عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 45,373 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 41,331 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 41,331 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 90 0 44,483 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 210 0 44,483 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی 1394/05/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,749 جامبوبگ نقدی 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,749 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,253 جامبوبگ نقدی 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,253 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,253 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,786 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,786 جامبوبگ نقدی 1394/06/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,786 جامبوبگ نقدی 1394/05/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,786 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/06/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 41,579 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 41,060 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 42,330 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 42,490 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 330 0 38,097 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پتروشیمی جم 22 0 33,864 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 38,241 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 33,992 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 36,978 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 66 0 40,964 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,964 سایر نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,964 سایر نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 1,518 40,964 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 430 0 36,868 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 1,500 43,099 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 40,767 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 330 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 550 0 41,371 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 41,371 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 0 41,371 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 1,104 0 37,234 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 484 0 37,234 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 40 0 37,234 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 0 33,097 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 43,099 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 231 0 38,789 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 42,894 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 42,053 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 0 43,667 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 0 44,590 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 484 0 40,182 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 45,717 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 45,717 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 462 105 42,335 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,012 0 40,489 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 40,182 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 440 40,182 پالت چوبی نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 286 0 36,164 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30S درجه 1 پتروشیمی مارون 330 0 36,164 کیسه نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 0 40,182 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 0 40,182 جامبوبگ نقدی 1394/05/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 735 0 40,182 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,008 0 40,182 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,496 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 836 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 0 22,799 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 180 0 19,759 جامبوبگ نقدی 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,560 0 25,332 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 25,332 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 25,332 پالت پلاستیکی نقدی 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,699 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 25,332 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,065 فله نقدی / اعتباری 1394/05/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 0 27,865 پالت چوبی نقدی 1394/06/13

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖