معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 4 مهرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 60,068 60,068 60,068 60,068 399 105 105
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,655 63,655 63,655 63,655 300 100 100
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 63,655 63,655 63,655 63,655 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 83,442 83,442 83,442 83,442 100 40 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 83,442 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 97,953 70 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 40,017 44,018 44,018 44,018 704 7,590 704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 40,017 44,018 44,018 44,018 506 5,379 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 38,816 42,697 42,697 42,697 902 8,492 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 41,992 46,191 46,191 46,191 396 4,719 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 40,753 44,828 44,828 44,828 1,804 8,118 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 41,101 44,088 44,242 45,211 506 1,243 506
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,543 43,888 44,210 45,000 1,210 4,774 1,210
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,543 42,059 42,220 42,706 1,000 1,980 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 46,249 46,311 46,369 1,000 1,130 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,142 46,142 46,142 46,142 880 308 286
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 46,142 46,142 46,142 46,142 0 390 390
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 46,142 46,142 46,142 1,000 670 610
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,757 50,757 50,757 50,757 0 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,757 50,757 50,757 50,757 302 173 173
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 46,142 46,142 46,142 46,142 1,015 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,757 50,757 50,757 50,757 2,200 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 50,757 50,757 50,757 50,757 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,882 110 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام سلف 44,910 46,664 47,155 48,559 1,012 1,738 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 47,365 50,527 51,115 52,826 1,100 2,800 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 41,165 506 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 2,002 1,551 1,331
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,165 41,165 41,165 41,165 0 539 539
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,348 39,468 39,511 39,739 2,002 2,442 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,088 40,088 40,088 40,088 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,088 40,088 40,088 40,088 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 39,348 39,348 39,348 39,348 0 200 200
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 39,348 39,348 39,348 39,348 2,000 1,120 920
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 41,119 41,119 41,119 41,119 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,119 41,119 41,119 41,119 800 660 540
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,646 41,646 41,646 41,646 0 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,646 41,646 41,646 41,646 0 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,646 41,646 41,646 41,646 1,320 924 924
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 59,271 59,271 59,271 59,271 0 20 20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 59,271 59,271 59,271 59,271 150 100 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 59,271 59,271 59,271 59,271 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 59,271 59,271 59,271 59,271 100 70 70
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 57,594 50 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 54,986 54,986 54,986 54,986 700 220 180
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 54,986 54,986 54,986 54,986 0 60 60
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 54,986 500 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 56,200 200 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,602 58,269 58,367 58,779 750 1,260 750
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 68,120 68,120 68,120 68,120 399 105 105
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 44,994 700 20 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 44,994 400 20 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 44,994 44,994 44,994 110 132 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 44,994 44,994 44,994 44,994 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 47,119 47,977 49,493 220 1,056 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 47,999 48,443 48,555 220 1,320 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 48,249 48,249 48,249 48,249 154 132 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 40,113 44,124 44,124 44,124 2,024 8,844 2,024
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,743 39,341 39,341 39,341 90 240 90
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 39,743 41,544 41,739 42,519 110 418 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,743 42,000 42,284 42,899 660 1,892 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 39,743 42,529 42,735 42,909 700 3,080 700
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 41,592 41,592 41,592 41,592 1,474 1,474 1,474
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 39,743 41,777 42,093 43,199 798 2,709 798
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 39,743 42,565 42,727 43,019 400 1,100 400
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 38,040 38,040 38,040 38,040 220 110 88
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,744 40,109 40,443 40,705 500 740 500
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 38,040 39,943 39,943 39,949 2,486 3,212 2,486
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 35,222 35,222 35,226 35,229 400 580 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 35,222 35,222 35,223 35,229 1,700 1,860 1,700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 35,222 35,222 35,222 35,222 500 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,518 34,518 34,518 34,518 500 620 340
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 35,222 35,232 35,283 35,509 3,014 3,454 3,014

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖