قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۳ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/07/02
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 38,744 38,376
آبادان پلی وینیل کلراید S65 35,222 34,887
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 46,142 46,374
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 50,757 51,011
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 46,882 47,114
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 46,882 47,114
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 41,165 41,225
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 41,646 41,632
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 41,646 41,632
اروند پلی وینیل کلراید E6834 38,040 37,678
اروند پلی وینیل کلراید E7242 38,040 37,678
اروند پلی وینیل کلراید E7244 38,040 37,678
اروند پلی وینیل کلراید S6532 35,222 34,887
اروند پلی وینیل کلراید S7042 38,744 38,376
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 50,757 51,011
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 46,142 46,374
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 46,142 46,374
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 46,142 46,374
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,543 41,695
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 44,910 44,955
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 47,365 47,154
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,646 41,632
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 44,910 44,955
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 41,165 41,225
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,348 39,721
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 60,931 62,547
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 60,931 62,547
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 60,931 62,547
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 59,813 61,398
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 56,277 57,785
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 63,655 61,475
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 63,655 61,475
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 60,068 57,884
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 46,142 46,374
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 46,142 46,374
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,348 39,721
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,088 40,461
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 41,165 41,225
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 38,040 37,678
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 35,222 34,887
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 39,801 39,422
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 44,994 45,039
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 44,994 45,039
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 44,994 45,039
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 45,956 46,002
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 46,104 46,150
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 47,398 47,446
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 48,249 48,297
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 40,113 40,153
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,743 39,783
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 39,743 39,783
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,743 39,783
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 41,592 41,634
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 39,743 39,783
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 39,743 39,783
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 39,743 39,783
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 39,743 39,783
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 41,037 41,078
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 41,165 41,225
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,348 39,721
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,088 40,461
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,348 39,721
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,088 40,461
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 43,495 43,483
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,646 41,632
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 59,271 60,900
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 59,271 60,900
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 59,271 60,900
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 57,594 59,177
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 54,058 55,564
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 54,058 55,564
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 50,871 52,289
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 50,871 52,289
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 49,644 49,693
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 52,315 52,367
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 54,986 55,041
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 57,602 57,660
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 83,442 83,525
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,543 41,695
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,845 43,002
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,543 41,695
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,282 42,436
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,211 40,598
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,922 41,310
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,012 41,406
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 41,709 42,104
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,348 39,721
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,088 40,461
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,088 40,461
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,348 39,721
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,088 40,461
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 41,119 41,508
تخت جمشید لاتکس 19,031 18,379
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 54,986 55,041
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,543 41,695
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 42,845 43,002
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 43,392 43,546
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 40,726 41,111
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 44,910 44,955
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 47,365 47,154
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 43,495 43,483
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 41,165 41,225
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 41,165 41,225
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 45,644 46,076
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 46,384 46,817
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,348 39,721
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,088 40,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,348 39,721
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,348 39,721
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,088 40,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,348 39,721
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,088 40,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,348 39,721
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,088 40,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,348 39,721
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,088 40,461
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,119 41,508
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 85,000 85,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 39,743 39,783
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 40,113 40,153
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 44,994 45,039
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 44,994 45,039
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 44,994 45,039
شازند I پلی پروپیلن شیمیایی 44,994 45,039
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 44,994 45,039
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 44,994 45,039
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 44,994 45,039
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 41,037 41,078
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 39,743 39,783
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,743 39,783
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 39,743 39,783
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 41,592 41,634
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 39,743 39,783
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,543 41,695
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,845 43,002
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,543 41,695
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 44,910 44,955
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 41,165 41,225
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,348 39,721
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,119 41,508
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,646 41,632
شازند پلی بوتادین رابر 68,120 66,337
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 73,298 71,520
شهید تندگویان PET S آمورف 39,436 39,098
شهید تندگویان PET N آمورف 38,273 37,946
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 38,467 38,138
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 39,668 39,329
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 38,622 38,292
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 39,823 39,482
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 38,816 38,484
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 40,017 39,674
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 39,823 39,482
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 41,024 40,673
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 41,992 41,633
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 40,753 40,404
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 42,341 41,979
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 41,101 40,750
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 37,610 36,330
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 36,501 35,259
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 37,795 36,509
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 36,686 35,437
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 38,202 36,902
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 37,056 35,794
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 38,297 36,994
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 37,148 35,884
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 39,818 38,462
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 38,631 37,316
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 41,704 40,285
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 40,462 39,085
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 39,718 38,366
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 38,535 37,223
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 52,315 52,367
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 54,986 55,041
غدیر پلی وینیل کلراید S57 38,744 38,376
غدیر پلی وینیل کلراید S65 35,222 34,887
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 83,442 83,525
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 97,953 98,051
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 46,142 46,374
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 50,757 51,011
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 46,142 46,374
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 46,882 47,114
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 46,142 46,374
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 50,757 51,011
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 46,142 46,374
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 46,142 46,374
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 46,142 46,374
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 46,142 46,374
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 46,142 46,374
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,088 40,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,348 39,721
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,088 40,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 39,348 39,721
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 40,088 40,461
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 43,495 43,483
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,348 39,721
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,088 40,461
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 41,646 41,632
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 44,994 45,039
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 40,113 40,153
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 44,994 45,039
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 39,743 39,783
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 39,743 39,783
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,543 41,695
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,543 41,695
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,543 41,695
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 41,646 41,632
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 42,147 42,189
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 44,994 45,039
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 44,994 45,039
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 39,743 39,783
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 44,994 45,039
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 39,743 39,783
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 40,113 40,153
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 40,113 40,153
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 39,743 39,783
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 39,743 39,783
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 40,298 40,338
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 46,104 46,150
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 47,398 47,446
آریاساسول C3+ 12,840 12,853
ارومیه کریستال ملامین 50,850 50,901
اروند سود کاستیک 8,820 8,736
امیرکبیر برش سنگین 12,007 11,769
برزویه آروماتیک سنگین 21,580 21,491
برزویه ارتوزایلن99.5% 24,727 24,568
برزویه پارازایلین 29,539 29,165
بیستون آلکیل بنزن خطی 41,419 41,276
بندرامام ***بنزن 34,532 34,419
بندرامام زایلین مخلوط 25,262 25,177
بندرامام گاز بوتان صنعتی 18,491 18,509
بندرامام گاز پروپان صنعتی 17,751 17,769
بندرامام گاز مایع صنعتی 18,343 18,361
پارس استایرن منومر 47,319 47,639
پارس نفتا (پنتان پلاس) 16,091 15,823
جم برش سنگین 12,007 11,769
خراسان آمونیاک (گاز) 7,507 7,515
خراسان آمونیاک (مایع) 7,507 7,515
خراسان اوره پریل 10,059 8,959
خراسان کریستال ملامین 50,850 50,901
رازی اوره صنعتی گرانوله 10,336 8,718
رازی دی آمونیوم فسفات 13,498 13,068
رازی گوگرد 3,791 3,794
زاگرس متانول 10,444 11,335
شازند برش سنگین 12,007 11,769
شازند منو اتانول آمین 41,050 41,091
شازند دی اتانول آمین 39,755 39,795
شازند تری اتانول آمین 42,899 42,942
شازند منو اتیلن گلایکول 32,063 32,576
شازند دی اتیلن گلایکول 28,328 29,115
شازند تری اتیلن گلایکول 43,734 44,434
شازند ایزوبوتانول 27,551 27,579
شازند نرمال بوتانول 33,283 33,409
شازند دی اتیل هگزانول 35,502 35,538
شازند منومر وینیل استات 37,240 -
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 25,939 25,986
شیراز آمونیاک (گاز) 7,507 7,515
شیراز آمونیاک (مایع) 7,507 7,515
شیراز اوره پریل 10,059 8,959
شيراز متانول 10,444 11,335
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,290 4,294
فن آوران اسید استیک 17,307 16,555
فن آوران متانول 10,444 11,335
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 147,113 147,260
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 130,000 124,077
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 119,266 113,832
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 7,507 7,515
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 10,336 8,718
مارون منو اتیلن گلایکول 32,063 32,576
مارون دی اتیلن گلایکول 28,328 29,115
مروارید منو اتیلن گلایکول 32,063 32,576
مروارید دی اتیلن گلایکول 28,328 29,115
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 32,063 32,576
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 28,328 29,115
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 38928 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖