تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 اسفند 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 32,240 1,491 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/12/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 32,240 1,191 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 35,635 290 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 35,635 3,486 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 27,887 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 27,887 506 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,270 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 1,507 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 29,516 341 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,012 2,002 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/01/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,012 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,012 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,012 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35,677 1,200 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 36,780 550 4,444 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 36,780 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 36,952 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35,471 130 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,134 430 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 35,782 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 35,782 660 990 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 35,782 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 35,782 518 0 سایر نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 35,782 518 0 سایر نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 35,782 550 4,444 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 35,435 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 36,780 500 2,500 کیسه نقدی سلف 1394/12/19
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,001 4,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 34,001 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 34,001 2,002 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 34,001 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 31,984 660 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 32,646 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 31,984 1,518 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 31,984 2,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 33,263 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 34,606 500 700 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34,606 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 34,606 2,200 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 34,606 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 34,606 220 660 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 36,391 300 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 41,900 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 36,406 600 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 37,483 400 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,441 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 34,441 50 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 28,809 2,992 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 28,478 3,014 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 28,478 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 28,478 800 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 28,478 651 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 28,478 100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 22,774 4,800 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 20,704 4,994 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 20,704 300 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 22,774 100 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/01/04
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 33,102 30 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 32,204 50 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 32,204 270 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 33,102 30 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 27,201 22 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 28,786 55 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 31,145 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 31,145 120 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 31,145 55 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 27,685 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 19,033 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 29,275 50 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,997 33 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,997 121 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 پتروشیمی شازند 29,275 40 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,997 110 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 25,630 110 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 20,497 1,200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 18,219 900 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی غدیر 18,634 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 11,387 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/09

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖