قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/10/03
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 38,094 37,507
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,631 34,097
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,178 47,649
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,896 52,414
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,971 48,445
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,971 48,445
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 45,986 46,202
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 46,680 46,859
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 46,680 46,859
اروند پلی وینیل کلراید E6834 37,402 36,825
اروند پلی وینیل کلراید E7242 37,402 36,825
اروند پلی وینیل کلراید E7244 37,402 36,825
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,631 34,097
اروند پلی وینیل کلراید S7042 38,094 37,507
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,896 52,414
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,178 47,649
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,178 47,649
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,178 47,649
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,508 44,637
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,010 51,250
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 54,250 54,566
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,680 46,859
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 51,010 51,250
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 45,986 46,202
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 42,622 42,075
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 63,644 64,779
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 63,644 64,779
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 63,644 64,779
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 62,477 63,591
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 58,767 59,823
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 59,578 61,306
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 59,578 61,306
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 55,733 57,443
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,178 47,649
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,178 47,649
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 42,622 42,075
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 43,414 42,872
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 45,986 46,202
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 37,402 36,825
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,631 34,097
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 39,133 38,530
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 49,879 50,113
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 49,879 50,113
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 49,879 50,113
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 50,909 51,149
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 51,068 51,308
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 52,455 52,702
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 53,367 53,618
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 44,646 44,856
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,250 44,458
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 44,250 44,458
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,250 44,458
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 46,232 46,449
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 44,250 44,458
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 44,250 44,458
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 44,250 44,458
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 44,250 44,458
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 45,637 45,852
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 45,986 46,202
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 45,986
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 42,622 42,075
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 43,414 42,872
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 42,622 42,075
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 43,414 42,872
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 48,662 48,850
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,680 46,859
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 61,849 62,984
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 61,849 62,984
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 61,849 62,984
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 60,099 61,201
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 56,389 57,434
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 56,389 57,434
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 53,063 54,047
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 53,063 54,047
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 53,399 55,164
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 56,272 58,132
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 59,145 61,100
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 62,574 62,868
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 89,893 88,827
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,508 44,637
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,903 46,037
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 44,508 44,637
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 45,301 45,434
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 43,564 42,992
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 44,326 43,758
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 44,431 43,848
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 45,179 44,600
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 42,622 42,075
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 43,414 42,872
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 43,414 42,872
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 42,622 42,075
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 43,414 42,872
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 44,540 43,968
تخت جمشید لاتکس 17,812 18,329
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 59,145 61,100
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 44,508 44,637
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 45,903 46,037
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 46,490 46,628
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 44,113 43,548
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,010 51,250
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 55,314 55,636
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 48,662 48,850
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 45,986 46,202
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 45,986 46,202
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 49,441 48,807
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 50,234 49,604
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 42,622 42,075
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 43,414 42,872
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 42,622 42,075
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 42,622 42,075
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 43,414 42,872
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 42,622 42,075
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 43,414 42,872
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 42,622 42,075
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 43,414 42,872
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 42,622 42,075
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 43,414 42,872
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 44,540 43,968
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 111,200 101,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 127,000 125,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 127,000 125,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 44,250 44,458
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 44,646 44,856
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 49,879 50,113
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 49,879 50,113
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 49,879 50,113
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 49,879 50,113
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 49,879 50,113
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 49,879 50,113
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 49,879 50,113
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 45,637 45,852
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,250 44,458
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,250 44,458
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 44,250 44,458
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 46,232 46,449
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 44,250 44,458
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,508 44,637
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,903 46,037
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 44,508 44,637
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,010 51,250
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 54,782 55,101
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 45,986 46,202
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 42,622 42,075
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 44,540 43,968
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,680 46,859
شازند پلی بوتادین رابر 63,105 63,401
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 68,654 68,977
شهید تندگویان PET S آمورف 43,883 43,886
شهید تندگویان PET N آمورف 42,590 42,593
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 42,805 42,809
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 44,142 44,145
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 42,978 42,981
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 44,314 44,318
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 43,193 43,197
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 44,530 44,533
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 44,314 44,318
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 45,650 45,654
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 46,728 46,732
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 45,349 45,352
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 47,116 47,120
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 45,737 45,740
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 39,506 39,692
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 38,341 38,521
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 39,701 39,887
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 38,535 38,716
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 40,128 40,316
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 38,924 39,107
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 40,228 40,417
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 39,021 39,204
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 41,825 42,021
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 40,579 40,769
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 42,054 42,252
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 40,801 40,993
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 41,721 41,917
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 40,478 40,668
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 56,272 58,132
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 59,145 61,100
غدیر پلی وینیل کلراید S57 38,094 37,507
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,631 34,097
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 89,893 88,827
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 105,526 104,275
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,178 47,649
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 51,896 52,414
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,178 47,649
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 47,178 47,649
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,971 48,445
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,178 47,649
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,896 52,414
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,178 47,649
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,178 47,649
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,178 47,649
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,178 47,649
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,178 47,649
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 43,414 42,872
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 42,622 42,075
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 43,414 42,872
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 42,622 42,075
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 43,414 42,872
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 43,414 42,872
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 46,680 46,859
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 47,728 47,913
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 47,728 47,913
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 42,622 42,075
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 43,414 42,872
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,680 46,859
مارون پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 54,782 -
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 49,879 50,113
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 44,646 44,856
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 49,879 50,113
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 44,250 44,458
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 44,250 44,458
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 44,508 44,637
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 44,508 44,637
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 44,508 44,637
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 46,680 46,859
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 46,827 47,047
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 49,879 50,113
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 49,879 50,113
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 44,250 44,458
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 49,879 50,113
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,250 44,458
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 44,646 44,856
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 44,646 44,856
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 44,250 44,458
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 44,250 44,458
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 44,845 45,055
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 51,068 51,308
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 52,455 52,702
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 15,927 16,002
ارومیه کریستال ملامین 56,683 56,950
اروند سود کاستیک 11,768 11,947
امیرکبیر برش سنگین 14,231 14,060
برزویه آروماتیک سنگین 24,242 24,694
برزویه ارتوزایلن99.5% 28,870 29,006
برزویه پارازایلین 34,129 33,931
بیستون آلکیل بنزن خطی 47,567 47,989
بندرامام ***بنزن 36,887 37,937
بندرامام زایلین مخلوط 25,072 25,139
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,594 22,700
بندرامام گاز پروپان صنعتی 23,387 23,497
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,753 22,860
پارس استایرن منومر 49,212 51,412
پارس نفتا (پنتان پلاس) 19,990 20,232
جم برش سنگین 14,231 14,060
خراسان آمونیاک (گاز) 11,188 11,201
خراسان آمونیاک (مایع) 11,188 11,201
خراسان اوره پریل 10,346 9,439
خراسان کریستال ملامین 56,683 56,950
رازی اوره صنعتی گرانوله 9,711 8,961
رازی دی آمونیوم فسفات 16,252 16,328
رازی گوگرد 5,212 5,894
زاگرس متانول 14,805 14,393
شازند برش سنگین 14,231 14,060
شازند منو اتانول آمین 48,756 48,188
شازند دی اتانول آمین 48,756 48,188
شازند تری اتانول آمین 51,134 50,578
شازند منو اتیلن گلایکول 34,961 34,628
شازند دی اتیلن گلایکول 31,810 31,960
شازند تری اتیلن گلایکول 40,534 40,147
شازند ایزوبوتانول 28,342 28,475
شازند نرمال بوتانول 33,792 33,951
شازند دی اتیل هگزانول 39,044 39,228
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 30,590 30,886
شیراز آمونیاک (گاز) 11,188 11,201
شیراز آمونیاک (مایع) 11,188 11,201
شیراز اوره پریل 10,346 9,439
شيراز متانول 14,805 14,393
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,598 4,620
فن آوران اسید استیک 25,765 25,472
فن آوران متانول 14,805 14,393
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 146,980 149,463
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 129,381 129,989
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 134,772 135,405
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 11,188 11,201
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,711 8,961
مارون منو اتیلن گلایکول 34,961 34,628
مارون دی اتیلن گلایکول 31,810 31,960
مروارید منو اتیلن گلایکول 34,961 34,628
مروارید دی اتیلن گلایکول 31,810 31,960
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 34,961 34,628
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 31,810 31,960
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 41725 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖