عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های تالار پتروشیمی مورخ 1396/02/19
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/25 65,494 1,491 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/25 65,494 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/25 61,928 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/25 61,928 273 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/25 61,928 220 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/24 61,928 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/24 61,928 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/25 65,494 168 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/25 65,494 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/24 65,494 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/24 66,503 55 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/24 78,068 30 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/02/24 35,356 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1396/02/24 34,295 693 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/02/24 37,101 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 نقدی 1396/02/24 37,410 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1396/02/24 36,314 99 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 1396/02/29 41,886 550 4,950 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/02/24 41,886 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/25 43,058 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/02/24 43,058 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/02/24 43,058 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/24 47,364 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/24 43,058 648 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/24 43,058 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/02/24 43,771 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/28 42,615 250 2,250 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/02/24 41,673 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/25 39,240 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/24 39,240 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/24 38,398 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/24 39,934 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/24 40,126 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/24 39,864 2,024 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/24 39,864 1,320 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/02/24 39,864 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/02/24 46,748 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/02/24 46,748 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/02/24 45,425 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/02/24 49,218 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/02/24 51,148 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/24 71,020 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن پزشکی V30GA سلف 1396/02/29 40,275 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/24 47,228 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/02/24 39,384 3,014 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1396/02/24 39,028 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/02/24 39,028 550 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/02/24 39,028 330 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1396/02/28 39,028 330 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/24 39,028 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/24 39,028 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/24 39,028 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1396/02/24 39,028 240 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/02/24 39,028 100 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1396/03/03 39,028 1,012 0 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/03/16 33,785 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/02/24 34,410 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/24 32,846 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/24 31,282 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/25 31,282 2,992 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/25 31,282 1,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/24 31,282 200 1,800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/24 34,410 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/24 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/24 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/24 60,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/24 48,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 نقدی 1396/02/24 37,698 130 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 نقدی 1396/02/24 33,509 80 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/02/24 38,752 130 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 نقدی 1396/02/24 31,947 120 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/25 27,028 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/25 28,154 264 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖