عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 آبان ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 39,114 990 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 34,933 1,491 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 38,347 2,000 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,205 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,205 286 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,703 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,703 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,702 1,001 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,702 1,001 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,702 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,702 1,001 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 40,103 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 40,103 1,012 5,060 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,441 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,441 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,441 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 38,441 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,441 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 38,441 660 2,640 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 34,597 300 0 کیسه نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 39,656 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41,631 400 1,800 کیسه نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 40,618 200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 38,297 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38,297 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 38,297 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 38,297 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 37,437 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 36,771 121 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 36,771 1,012 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 36,771 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 38,242 120 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38,242 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 38,480 1,375 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/02
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 38,480 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 38,480 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 38,480 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 36,821 100 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 38,570 920 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 39,957 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/09/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 39,957 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 39,957 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 39,957 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 34,295 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 33,962 550 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 33,962 770 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 33,962 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 33,962 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 30,566 33 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 33,962 800 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 33,962 1,302 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 33,962 990 990 کیسه نقدی سلف 1394/09/11
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 24,822 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 22,340 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 19,858 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 19,858 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 20,309 484 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 17,601 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 12,410 60 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24,822 500 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 23,694 2,992 0 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری سلف 1394/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 22,565 990 484 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 22,565 500 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 22,565 2,992 1,991 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 22,565 200 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 22,565 2,000 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/01
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 24,822 100 200 پالت چوبی نقدی سلف 1394/09/26

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖