عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 شهریور ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 38,860 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 34,842 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 36,193 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 29,644 جامبوبگ نقدی سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,644 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,644 جامبوبگ نقدی سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,115 جامبوبگ نقدی سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 726 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/06/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,115 جامبوبگ نقدی سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,115 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,088 جامبوبگ نقدی سلف 1394/06/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,088 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/06/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,088 جامبوبگ نقدی سلف 1394/06/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,000 0 39,385 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 110 0 40,603 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 40,768 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,543 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,691 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,357 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/06/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 38,748 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 38,748 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,748 سایر نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 660 0 38,748 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 340 0 34,873 کیسه نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 42,359 کیسه نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 960 38,655 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 154 0 30,924 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 30,924 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 38,409 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 37,774 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 430 0 37,774 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 33,997 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پتروشیمی جم 132 0 30,219 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 39,285 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 39,045 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 39,045 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 264 0 39,045 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 144 0 35,141 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 154 0 35,141 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 242 0 31,236 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 42,359 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 33 0 38,123 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 41,273 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 38,916 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/15
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 0 41,457 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/16
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 44,475 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/16
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 0 42,781 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 42,781 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 880 0 42,781 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 550 0 37,380 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,518 0 37,063 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,012 0 37,063 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 0 37,063 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 946 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 594 0 22,158 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 150 0 19,204 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 0 27,082 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/10
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی آبادان 3,000 0 25,851 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1394/09/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,005 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 24,620 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 23,389 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,600 0 24,620 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/06/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 27,082 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/10

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,700 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,800 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 50,500 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
5110 49,250 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,900 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,300 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
0075 53,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 52,800 ریال -400 0.75% نمودار و آرشیو
Lf190 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
52518 48,000 ریال 1000 2.08% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,590 ریال 90 0.17% نمودار و آرشیو
2102 52,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 50,000 ریال -1900 3.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,600 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,600 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
C30s 53,600 ریال 1100 2.05% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,800 ریال 1000 1.52% نمودار و آرشیو
1540 61,700 ریال -1000 1.59% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 51,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,300 ریال 800 1.59% نمودار و آرشیو
552R Maroun 50,300 ریال 800 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 95,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 57,500 ریال 1500 2.61% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 1000 1.49% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,200 ریال -300 0.33% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,700 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 55,000 ریال نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖