تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دوشنبه 94/11/05
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/10/21 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,161 38,276 -3
آریا ساسول LH0030 37,161 38,276 -3
آریا ساسول LP0470KJ 37,850 38,975 -3
آریا ساسول LP0470KJ 37,850 38,975 -3
آریا ساسول HB 5020 36,116 36,991 -2
آریا ساسول HCH5110 36,744 37,406 -2
آریا ساسول MF 3713 36,744 37,406 -2
اروند PVC- S6532 21,610 22,362 -3
اروند PVC - S7042 23,770 24,598 -3
اروند PVC - E7242 23,770 24,598 -3
اروند PVC - E7244 23,770 24,598 -3
اروند PVC - E6834 23,770 24,598 -3
امیرکبیر LD2420H 37,161 38,276 -3
امیرکبیر LD2420D 37,161 38,276 -3
امیرکبیر EX5 36,744 37,406 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,728 40,777 -5
امیرکبیر LL0209 AA 38,532 39,302 -2
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,552 43,721 -5
ایلام HD 2200J 34,202 34,971 -2
آبادان PVC-S57 23,770 24,598 -3
آبادان PVC-S60 22,690 23,480 -3
آبادان PVC-S65 21,610 22,362 -3
آبادان PVC-S70 23,770 24,598 -3
بندر امام SBR 1502 37,310 37,766 -1
بندر امام SBR 1500 38,057 38,522 -1
بندر امام SBR 1712 33,957 34,364 -1
بندر امام HI 0500 34,202 34,971 -2
بندر امام HI 0500 UA 34,890 35,670 -2
بندر امام HD 0035 36,116 36,991 -2
بندر امام LH 0075 37,161 38,276 -3
بندر امام LF 0200 37,161 38,276 -3
بندر امام PVC S6058 22,690 23,480 -3
بندر امام PVC 6558 21,610 22,362 -3
بندر امام PVC 7054 23,770 24,598 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 30,466 30,911 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 30,466 30,911 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 32,532 33,008 -1
پلی نار SF 060 30,121 30,562 -1
پلی نار SF 1160 30,121 30,562 -1
پلی نار PYI 250 30,121 30,562 -1
تبریز HIPS 7240 40,567 41,021 -1
تبریز GPPS 1540 40,171 40,182 -0
تبریز GPPS 1460 38,163 38,173 -0
تبریز GPPS 1160 36,154 36,164 -0
تبریز EPS 100 36,953 38,028 -3
تبریز EPS 200 36,953 38,028 -3
تبریز EPS 300 36,953 38,028 -3
تبریز EPS 400 36,228 37,282 -3
تبریز EPS 500 33,763 34,754 -3
تبریز EPS Oversize 33,763 34,754 -3
تبریز EPS Fine 31,737 32,669 -3
تبریز EPS SuperFine 31,737 32,669 -3
تبریز LL0 209 AA 38,532 39,302 -2
تبریز LL0 209 KJ 38,711 39,483 -2
تبریز LL0 220 AA 37,161 37,904 -2
تبریز LL 0220KJ 37,850 38,602 -2
تبریز MD 3840 UV 35,570 36,370 -2
تبریز HD EA 6070 34,202 34,971 -2
تبریز HD UA 6070 34,890 35,670 -2
تبریز HD EA 5218 34,202 34,971 -2
تبریز HD UA 5218 34,890 35,670 -2
تبریز HD 4440 EA 34,881 35,671 -2
تبریز HD 4440 UA 35,570 36,370 -2
تبریز HD EA 6040 34,202 34,971 -2
تبریز HD UA 6040 34,890 35,670 -2
بانیار EPS 100-FR 39,060 40,166 -3
بانیار EPS 200-FR 39,060 40,166 -3
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,171 40,182 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,163 38,173 -0
جم HD BL3 36,116 36,991 -2
جم HD BL4 36,116 36,991 -2
جم HD 60507 34,202 34,971 -2
جم HD 60507 UV 34,890 35,670 -2
جم HD 52518 34,202 34,971 -2
جم HD 52518 UV 34,890 35,670 -2
جم HD 52505 34,202 34,971 -2
جم HD 52511 34,202 34,971 -2
جم HD EX3(PE100)** 38,728 40,777 -5
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,552 43,721 -5
جم MD 38504UV 35,570 36,370 -2
جم LL22501 AA 38,532 39,302 -2
جم LL22501 KJ 38,711 39,483 -2
جم LL32604 UV 35,570 36,370 -2
خوزستان PGPC 1822 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 0712 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 1218 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 0407 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 2230 65,844 66,283 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 49,525 50,609 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 49,525 50,609 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 68,637 70,001 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 65,435 66,751 -2
رجال RG 3212 E 36,320 36,851 -1
رجال RG 1101XXS 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101S 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101XS 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101P 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101XP 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101XN 30,121 30,562 -1
رجال RG 1104K 30,466 30,911 -1
رجال RG 1102H 30,121 30,562 -1
رجال RG 1102L 30,121 30,562 -1
رجال RG 1102XK 30,121 30,562 -1
شازند PP-R270G 36,320 36,851 -1
شازند PP-EP2X CI 36,320 36,851 -1
شازند PP-EP2X CE 36,320 36,851 -1
شازند PP-ARP 230 36,320 36,851 -1
شازند PP-HP 565 S 32,532 33,008 -1
شازند PP R 40 36,320 36,851 -1
شازند PP R 60 36,320 36,851 -1
شازند PP-HP 550 J 30,121 30,562 -1
شازند PP-HP 552 R 30,121 30,562 -1
شازند PP-HP 554 P 30,121 30,562 -1
شازند PP-V30GA 31,499 31,959 -1
شازند PP-V30S 30,121 30,562 -1
شازند HD-5620 EA 37,622 38,468 -2
شازند *HD-EX3(PE80) 37,135 38,948 -5
شازند HD-EX5 36,744 37,406 -2
شازند HD-BL3 36,116 36,991 -2
شازند MD 3840 UA 35,570 36,370 -2
شازند PBR 33,645 34,661 -3
شازند PBR -1210S 38,467 39,553 -3
شازند LL0 209 KJ 38,711 39,483 -2
شازند LL0 209 AA 38,532 39,302 -2
شازند LL0410 AA 38,532 39,302 -2
شهیدتند گویان PET BG845 30,061 31,208 -4
شهیدتند گویان PET BG841 30,061 31,208 -4
شهیدتند گویان PET BG 825 29,810 30,948 -4
شهیدتند گویان PET BG821 29,810 30,948 -4
شهیدتند گویان PET BG800 29,126 30,237 -4
شهیدتند گویان PET BG805 29,126 30,237 -4
شهیدتند گویان PET BG781 28,402 29,486 -4
شهیدتند گویان PET BG785 28,402 29,486 -4
شهیدتند گویان PET BG761 27,990 29,058 -4
شهیدتند گویان PET BG 732 27,556 28,607 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 27,990 29,058 -4
شهیدتند گویان PET TG645 26,585 27,509 -3
شهیدتند گویان PET TG641 26,585 27,509 -3
شهیدتند گویان PET TG621 26,189 27,099 -3
شهیدتند گویان PET TGSB 27,654 28,614 -3
غدیر PVC-S65 21,610 22,362 -3
غدیر PVC-S57 23,770 24,598 -3
لاله LD 2102TX00 37,161 38,276 -3
لاله LD 2101 TN 47 37,161 38,276 -3
لاله LD 1922 T 37,850 38,975 -3
لاله LD 2404 TC47 37,161 38,276 -3
لاله LD 2004 TC00 37,161 38,276 -3
لاله LD 2100TN00 37,161 38,276 -3
مارون HD-EX5 36,744 37,406 -2
مارون HD-I4 34,202 34,971 -2
مارون HD-I4 UV 34,890 35,670 -2
مارون PP-C30S 30,121 30,562 -1
مارون PP-V30S 30,121 30,562 -1
مارون PP-Z30S 30,121 30,562 -1
مارون PP-V30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-F30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-V79S 30,121 30,562 -1
مارون PP-V79G 30,121 30,562 -1
مارون PP-X30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-MR230C 36,320 36,851 -1
مارون PP-EP1X35AF 30,466 30,911 -1
مارون PP-T30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-T31SE 30,121 30,562 -1
مارون PP EP-C40R 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 32,532 33,008 -1
نوید زرشیمی ZH 525J 30,466 30,911 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZH510L 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH520J 30,466 30,911 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH 422 H 30,672 31,121 -1
مهر HD 7000 F 36,744 37,406 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,202 34,971 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,890 35,670 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,202 34,971 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,890 35,670 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,116 36,991 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,810 39,503 -2
تخت جمشید لاتکس 10,556 10,685 -1
قیمت ارز : 36250ریال

قیمت مواداولیه؛ ۶ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,900 ریال -1200 2.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,700 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,900 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,800 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال -250 0.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 500 0.98% نمودار و آرشیو
020 47,100 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
Lf190 47,700 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
52518 38,700 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 48,900 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 43,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,900 ریال -650 1.43% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 42,900 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,100 ریال -2900 5.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 50,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
C30s 46,150 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,400 ریال -1100 2.47% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,000 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
1540 52,000 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
1551 51,200 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,000 ریال -1000 1.25% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖