 46,835 51,509 51,659 51,809 100 350 100 1395/09/15
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 45,471 45,921 46,163 46,329 50 100 50 1395/09/15
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,347 43,112 43,341 43,719 1,000 1,720 1,000 1395/09/15
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 42,347 42,347 42,347 42,347 100 100 100 1395/09/15
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,943 47,213 47,616 49,963 1,000 1,560 1,000 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 220 2,244 220 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 38,779 38,868 39,089 220 286 220 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 40,139 40,353 41,349 220 726 220 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 38,636 42,499 42,499 42,499 660 8,228 660 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 39,686 41,029 41,345 41,888 220 550 220 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 38,636 41,949 42,076 42,499 210 987 210 1395/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 38,636 42,499 42,499 42,499 630 6,636 630 1395/09/15
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 34,017 37,418 37,418 37,418 4,004 7,260 4,004 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 33,668 37,034 37,034 37,034 2,024 8,778 2,024 1395/09/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 1,100 2,420 1,100 1395/09/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 880 1,254 880 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 33,668 36,259 36,862 37,034 1,500 2,820 1,500 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 651 1,911 651 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 798 3,885 798 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 33,668 36,410 36,888 37,034 2,024 4,180 2,024 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 33,668 35,919 36,091 36,460 200 480 200 1395/09/15
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 420 1,806 420 1395/09/15
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 34,878 34,878 34,878 34,878 88 44 44 1395/09/16
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,878 34,878 34,878 34,878 0 44 44 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 35,524 37,189 37,349 37,655 500 1,240 500 1395/09/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,294 32,320 32,506 32,919 1,298 1,892 1,298 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,294 32,365 32,482 32,959 1,980 2,838 1,980 1395/09/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,294 32,294 32,333 32,359 160 460 160 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,294 32,295 32,299 32,400 1,500 1,760 1,500 1395/09/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,294 32,450 32,471 32,501 500 1,020 500 1395/10/04
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 35,524 37,999 38,802 39,786 240 840 240 1395/09/15
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۸ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,900 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,000 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
0075 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
020 50,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,800 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 43,800 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 43,500 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال 800 1.57% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 49,800 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,500 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 51,000 ریال -1500 2.86% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 52,000 ریال -1000 1.89% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 51,000 ریال -1500 2.86% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,300 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 49,600 ریال 600 1.21% نمودار و آرشیو
C30s 54,700 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
V30s 64,500 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,300 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
1540 59,800 ریال 800 1.34% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 43,200 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
5030 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 53,200 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 53,200 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 97,000 ریال 2000 2.06% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 52,000 ریال -2000 3.7% نمودار و آرشیو
548R 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 51,500 ریال -900 1.72% نمودار و آرشیو
ZR230 52,000 ریال -1000 1.89% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,300 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 66,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 61,500 ریال -500 0.81% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,200 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 52,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 56,700 ریال نمودار و آرشیو
22501 kg off 44,400 ریال نمودار و آرشیو
22402 off 43,000 ریال نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖