عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/02/19
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/25 65,494 1,491 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/25 65,494 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/25 61,928 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/25 61,928 273 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/25 61,928 220 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/24 61,928 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/24 61,928 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/25 65,494 168 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/25 65,494 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/24 65,494 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/24 66,503 55 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/24 78,068 30 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/02/24 35,356 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1396/02/24 34,295 693 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/02/24 37,101 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 نقدی 1396/02/24 37,410 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1396/02/24 36,314 99 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 1396/02/29 41,886 550 4,950 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/02/24 41,886 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/25 43,058 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/02/24 43,058 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/02/24 43,058 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/24 47,364 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/24 43,058 648 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/24 43,058 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/02/24 43,771 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/28 42,615 250 2,250 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/02/24 41,673 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/25 39,240 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/24 39,240 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/24 38,398 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/24 39,934 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/24 40,126 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/24 39,864 2,024 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/24 39,864 1,320 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/02/24 39,864 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/02/24 46,748 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/02/24 46,748 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/02/24 45,425 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/02/24 49,218 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/02/24 51,148 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/24 71,020 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن پزشکی V30GA سلف 1396/02/29 40,275 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/24 47,228 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/02/24 39,384 3,014 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1396/02/24 39,028 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/02/24 39,028 550 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/02/24 39,028 330 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1396/02/28 39,028 330 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/24 39,028 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/24 39,028 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/24 39,028 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1396/02/24 39,028 240 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/02/24 39,028 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1396/03/03 39,028 1,012 0 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/03/16 33,785 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/02/24 34,410 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/24 32,846 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/24 31,282 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/25 31,282 2,992 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/25 31,282 1,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/24 31,282 200 1,800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/24 34,410 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/24 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/24 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/24 60,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/24 48,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 نقدی 1396/02/24 37,698 130 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 نقدی 1396/02/24 33,509 80 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/02/24 38,752 130 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 نقدی 1396/02/24 31,947 120 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/25 27,028 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/25 28,154 264 0 پتروشیمی اروند

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖