قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/6/2
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/5/19 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,748 40,325 -4
آریا ساسول LH0030 38,748 40,325 -4
آریا ساسول LP0470KJ 39,383 40,954 -4
آریا ساسول LP0470KJ 39,383 40,954 -4
آریا ساسول HB 5020 38,655 40,458 -4
آریا ساسول HCH5110 39,045 40,856 -4
آریا ساسول MF 3713 39,045 40,856 -4
اروند PVC- S6532 24,620 25,501 -3
اروند PVC - S7042 27,082 28,051 -3
اروند PVC - E7242 27,082 28,051 -3
اروند PVC - E7244 27,082 28,051 -3
اروند PVC - E6834 27,082 28,051 -3
امیرکبیر LD2420H 38,748 40,325 -4
امیرکبیر LD2420D 38,748 40,325 -4
امیرکبیر EX5 39,045 40,856 -4
امیرکبیر EX3(PE100)** 42,359 43,337 -2
امیرکبیر LL0209 AA 40,603 42,088 -4
ایلام HD 2200J 37,774 39,077 -3
آبادان PVC-S57 27,082 28,051 -3
آبادان PVC-S60 25,851 26,776 -3
آبادان PVC-S65 24,620 25,501 -3
آبادان PVC-S70 27,082 28,051 -3
بندر امام SBR 1502 38,098 41,709 -9
بندر امام SBR 1500 38,860 42,543 -9
بندر امام SBR 1712 34,842 38,482 -9
بندر امام HI 0500 37,774 39,077 -3
بندر امام HI 0500 UA 38,409 39,706 -3
بندر امام HD 0035 38,655 40,458 -4
بندر امام LH 0075 38,748 40,325 -4
بندر امام LF 0200 38,748 40,325 -4
بندر امام PVC S6058 25,851 26,776 -3
بندر امام PVC 6558 24,620 25,501 -3
بندر امام PVC 7054 27,082 28,051 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 525J 37,380 39,091 -4
پلی پروپیلن جم HP422H 37,380 39,091 -4
پلی پروپیلن جم HP 510L 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 502P 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 502R 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 550J 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم EP548R 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 40,239 41,925 -4
پلی نار SF 060 37,063 38,777 -4
پلی نار SF 1160 37,063 38,777 -4
پلی نار PYI 250 37,063 38,777 -4
تبریز HIPS 7240 44,475 45,099 -1
تبریز GPPS 1540 41,457 42,974 -4
تبریز GPPS 1460 39,384 40,826 -4
تبریز GPPS 1160 37,312 38,677 -4
تبریز EPS 100 39,694 43,031 -8
تبریز EPS 200 39,694 43,031 -8
تبریز EPS 300 39,694 43,031 -8
تبریز EPS 400 38,916 42,187 -8
تبریز EPS 500 36,366 39,480 -8
تبریز EPS Oversize 36,366 39,480 -8
تبریز EPS Fine 34,184 37,111 -8
تبریز EPS SuperFine 34,184 37,111 -8
تبریز LL0 209 AA 40,603 42,088 -4
تبریز LL0 209 KJ 40,768 42,252 -4
تبریز LL0 220 AA 39,158 40,591 -4
تبریز LL 0220KJ 39,794 41,220 -3
تبریز MD 3840 UV 39,285 40,640 -3
تبریز HD EA 6070 37,774 39,077 -3
تبریز HD UA 6070 38,409 39,706 -3
تبریز HD EA 5218 37,774 39,077 -3
تبریز HD UA 5218 38,409 39,706 -3
تبریز HD 5030 SA 40,040 41,421 -3
تبریز HD 5030 EA 39,405 40,792 -3
تبریز HD 4440 EA 38,649 40,010 -3
تبریز HD 4440 UA 39,285 40,640 -3
تبریز HD EA 6040 37,774 39,077 -3
تبریز HD UA 6040 38,409 39,706 -3
بانیار EPS 100-FR 41,638 44,958 -7
بانیار EPS 200-FR 41,638 44,958 -7
بانیار EPS 300-FR 41,638 44,958 -7
بانیار EPS 400-FR 40,822 44,076 -7
بانیار EPS 500-FR 38,177 41,274 -8
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,457 42,974 -4
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,384 40,826 -4
جم HD BL3 38,655 40,458 -4
جم HD BL4 38,655 40,458 -4
جم HD 60507 37,774 39,077 -3
جم HD 60507 UV 38,409 39,706 -3
جم HD 52518 37,774 39,077 -3
جم HD 52518 UV 38,409 39,706 -3
جم HD 52505 37,774 39,077 -3
جم HD 52511 37,774 39,077 -3
جم HD EX3(PE100)** 42,359 43,337 -2
جم MD 38504UV 39,285 40,640 -3
جم LL22501 AA 40,603 42,088 -4
جم LL22501 KJ 40,768 42,252 -4
جم LL32604 UV 39,285 40,640 -3
خوزستان PGPC 1822 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 0712 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 1218 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 0407 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 2230 68,142 70,679 -4
رجال RG 3212 E 42,781 44,444 -4
رجال RG 1101XXS 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101S 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101XS 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101P 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101XP 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101XN 37,063 38,777 -4
رجال RG 1104K 37,380 39,091 -4
رجال RG 1102H 37,063 38,777 -4
رجال RG 1102L 37,063 38,777 -4
رجال RG 1102XK 37,063 38,777 -4
شازند PP-R270G 42,781 44,444 -4
شازند PP-EP2X CI 42,781 44,444 -4
شازند PP-EP2X CE 42,781 44,444 -4
شازند PP-ARP 230 42,781 44,444 -4
شازند PP-HP 565 S 40,239 41,925 -4
شازند PP R 40 42,781 44,444 -4
شازند PP R 60 42,781 44,444 -4
شازند PP-HP 550 J 37,063 38,777 -4
شازند PP-HP 552 R 37,063 38,777 -4
شازند PP-HP 554 P 37,063 38,777 -4
شازند PP-V30GA 38,333 40,036 -4
شازند PP-V30S 37,063 38,777 -4
شازند HD-5620 EA 37,774 39,077 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 41,506 42,198 -2
شازند HD-EX5 39,045 40,856 -4
شازند HD-BL3 38,655 40,458 -4
شازند MD 3840 UA 39,285 40,640 -3
شازند PBR 35,739 37,701 -5
شازند PBR -1210S 40,187 42,109 -5
شازند LL0 209 KJ 40,768 42,252 -4
شازند LL0 209 AA 40,603 42,088 -4
شازند LL0410 AA 40,603 42,088 -4
شهیدتند گویان PET BG845 31,376 31,817 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,376 31,817 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,115 31,552 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,115 31,552 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,400 30,827 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,400 30,827 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,644 30,061 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,644 30,061 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,215 29,625 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,761 29,166 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,215 29,625 -1
شهیدتند گویان PET TG645 28,088 29,201 -4
شهیدتند گویان PET TG641 28,088 29,201 -4
شهیدتند گویان PET TG621 27,670 28,766 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 29,217 30,375 -4
غدیر PVC-S65 24,620 25,501 -3
غدیر PVC-S57 27,082 28,051 -3
لاله LD 2102TX00 38,748 40,325 -4
لاله LD 2101 TN 47 38,748 40,325 -4
لاله LD 1922 T 39,383 40,954 -4
لاله LD 2404 TC47 38,748 40,325 -4
لاله LD 2004 TC00 38,748 40,325 -4
لاله LD 2100TN00 38,748 40,325 -4
مارون HD-EX5 39,045 40,856 -4
مارون HD-I4 37,774 39,077 -3
مارون HD-I4 UV 38,409 39,706 -3
مارون PP-C30S 37,063 38,777 -4
مارون PP-V30S 37,063 38,777 -4
مارون PP-Z30S 37,063 38,777 -4
مارون PP-V30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-F30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-V79S 37,063 38,777 -4
مارون PP-V79G 37,063 38,777 -4
مارون PP-X30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-MR230C 42,781 44,444 -4
مارون PP-EP1X35AF 37,380 39,091 -4
مارون PP-T30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-T31SE 37,063 38,777 -4
مارون PP EP-C40R 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 39,286 40,980 -4
نوید زرشیمی ZH 525J 37,380 39,091 -4
نوید زرشیمی ZR 230C 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZH510L 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH 550 J 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH500 M 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH520J 37,380 39,091 -4
نوید زرشیمی HP 552 R 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH 422 H 37,571 39,280 -4
مهر HD 7000 F 39,045 40,856 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,774 39,077 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 38,409 39,706 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,774 39,077 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 38,409 39,706 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 38,655 40,458 -4
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,951 42,745 -4
تخت جمشید لاتکس 10,779 11,801 -9
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 33440ریال

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖