معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 آبانماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی(ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,080 194 151 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,080 43 43 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 66 22 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 110 110 38,862 38,862 38,862 38,862
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 1,012 132 132 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 88 88 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 1,386 3,586 1,386 34,060 35,333 35,712 36,309
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 440 1,166 440 41,467 42,769 43,390 43,777
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 1,323 651 34,060 34,499 34,831 35,419
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 506 286 110 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 430 430 36,567 36,567 36,567 36,567
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 2,360 2,160 41,467 41,467 41,467 41,467
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,014 4,202 3,014 39,714 39,839 39,999 41,229
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 2,024 5,544 2,024 34,060 35,709 36,037 36,559
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 44 44 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 340 340 41,467 41,467 41,467 41,467
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,840 1,000 38,205 38,802 39,012 40,006
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 308 66 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 400 3,070 400 34,385 37,251 37,310 37,823
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,474 1,375 30,970 30,970 30,970 30,970
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 1,617 506 30,970 33,233 33,568 34,067
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 48 48 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 288 240 38,372 38,372 38,372 38,372
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,170 1,000 38,205 39,555 39,917 40,777
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,452 198 198 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 0 0 38,372
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 330 330 34,388 34,388 34,388 34,388
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 50 50 50 30,949 30,949 30,949 30,949
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 50 910 50 30,654 33,719 33,719 33,719
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 154 154 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 30,970 30,970 30,970 30,970
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 374 110 39,966 43,359 43,600 43,962
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 110 110 39,966 39,966 39,966 39,966
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 1,012 22 22 39,966 39,966 39,966 39,966
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 484 264 22 33,038 33,038 33,038 33,038
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP230C درجه 1 پلی پروپیلن جم 220 0 0 35,969
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 400 480 400 26,574 26,589 26,639 26,811
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 400 200 200 26,574 26,574 26,574 26,574
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,940 1,000 24,159 25,859 26,205 26,574
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 80 40 13,287 13,889 13,889 13,889
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 319 8,811 319 28,627 31,489 31,489 31,489
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 154 154 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 7,194 2,992 24,159 26,111 26,171 26,574
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 550 0 0 38,372
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 440 440 37,982 37,982 37,982 37,982
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 20 20 39,502 39,502 39,502 39,502
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 0 36,223
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 36,567
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 36,223
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 38,205 38,205 38,205 38,205
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 80 80 26,574 26,574 26,574 26,574
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 19,932 2,002 30,970 34,067 34,067 34,067
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 2,760 1,000 24,159 24,809 24,888 25,380
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 396 26,906 396 21,743 23,917 23,917 23,917
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 1,060 100 18,844 20,728 20,728 20,728
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 60 60 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 176 176 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 31,339 1,507 29,506 32,456 32,456 32,456
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 77 0 0 38,029
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,508
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,508 407 385 36,567 36,567 36,567 36,567
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 121 121 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 1,340 200 38,029 41,831 41,831 41,831
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 682 682 28,109 28,109 28,109 28,109
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 110 110 37,982 37,982 37,982 37,982
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 1,850 700 36,045 42,442 43,100 45,501
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 1,880 600 37,751 52,309 53,345 55,888
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 28,109 28,109 28,109 28,109

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖