قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/07/30
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل درصد تغییر
آبادان پلی وینیل کلراید S57 37,312 39,106 -5
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,920 35,551 -5
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,158 46,797 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,874 51,476 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,919 47,555 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,919 47,555 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 43,577 43,191 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 44,129 43,589 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 44,129 43,589 1
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,634 38,395 -5
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,634 38,395 -5
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,634 38,395 -5
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,920 35,551 -5
اروند پلی وینیل کلراید S7042 37,312 39,106 -5
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,874 51,476 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,158 46,797 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,158 46,797 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,158 46,797 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,195 43,132 0
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 47,726 47,552 0
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 50,187 50,203 -0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589 1
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 47,726 47,552 0
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 43,577 43,191 1
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 40,480 40,237 1
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 57,317 57,307 0
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 57,317 57,307 0
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 57,317 57,307 0
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 56,268 56,259 0
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 52,887 52,880 0
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 57,670 59,759 -4
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 57,670 59,759 -4
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 53,978 56,081 -4
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,158 46,797 1
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,158 46,797 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 40,480 40,237 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 41,241 40,996 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 43,577 43,191 1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,634 38,395 -5
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,920 35,551 -5
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 38,330 40,172 -5
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 47,896 47,721 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 47,896 47,721 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 47,896 47,721 0
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 48,885 48,707 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 49,037 48,859 0
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 50,370 50,186 0
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 51,245 51,058 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 42,871 42,715 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 42,491 42,336 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 42,491 42,336 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,491 42,336 0
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 44,394 44,232 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 42,491 42,336 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 42,491 42,336 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 42,491 42,336 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 42,491 42,336 0
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 43,823 43,663 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,577 43,191 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 40,480 40,237 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 41,241 40,996 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,480 40,237 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,241 40,996 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 46,032 45,485 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589 1
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 55,557 55,556 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 55,557 55,556 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 55,557 55,556 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 53,985 53,983 0
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 50,603 50,604 0
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 50,603 50,604 0
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 47,615 47,617 0
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 47,615 47,617 0
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 49,828 50,548 -1
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 52,509 53,268 -1
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 55,190 55,987 -1
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 58,486 58,273 0
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 82,160 82,406 -0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,195 43,132 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,547 44,482 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,195 43,132 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 43,956 43,891 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 41,367 41,118 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 42,099 41,847 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 42,190 41,936 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,908 42,652 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,480 40,237 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 41,241 40,996 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 41,241 40,996 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 40,480 40,237 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 41,241 40,996 1
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 42,301 42,048 1
تخت جمشید لاتکس 17,242 17,866 -4
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 55,190 55,987 -1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,195 43,132 0
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,547 44,482 0
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 45,098 45,029 0
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,896 41,646 1
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 47,726 47,552 0
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 51,441 - -
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 46,032 45,485 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,577 43,191 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 43,577 43,191 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,956 46,675 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 47,718 47,434 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 40,480 40,237 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 41,241 40,996 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 40,480 40,237 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 40,480 40,237 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 41,241 40,996 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 40,480 40,237 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 41,241 40,996 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 40,480 40,237 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 41,241 40,996 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 40,480 40,237 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 41,241 40,996 1
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 42,301 42,048 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 82,600 2
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 115,000 105,000 10
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 42,491 42,336 10
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 42,491 42,336 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 42,871 42,715 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 47,896 47,721 0
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721 0
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721 0
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721 0
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721 0
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721 0
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 47,896 47,721 0
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 43,823 43,663 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 42,491 42,336 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,491 42,336 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 42,491 42,336 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 44,394 44,232 0
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 42,491 42,336 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,195 43,132 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,547 44,482 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,195 43,132 0
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 47,726 47,552 0
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,577 43,191 0
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 40,480 40,237 1
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 42,301 42,048 1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589 1
شازند پلی بوتادین رابر 64,402 66,064 1
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 69,731 71,373 -3
شهید تندگویان PET S آمورف 41,073 41,116 -2
شهید تندگویان PET N آمورف 39,862 39,904 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 40,064 40,106 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 41,315 41,358 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 40,225 40,268 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 41,476 41,520 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 40,427 40,470 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 41,678 41,722 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 41,476 41,520 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 42,727 42,772 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 43,736 43,782 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 42,444 42,489 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 44,099 44,145 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 42,808 42,853 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 36,968 36,833 -0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 35,877 35,747 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 37,150 37,014 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 36,059 35,928 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 37,549 37,413 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 36,423 36,290 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 37,643 37,506 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 36,514 36,381 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 39,137 38,995 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 37,971 37,833 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 40,992 40,842 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 39,770 39,625 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 39,040 38,898 0
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 37,877 37,739 0
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 52,509 53,268 0
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 55,190 55,987 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S57 37,312 39,106 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,920 35,551 -5
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 82,160 82,406 -5
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 96,449 96,737 -0
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,158 46,797 -0
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 51,874 51,476 1
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,158 46,797 1
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,919 47,555 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,158 46,797 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,874 51,476 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,158 46,797 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,158 46,797 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,158 46,797 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,158 46,797 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,158 46,797 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 41,241 40,996 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 40,480 40,237 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 41,241 40,996 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 40,480 40,237 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 41,241 40,996 1
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 46,032 45,485 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,480 40,237 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,241 40,996 1
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,129 43,589 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 47,896 47,721 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 42,871 42,715 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 47,896 47,721 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 42,491 42,336 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 42,491 42,336 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,195 43,132 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,195 43,132 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,195 43,132 0
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 44,129 43,589 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 44,965 44,801 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 47,896 47,721 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 47,896 47,721 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 42,491 42,336 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 47,896 47,721 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,491 42,336 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 42,871 42,715 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 42,871 42,715 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 42,491 42,336 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 42,491 42,336 0
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 43,062 42,905 0
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 49,037 48,859 0
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 50,370 50,186 0
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 15,427 15,371 0
ارومیه کریستال ملامین 52,336 52,146 0
اروند سود کاستیک 11,029 9,709 0
امیرکبیر برش سنگین 12,424 12,120 0
برزویه آروماتیک سنگین 21,838 21,872 0
برزویه ارتوزایلن99.5% 25,621 25,508 0
برزویه پارازایلین 30,596 30,402 0
بیستون آلکیل بنزن خطی 44,153 42,475 0
بندرامام ***بنزن 35,164 35,037 0
بندرامام زایلین مخلوط 24,591 24,838 -0
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,076 21,996 0
بندرامام گاز پروپان صنعتی 21,886 21,806 0
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,038 21,958 0
پارس استایرن منومر 44,781 44,144 0
پارس نفتا (پنتان پلاس) 17,196 16,776 0
جم برش سنگین 12,424 12,120 0
خراسان آمونیاک (گاز) 8,488 8,362 0
خراسان آمونیاک (مایع) 8,488 8,362 0
خراسان اوره پریل 10,753 10,714 0
خراسان کریستال ملامین 52,336 52,146 0
رازی اوره صنعتی گرانوله 10,562 10,524 0
رازی دی آمونیوم فسفات 13,893 13,842 0
رازی گوگرد 4,282 4,266 0
زاگرس متانول 10,692 10,509 0
شازند برش سنگین 12,424 12,120 0
شازند منو اتانول آمین 43,772 42,854 0
شازند دی اتانول آمین 42,630 41,716 0
شازند تری اتانول آمین 45,675 44,371 0
شازند منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136 0
شازند دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974 0
شازند تری اتیلن گلایکول 37,908 42,469 -0
شازند ایزوبوتانول 27,215 27,116 0
شازند نرمال بوتانول 33,638 33,800 0
شازند دی اتیل هگزانول 36,540 36,407 0
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 26,864 26,435 0
شیراز آمونیاک (گاز) 8,488 8,362 0
شیراز آمونیاک (مایع) 8,488 8,362 0
شیراز اوره پریل 10,753 10,714 0
شيراز متانول 10,692 10,509 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,415 4,399 0
فن آوران اسید استیک 21,079 20,707 0
فن آوران متانول 10,692 10,509 0
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 149,701 149,155 0
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 142,098 141,580 0
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 130,365 129,890 0
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 8,488 8,362 0
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 10,562 10,524 0
مارون منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136 0
مارون دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974 0
مروارید منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136 0
مروارید دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974 0
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 32,696 31,136 0
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 29,594 28,974 0
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 40066 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖