پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دوشنبه 94/11/05
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/10/21 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,161 38,276 -3
آریا ساسول LH0030 37,161 38,276 -3
آریا ساسول LP0470KJ 37,850 38,975 -3
آریا ساسول LP0470KJ 37,850 38,975 -3
آریا ساسول HB 5020 36,116 36,991 -2
آریا ساسول HCH5110 36,744 37,406 -2
آریا ساسول MF 3713 36,744 37,406 -2
اروند PVC- S6532 21,610 22,362 -3
اروند PVC - S7042 23,770 24,598 -3
اروند PVC - E7242 23,770 24,598 -3
اروند PVC - E7244 23,770 24,598 -3
اروند PVC - E6834 23,770 24,598 -3
امیرکبیر LD2420H 37,161 38,276 -3
امیرکبیر LD2420D 37,161 38,276 -3
امیرکبیر EX5 36,744 37,406 -2
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,728 40,777 -5
امیرکبیر LL0209 AA 38,532 39,302 -2
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,552 43,721 -5
ایلام HD 2200J 34,202 34,971 -2
آبادان PVC-S57 23,770 24,598 -3
آبادان PVC-S60 22,690 23,480 -3
آبادان PVC-S65 21,610 22,362 -3
آبادان PVC-S70 23,770 24,598 -3
بندر امام SBR 1502 37,310 37,766 -1
بندر امام SBR 1500 38,057 38,522 -1
بندر امام SBR 1712 33,957 34,364 -1
بندر امام HI 0500 34,202 34,971 -2
بندر امام HI 0500 UA 34,890 35,670 -2
بندر امام HD 0035 36,116 36,991 -2
بندر امام LH 0075 37,161 38,276 -3
بندر امام LF 0200 37,161 38,276 -3
بندر امام PVC S6058 22,690 23,480 -3
بندر امام PVC 6558 21,610 22,362 -3
بندر امام PVC 7054 23,770 24,598 -3
پلی پروپیلن جم EP 332L 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 525J 30,466 30,911 -1
پلی پروپیلن جم HP422H 30,466 30,911 -1
پلی پروپیلن جم HP 510L 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 502P 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 502R 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم HP 550J 30,121 30,562 -1
پلی پروپیلن جم EP548R 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,320 36,851 -1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 32,532 33,008 -1
پلی نار SF 060 30,121 30,562 -1
پلی نار SF 1160 30,121 30,562 -1
پلی نار PYI 250 30,121 30,562 -1
تبریز HIPS 7240 40,567 41,021 -1
تبریز GPPS 1540 40,171 40,182 -0
تبریز GPPS 1460 38,163 38,173 -0
تبریز GPPS 1160 36,154 36,164 -0
تبریز EPS 100 36,953 38,028 -3
تبریز EPS 200 36,953 38,028 -3
تبریز EPS 300 36,953 38,028 -3
تبریز EPS 400 36,228 37,282 -3
تبریز EPS 500 33,763 34,754 -3
تبریز EPS Oversize 33,763 34,754 -3
تبریز EPS Fine 31,737 32,669 -3
تبریز EPS SuperFine 31,737 32,669 -3
تبریز LL0 209 AA 38,532 39,302 -2
تبریز LL0 209 KJ 38,711 39,483 -2
تبریز LL0 220 AA 37,161 37,904 -2
تبریز LL 0220KJ 37,850 38,602 -2
تبریز MD 3840 UV 35,570 36,370 -2
تبریز HD EA 6070 34,202 34,971 -2
تبریز HD UA 6070 34,890 35,670 -2
تبریز HD EA 5218 34,202 34,971 -2
تبریز HD UA 5218 34,890 35,670 -2
تبریز HD 4440 EA 34,881 35,671 -2
تبریز HD 4440 UA 35,570 36,370 -2
تبریز HD EA 6040 34,202 34,971 -2
تبریز HD UA 6040 34,890 35,670 -2
بانیار EPS 100-FR 39,060 40,166 -3
بانیار EPS 200-FR 39,060 40,166 -3
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,171 40,182 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,163 38,173 -0
جم HD BL3 36,116 36,991 -2
جم HD BL4 36,116 36,991 -2
جم HD 60507 34,202 34,971 -2
جم HD 60507 UV 34,890 35,670 -2
جم HD 52518 34,202 34,971 -2
جم HD 52518 UV 34,890 35,670 -2
جم HD 52505 34,202 34,971 -2
جم HD 52511 34,202 34,971 -2
جم HD EX3(PE100)** 38,728 40,777 -5
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,552 43,721 -5
جم MD 38504UV 35,570 36,370 -2
جم LL22501 AA 38,532 39,302 -2
جم LL22501 KJ 38,711 39,483 -2
جم LL32604 UV 35,570 36,370 -2
خوزستان PGPC 1822 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 0712 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 1218 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 0407 65,844 66,283 -1
خوزستان PGPC 2230 65,844 66,283 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 49,525 50,609 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 49,525 50,609 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 62,783 64,061 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 68,637 70,001 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 65,435 66,751 -2
رجال RG 3212 E 36,320 36,851 -1
رجال RG 1101XXS 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101S 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101XS 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101P 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101XP 30,121 30,562 -1
رجال RG 1101XN 30,121 30,562 -1
رجال RG 1104K 30,466 30,911 -1
رجال RG 1102H 30,121 30,562 -1
رجال RG 1102L 30,121 30,562 -1
رجال RG 1102XK 30,121 30,562 -1
شازند PP-R270G 36,320 36,851 -1
شازند PP-EP2X CI 36,320 36,851 -1
شازند PP-EP2X CE 36,320 36,851 -1
شازند PP-ARP 230 36,320 36,851 -1
شازند PP-HP 565 S 32,532 33,008 -1
شازند PP R 40 36,320 36,851 -1
شازند PP R 60 36,320 36,851 -1
شازند PP-HP 550 J 30,121 30,562 -1
شازند PP-HP 552 R 30,121 30,562 -1
شازند PP-HP 554 P 30,121 30,562 -1
شازند PP-V30GA 31,499 31,959 -1
شازند PP-V30S 30,121 30,562 -1
شازند HD-5620 EA 37,622 38,468 -2
شازند *HD-EX3(PE80) 37,135 38,948 -5
شازند HD-EX5 36,744 37,406 -2
شازند HD-BL3 36,116 36,991 -2
شازند MD 3840 UA 35,570 36,370 -2
شازند PBR 33,645 34,661 -3
شازند PBR -1210S 38,467 39,553 -3
شازند LL0 209 KJ 38,711 39,483 -2
شازند LL0 209 AA 38,532 39,302 -2
شازند LL0410 AA 38,532 39,302 -2
شهیدتند گویان PET BG845 30,061 31,208 -4
شهیدتند گویان PET BG841 30,061 31,208 -4
شهیدتند گویان PET BG 825 29,810 30,948 -4
شهیدتند گویان PET BG821 29,810 30,948 -4
شهیدتند گویان PET BG800 29,126 30,237 -4
شهیدتند گویان PET BG805 29,126 30,237 -4
شهیدتند گویان PET BG781 28,402 29,486 -4
شهیدتند گویان PET BG785 28,402 29,486 -4
شهیدتند گویان PET BG761 27,990 29,058 -4
شهیدتند گویان PET BG 732 27,556 28,607 -4
شهیدتند گویان PET آمورف 27,990 29,058 -4
شهیدتند گویان PET TG645 26,585 27,509 -3
شهیدتند گویان PET TG641 26,585 27,509 -3
شهیدتند گویان PET TG621 26,189 27,099 -3
شهیدتند گویان PET TGSB 27,654 28,614 -3
غدیر PVC-S65 21,610 22,362 -3
غدیر PVC-S57 23,770 24,598 -3
لاله LD 2102TX00 37,161 38,276 -3
لاله LD 2101 TN 47 37,161 38,276 -3
لاله LD 1922 T 37,850 38,975 -3
لاله LD 2404 TC47 37,161 38,276 -3
لاله LD 2004 TC00 37,161 38,276 -3
لاله LD 2100TN00 37,161 38,276 -3
مارون HD-EX5 36,744 37,406 -2
مارون HD-I4 34,202 34,971 -2
مارون HD-I4 UV 34,890 35,670 -2
مارون PP-C30S 30,121 30,562 -1
مارون PP-V30S 30,121 30,562 -1
مارون PP-Z30S 30,121 30,562 -1
مارون PP-V30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-F30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-V79S 30,121 30,562 -1
مارون PP-V79G 30,121 30,562 -1
مارون PP-X30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-MR230C 36,320 36,851 -1
مارون PP-EP1X35AF 30,466 30,911 -1
مارون PP-T30G 30,121 30,562 -1
مارون PP-T31SE 30,121 30,562 -1
مارون PP EP-C40R 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 32,532 33,008 -1
نوید زرشیمی ZH 525J 30,466 30,911 -1
نوید زرشیمی ZR 230C 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,320 36,851 -1
نوید زرشیمی ZH510L 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH 550 J 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH500 M 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH520J 30,466 30,911 -1
نوید زرشیمی HP 552 R 30,121 30,562 -1
نوید زرشیمی ZH 422 H 30,672 31,121 -1
مهر HD 7000 F 36,744 37,406 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,202 34,971 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,890 35,670 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,202 34,971 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,890 35,670 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 36,116 36,991 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,810 39,503 -2
تخت جمشید لاتکس 10,556 10,685 -1
قیمت ارز : 36250ریال

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو