معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 7 آذر ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 56,620 56,971 56,986 57,189 500 701 500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 42,625 46,887 46,887 46,887 836 13,189 836
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 44,729 48,309 48,969 49,201 1,738 3,685 1,738
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 48,229 53,051 53,051 53,051 220 1,628 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,738 45,559 45,836 48,111 4,400 7,590 4,400
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,738 44,540 44,753 46,009 1,500 2,400 1,500
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 43,738 43,738 43,738 43,738 1,012 55 55
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 43,738 43,738 43,738 43,738 0 176 176
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,738 43,738 43,738 43,738 2,016 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,738 43,738 43,738 43,738 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,451 47,451 47,451 47,451 1,000 680 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 47,451 47,451 47,451 47,451 0 190 190
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,451 47,451 47,451 47,451 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,451 47,451 47,451 47,451 880 440 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,451 47,451 47,451 47,451 1,500 600 580
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 47,451 47,451 47,451 47,451 0 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 52,196 52,196 52,196 52,196 330 110 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,451 47,451 47,451 47,451 240 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,229 48,229 48,229 48,229 110 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 50,075 52,252 52,447 53,000 506 1,804 506
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 53,207 53,207 53,207 53,207 2,800 2,740 2,620
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 53,207 53,207 53,207 53,207 0 180 180
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 44,260 44,260 44,260 44,260 0 407 407
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 44,260 44,260 44,260 44,260 2,002 946 880
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 44,260 44,260 44,260 44,260 2,016 576 432
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 44,260 44,260 44,260 44,260 0 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 44,260 44,260 44,260 44,260 528 528 462
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 44,260 44,260 44,260 44,260 0 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 40,864 40,864 40,864 40,864 0 891 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 40,864 40,864 40,864 40,864 3,003 2,398 2,112
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 40,864 40,864 40,864 40,864 480 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,864 40,864 40,864 40,864 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,864 40,864 40,864 40,864 2,000 1,920 1,800
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 40,864 40,864 40,864 40,864 0 200 200
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,703 42,703 42,703 42,703 750 500 400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 45,433 45,433 45,433 45,433 0 506 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 45,433 45,433 45,433 45,433 2,002 396 396
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 45,433 45,433 45,433 45,433 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 45,433 45,433 45,433 45,433 1,210 572 572
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,433 45,433 45,433 45,433 880 66 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,433 45,433 45,433 45,433 0 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 53,728 54,111 54,308 54,728 1,500 2,600 1,500
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,220 57,220 57,220 57,220 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 57,220 57,220 57,220 57,220 200 40 40
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,220 57,220 57,220 57,220 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 57,220 57,220 57,220 57,220 200 50 50
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,600 55,600 55,600 55,600 0 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 55,600 55,600 55,600 55,600 200 50 40
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,731 56,731 56,731 56,731 600 270 160
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 59,200 60,109 60,221 60,519 750 1,180 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 48,983 48,983 48,983 48,983 660 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 48,983 48,983 48,983 48,983 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 48,983 48,983 48,983 48,983 660 396 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 52,409 52,409 52,409 52,409 220 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 49,996 49,996 49,996 49,996 330 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 48,983 48,983 48,983 48,983 0 80 80
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند سلف 48,983 48,983 48,983 48,983 600 520 520
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 51,514 51,514 51,514 51,514 550 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 48,983 52,555 53,226 54,559 210 483 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 45,986 49,219 49,317 49,509 126 483 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 48,983 50,469 50,644 50,829 210 441 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 43,845 48,225 48,230 48,239 1,008 1,827 1,008
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 43,456 45,769 46,085 46,909 2,200 4,664 2,200
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 43,456 46,021 46,200 46,599 880 3,520 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 43,456 44,889 45,132 46,609 1,540 3,234 1,540
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 45,402 45,509 45,531 45,709 528 1,166 528
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 43,456 46,359 46,489 46,599 273 1,029 273
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 43,456 45,509 45,903 46,629 525 1,176 525
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 43,456 46,449 46,637 47,119 903 2,037 903
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 43,456 47,250 47,276 47,379 105 777 105
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 35,469 35,469 35,469 35,469 220 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 35,469 35,469 35,469 35,469 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,842 33,729 33,872 34,819 2,000 3,440 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,842 36,609 36,799 37,569 3,014 5,544 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,185 35,585 35,946 36,550 300 1,080 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,842 36,549 36,721 37,349 2,200 5,852 2,200
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,111 42,119 42,924 44,533 66 484 66

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖