قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به یکشنبه 5 شهریور 1396
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,804 36,702
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,458 33,365
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 43,971 43,368
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 48,368 47,705
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 44,698 44,091
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 44,698 44,091
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,549 39,033
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 39,676 39,187
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 39,676 39,187
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,135 36,034
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,135 36,034
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,135 36,034
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,458 33,365
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,804 36,702
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 48,368 47,705
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 43,971 43,368
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 43,971 43,368
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 43,971 43,368
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,002 39,620
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,922 41,692
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 43,391 43,045
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,676 39,187
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 41,922 41,692
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 39,549 39,033
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 38,126 37,492
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 54,578 52,380
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 54,578 52,380
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 54,578 52,380
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 53,580 51,423
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 50,357 48,309
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 54,225 51,734
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 54,225 51,734
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 50,697 48,226
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 43,971 43,368
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 43,971 43,368
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 38,126 37,492
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 38,853 38,215
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,549 39,033
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,135 36,034
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,458 33,365
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,808 37,703
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,524 43,285
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,524 43,285
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,524 43,285
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 44,469 44,225
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 44,615 44,370
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,888 45,636
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 46,724 46,468
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,723 38,510
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,359 38,149
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 38,359 38,149
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,359 38,149
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 40,178 39,957
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 38,359 38,149
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 38,359 38,149
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 38,359 38,149
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 38,359 38,149
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 39,632 39,415
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,549 39,033
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 38,126 37,492
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 38,853 38,215
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,126 37,492
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 38,853 38,215
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 41,495 40,996
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,676 39,187
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 52,895 50,687
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 52,895 50,687
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 52,895 50,687
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 51,398 49,253
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 48,175 46,139
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 48,175 46,139
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 45,331 43,413
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 45,331 43,413
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 45,124 44,532
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 47,552 46,928
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 49,979 49,324
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 54,357 52,538
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 79,031 75,582
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,002 39,620
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,260 40,866
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 40,002 39,620
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 40,729 40,343
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 38,951 38,296
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 39,651 38,991
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 39,727 39,059
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 40,413 39,741
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,126 37,492
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 38,853 38,215
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 38,853 38,215
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 38,126 37,492
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 38,853 38,215
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 39,841 39,179
تخت جمشید لاتکس 16,212 15,467
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 49,979 49,324
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 40,002 39,620
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 41,260 40,866
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 41,820 41,428
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 39,460 38,804
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,922 41,692
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 43,391 43,045
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 41,495 40,996
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,549 39,033
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,549 39,033
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 44,226 43,490
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 44,953 44,214
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 38,126 37,492
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 38,853 38,215
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 38,126 37,492
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 38,126 37,492
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 38,853 38,215
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 38,126 37,492
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 38,853 38,215
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 38,126 37,492
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 38,853 38,215
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 38,126 37,492
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 38,853 38,215
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 39,841 39,179
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 85,000 82,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 38,359 38,149
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,723 38,510
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,524 43,285
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 43,524 43,285
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 43,524 43,285
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 43,524 43,285
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 43,524 43,285
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 43,524 43,285
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 43,524 43,285
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 39,632 39,415
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,359 38,149
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,359 38,149
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 38,359 38,149
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 40,178 39,957
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 38,359 38,149
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,002 39,620
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,260 40,866
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 40,002 39,620
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,922 41,692
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,549 39,033
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 38,126 37,492
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 39,841 39,179
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,676 39,187
شازند پلی بوتادین رابر 56,084 53,968
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 61,176 59,031
شهید تندگویان PET S آمورف 36,979 36,776
شهید تندگویان PET N آمورف 35,889 35,693
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 36,071 35,873
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 37,197 36,993
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 36,216 36,018
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 37,342 37,138
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 36,398 36,198
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 37,524 37,318
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 37,342 37,138
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 38,468 38,257
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 39,377 39,161
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 38,214 38,005
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 39,704 39,486
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 38,541 38,330
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 34,585 34,211
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 33,565 33,202
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 34,755 34,379
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 33,735 33,370
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 35,129 34,749
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 34,075 33,707
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 35,217 34,836
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 34,160 33,791
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 36,614 36,219
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 35,524 35,140
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 38,349 37,935
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 37,207 36,805
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 36,523 36,129
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 35,435 35,052
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 47,552 46,928
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 49,979 49,324
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,804 36,702
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,458 33,365
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 79,031 75,582
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 92,775 88,726
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 43,971 43,368
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 48,368 47,705
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 43,971 43,368
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 44,698 44,091
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 43,971 43,368
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 48,368 47,705
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 43,971 43,368
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 43,971 43,368
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 43,971 43,368
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 43,971 43,368
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 43,971 43,368
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 38,853 38,215
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 38,126 37,492
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 38,853 38,215
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 38,126 37,492
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 38,853 38,215
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 41,495 40,996
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,126 37,492
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 38,853 38,215
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,676 39,187
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,524 43,285
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,723 38,510
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,524 43,285
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 38,359 38,149
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 38,359 38,149
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 40,002 39,620
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 40,002 39,620
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 40,002 39,620
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 39,676 39,187
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 40,723 40,500
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,524 43,285
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,524 43,285
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 38,359 38,149
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,524 43,285
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,359 38,149
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,723 38,510
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,723 38,510
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 38,359 38,149
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 38,359 38,149
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 38,905 38,691
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 44,615 44,370
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 45,888 45,636

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖