پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/6/2
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/5/19 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,748 40,325 -4
آریا ساسول LH0030 38,748 40,325 -4
آریا ساسول LP0470KJ 39,383 40,954 -4
آریا ساسول LP0470KJ 39,383 40,954 -4
آریا ساسول HB 5020 38,655 40,458 -4
آریا ساسول HCH5110 39,045 40,856 -4
آریا ساسول MF 3713 39,045 40,856 -4
اروند PVC- S6532 24,620 25,501 -3
اروند PVC - S7042 27,082 28,051 -3
اروند PVC - E7242 27,082 28,051 -3
اروند PVC - E7244 27,082 28,051 -3
اروند PVC - E6834 27,082 28,051 -3
امیرکبیر LD2420H 38,748 40,325 -4
امیرکبیر LD2420D 38,748 40,325 -4
امیرکبیر EX5 39,045 40,856 -4
امیرکبیر EX3(PE100)** 42,359 43,337 -2
امیرکبیر LL0209 AA 40,603 42,088 -4
ایلام HD 2200J 37,774 39,077 -3
آبادان PVC-S57 27,082 28,051 -3
آبادان PVC-S60 25,851 26,776 -3
آبادان PVC-S65 24,620 25,501 -3
آبادان PVC-S70 27,082 28,051 -3
بندر امام SBR 1502 38,098 41,709 -9
بندر امام SBR 1500 38,860 42,543 -9
بندر امام SBR 1712 34,842 38,482 -9
بندر امام HI 0500 37,774 39,077 -3
بندر امام HI 0500 UA 38,409 39,706 -3
بندر امام HD 0035 38,655 40,458 -4
بندر امام LH 0075 38,748 40,325 -4
بندر امام LF 0200 38,748 40,325 -4
بندر امام PVC S6058 25,851 26,776 -3
بندر امام PVC 6558 24,620 25,501 -3
بندر امام PVC 7054 27,082 28,051 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 525J 37,380 39,091 -4
پلی پروپیلن جم HP422H 37,380 39,091 -4
پلی پروپیلن جم HP 510L 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 502P 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 502R 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم HP 550J 37,063 38,777 -4
پلی پروپیلن جم EP548R 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 42,781 44,444 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 40,239 41,925 -4
پلی نار SF 060 37,063 38,777 -4
پلی نار SF 1160 37,063 38,777 -4
پلی نار PYI 250 37,063 38,777 -4
تبریز HIPS 7240 44,475 45,099 -1
تبریز GPPS 1540 41,457 42,974 -4
تبریز GPPS 1460 39,384 40,826 -4
تبریز GPPS 1160 37,312 38,677 -4
تبریز EPS 100 39,694 43,031 -8
تبریز EPS 200 39,694 43,031 -8
تبریز EPS 300 39,694 43,031 -8
تبریز EPS 400 38,916 42,187 -8
تبریز EPS 500 36,366 39,480 -8
تبریز EPS Oversize 36,366 39,480 -8
تبریز EPS Fine 34,184 37,111 -8
تبریز EPS SuperFine 34,184 37,111 -8
تبریز LL0 209 AA 40,603 42,088 -4
تبریز LL0 209 KJ 40,768 42,252 -4
تبریز LL0 220 AA 39,158 40,591 -4
تبریز LL 0220KJ 39,794 41,220 -3
تبریز MD 3840 UV 39,285 40,640 -3
تبریز HD EA 6070 37,774 39,077 -3
تبریز HD UA 6070 38,409 39,706 -3
تبریز HD EA 5218 37,774 39,077 -3
تبریز HD UA 5218 38,409 39,706 -3
تبریز HD 5030 SA 40,040 41,421 -3
تبریز HD 5030 EA 39,405 40,792 -3
تبریز HD 4440 EA 38,649 40,010 -3
تبریز HD 4440 UA 39,285 40,640 -3
تبریز HD EA 6040 37,774 39,077 -3
تبریز HD UA 6040 38,409 39,706 -3
بانیار EPS 100-FR 41,638 44,958 -7
بانیار EPS 200-FR 41,638 44,958 -7
بانیار EPS 300-FR 41,638 44,958 -7
بانیار EPS 400-FR 40,822 44,076 -7
بانیار EPS 500-FR 38,177 41,274 -8
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,457 42,974 -4
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,384 40,826 -4
جم HD BL3 38,655 40,458 -4
جم HD BL4 38,655 40,458 -4
جم HD 60507 37,774 39,077 -3
جم HD 60507 UV 38,409 39,706 -3
جم HD 52518 37,774 39,077 -3
جم HD 52518 UV 38,409 39,706 -3
جم HD 52505 37,774 39,077 -3
جم HD 52511 37,774 39,077 -3
جم HD EX3(PE100)** 42,359 43,337 -2
جم MD 38504UV 39,285 40,640 -3
جم LL22501 AA 40,603 42,088 -4
جم LL22501 KJ 40,768 42,252 -4
جم LL32604 UV 39,285 40,640 -3
خوزستان PGPC 1822 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 0712 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 1218 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 0407 68,142 70,679 -4
خوزستان PGPC 2230 68,142 70,679 -4
رجال RG 3212 E 42,781 44,444 -4
رجال RG 1101XXS 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101S 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101XS 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101P 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101XP 37,063 38,777 -4
رجال RG 1101XN 37,063 38,777 -4
رجال RG 1104K 37,380 39,091 -4
رجال RG 1102H 37,063 38,777 -4
رجال RG 1102L 37,063 38,777 -4
رجال RG 1102XK 37,063 38,777 -4
شازند PP-R270G 42,781 44,444 -4
شازند PP-EP2X CI 42,781 44,444 -4
شازند PP-EP2X CE 42,781 44,444 -4
شازند PP-ARP 230 42,781 44,444 -4
شازند PP-HP 565 S 40,239 41,925 -4
شازند PP R 40 42,781 44,444 -4
شازند PP R 60 42,781 44,444 -4
شازند PP-HP 550 J 37,063 38,777 -4
شازند PP-HP 552 R 37,063 38,777 -4
شازند PP-HP 554 P 37,063 38,777 -4
شازند PP-V30GA 38,333 40,036 -4
شازند PP-V30S 37,063 38,777 -4
شازند HD-5620 EA 37,774 39,077 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 41,506 42,198 -2
شازند HD-EX5 39,045 40,856 -4
شازند HD-BL3 38,655 40,458 -4
شازند MD 3840 UA 39,285 40,640 -3
شازند PBR 35,739 37,701 -5
شازند PBR -1210S 40,187 42,109 -5
شازند LL0 209 KJ 40,768 42,252 -4
شازند LL0 209 AA 40,603 42,088 -4
شازند LL0410 AA 40,603 42,088 -4
شهیدتند گویان PET BG845 31,376 31,817 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,376 31,817 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,115 31,552 -1
شهیدتند گویان PET BG821 31,115 31,552 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,400 30,827 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,400 30,827 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,644 30,061 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,644 30,061 -1
شهیدتند گویان PET BG761 29,215 29,625 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,761 29,166 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,215 29,625 -1
شهیدتند گویان PET TG645 28,088 29,201 -4
شهیدتند گویان PET TG641 28,088 29,201 -4
شهیدتند گویان PET TG621 27,670 28,766 -4
شهیدتند گویان PET TGSB 29,217 30,375 -4
غدیر PVC-S65 24,620 25,501 -3
غدیر PVC-S57 27,082 28,051 -3
لاله LD 2102TX00 38,748 40,325 -4
لاله LD 2101 TN 47 38,748 40,325 -4
لاله LD 1922 T 39,383 40,954 -4
لاله LD 2404 TC47 38,748 40,325 -4
لاله LD 2004 TC00 38,748 40,325 -4
لاله LD 2100TN00 38,748 40,325 -4
مارون HD-EX5 39,045 40,856 -4
مارون HD-I4 37,774 39,077 -3
مارون HD-I4 UV 38,409 39,706 -3
مارون PP-C30S 37,063 38,777 -4
مارون PP-V30S 37,063 38,777 -4
مارون PP-Z30S 37,063 38,777 -4
مارون PP-V30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-F30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-V79S 37,063 38,777 -4
مارون PP-V79G 37,063 38,777 -4
مارون PP-X30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-MR230C 42,781 44,444 -4
مارون PP-EP1X35AF 37,380 39,091 -4
مارون PP-T30G 37,063 38,777 -4
مارون PP-T31SE 37,063 38,777 -4
مارون PP EP-C40R 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 39,286 40,980 -4
نوید زرشیمی ZH 525J 37,380 39,091 -4
نوید زرشیمی ZR 230C 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 42,781 44,444 -4
نوید زرشیمی ZH510L 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH 550 J 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH500 M 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH520J 37,380 39,091 -4
نوید زرشیمی HP 552 R 37,063 38,777 -4
نوید زرشیمی ZH 422 H 37,571 39,280 -4
مهر HD 7000 F 39,045 40,856 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 37,774 39,077 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 38,409 39,706 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 37,774 39,077 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 38,409 39,706 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 38,655 40,458 -4
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 40,951 42,745 -4
تخت جمشید لاتکس 10,779 11,801 -9
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
قیمت ارز : 33440ریال

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,100 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
5110 42,700 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
020 45,500 ریال 1000 2.2% نمودار و آرشیو
Lf190 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 41,200 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 45,500 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,800 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,700 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
C30s 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,100 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 52,300 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
1551 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
785 42,100 ریال 700 1.66% نمودار و آرشیو
821 42,700 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,000 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
RP340 52,100 ریال -1600 2.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 700 1.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,700 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖