قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/02/26 قیمت ارز : 34390ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/02/12 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,292 38,049 -2
آریا ساسول LH0030 37,292 38,049 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,945 38,704 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,945 38,704 -2
آریا ساسول HB 5020 37,085 37,241 -0
آریا ساسول HCH5110 36,812 36,930 -0
آریا ساسول MF 3713 36,812 36,930 -0
اروند PVC- S6532 26,055 26,369 -1
اروند PVC - S7042 28,660 29,005 -1
اروند PVC - E7242 28,660 29,005 -1
اروند PVC - E7244 28,660 29,005 -1
اروند PVC - E6834 28,660 29,005 -1
امیرکبیر LD2420H 37,292 38,049 -2
امیرکبیر LD2420D 37,292 38,049 -2
امیرکبیر EX5 36,812 36,930 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,292 40,366 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,599 39,105 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,064 42,029 0
ایلام HD 2200J 35,020 36,030 -3
آبادان PVC-S57 28,660 29,005 -1
آبادان PVC-S60 27,357 27,687 -1
آبادان PVC-S65 26,055 26,369 -1
آبادان PVC-S70 28,660 29,005 -1
بندر امام SBR 1502 47,744 47,408 1
بندر امام SBR 1500 48,699 48,356 1
بندر امام SBR 1712 42,261 42,372 -0
بندر امام HI 0500 35,020 36,030 -3
بندر امام HI 0500 UA 35,673 36,685 -3
بندر امام HD 0035 37,085 37,241 -0
بندر امام LH 0075 37,292 38,049 -2
بندر امام LF 0200 37,292 38,049 -2
بندر امام PVC S6058 27,357 27,687 -1
بندر امام PVC 6558 26,055 26,369 -1
بندر امام PVC 7054 28,660 29,005 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,150 31,762 4
پلی پروپیلن جم HP422H 33,150 31,762 4
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم EP548R 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم EP440L 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم EP440G 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,904 33,491 4
پلی نار SF 060 32,823 31,435 4
پلی نار SF 1160 32,823 31,435 4
پلی نار PYI 250 32,823 31,435 4
تبریز HIPS 7240 43,253 43,500 -1
تبریز GPPS 1540 41,882 42,124 -1
تبریز GPPS 1460 39,788 40,018 -1
تبریز GPPS 1160 37,694 37,912 -1
تبریز *ABS 47,133 49,093 -4
تبریز EPS 100 40,055 40,661 -1
تبریز EPS 200 40,055 40,661 -1
تبریز EPS 300 40,055 40,661 -1
تبریز EPS 400 39,270 39,864 -1
تبریز EPS 500 36,686 37,248 -2
تبریز EPS Oversize 36,686 37,248 -2
تبریز EPS Fine 34,485 35,014 -2
تبریز EPS SuperFine 34,485 35,014 -2
تبریز LL0 209 AA 38,599 39,105 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,768 39,275 -1
تبریز LL0 220 AA 37,225 37,713 -1
تبریز LL 0220KJ 37,879 38,368 -1
تبریز MD 3840 UV 36,770 37,471 -2
تبریز HD EA 6070 35,020 36,030 -3
تبریز HD UA 6070 35,673 36,685 -3
تبریز HD EA 5218 35,020 36,030 -3
تبریز HD UA 5218 35,673 36,685 -3
تبریز HD 4440 EA 35,767 36,816 -3
تبریز HD 4440 UA 36,420 37,471 -3
تبریز HD EA 6040 35,020 36,030 -3
تبریز HD UA 6040 35,673 36,685 -3
بانیار EPS 100-FR 42,055 42,666 -1
بانیار EPS 200-FR 42,055 42,666 -1
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,882 42,124 -1
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,788 40,018 -1
جم HD BL3 37,085 37,241 -0
جم HD BL4 37,085 37,241 -0
جم HD 60507 35,020 36,030 -3
جم HD 60507 UV 35,673 36,685 -3
جم HD 52518 35,020 36,030 -3
جم HD 52518 UV 35,673 36,685 -3
جم HD 52505 35,020 36,030 -3
جم HD 52511 35,020 36,030 -3
جم HD EX3(PE100)** 40,292 40,366 -0
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,064 42,029 0
جم MD 38504UV 36,770 37,471 -2
جم LL22501 AA 38,599 39,105 -1
جم LL22501 KJ 38,768 39,275 -1
جم LL32604 UV 36,420 37,471 -3
خوزستان PGPC 1822 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 0712 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 1218 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 0407 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 2230 70,634 68,362 3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,301 44,745 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,301 44,745 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,433 62,924 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,395 59,878 1
رجال RG 3212 E 38,704 37,331 4
رجال RG 1101XXS 32,823 31,435 4
رجال RG 1101S 32,823 31,435 4
رجال RG 1101XS 32,823 31,435 4
رجال RG 1101P 32,823 31,435 4
رجال RG 1101XP 32,823 31,435 4
رجال RG 1101XN 32,823 31,435 4
رجال RG 1104K 33,150 31,762 4
رجال RG 1102H 32,823 31,435 4
رجال RG 1102L 32,823 31,435 4
رجال RG 1102XK 32,823 31,435 4
شازند PP-R270G 38,704 37,331 4
شازند PP-EP2X CI 38,704 37,331 4
شازند PP-EP2X CE 38,704 37,331 4
شازند PP-ARP 230 38,704 37,331 4
شازند PP-HP 565 S 34,904 33,491 4
شازند PP R 40 38,704 37,331 4
شازند PP R 60 38,704 37,331 4
شازند PP-HP 550 J 32,823 31,435 4
شازند PP-HP 552 R 32,823 31,435 4
شازند PP-HP 554 P 32,823 31,435 4
شازند PP-V30GA 34,130 32,745 4
شازند PP-V30S 32,823 31,435 4
شازند HD-5620 EA 35,020 36,030 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 39,036 38,949 0
شازند HD-EX5 36,812 36,930 -0
شازند HD-BL3 37,085 37,241 -0
شازند MD 3840 UA 36,420 37,471 -3
شازند PBR 45,477 44,777 2
شازند PBR -1210S 50,051 49,363 1
شازند LL0 209 KJ 38,768 39,275 -1
شازند LL0 209 AA 38,599 39,105 -1
شازند LL0410 AA 38,599 39,105 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,770 32,812 -0
شهیدتند گویان PET BG841 32,770 32,812 -0
شهیدتند گویان PET BG 825 32,497 32,538 -0
شهیدتند گویان PET BG821 32,497 32,538 -0
شهیدتند گویان PET BG800 31,751 31,791 -0
شهیدتند گویان PET BG805 31,751 31,791 -0
شهیدتند گویان PET BG781 30,962 31,001 -0
شهیدتند گویان PET BG785 30,962 31,001 -0
شهیدتند گویان PET BG761 30,513 30,551 -0
شهیدتند گویان PET BG 732 30,039 30,077 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,513 30,551 -0
شهیدتند گویان PET TG645 27,778 28,143 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,778 28,143 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,364 27,724 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,895 29,275 -1
غدیر PVC-S65 26,055 26,369 -1
غدیر PVC-S57 28,660 29,005 -1
لاله LD 2102TX00 37,292 38,049 -2
لاله LD 2101 TN 47 37,292 38,049 -2
لاله LD 1922 T 37,945 38,704 -2
لاله LD 2404 TC47 37,292 38,049 -2
لاله LD 2004 TC00 37,292 38,049 -2
لاله LD 2100TN42 37,292 38,049 -2
لاله LD 2100TN00 37,292 38,049 -2
مارون HD-EX5 36,812 36,930 -0
مارون HD-I4 35,020 36,030 -3
مارون HD-I4 UV 35,673 36,685 -3
مارون PP-C30S 32,823 31,435 4
مارون PP-V30S 32,823 31,435 4
مارون PP-Z30S 32,823 31,435 4
مارون PP-V30G 32,823 31,435 4
مارون PP-F30G 32,823 31,435 4
مارون PP-V79S 32,823 31,435 4
مارون PP-V79G 32,823 31,435 4
مارون PP-X30G 32,823 31,435 4
مارون PP-MR230C 38,704 37,331 4
مارون PP-EP1X35AF 33,150 31,762 4
مارون PP-T30G 32,823 31,435 4
مارون PP-T31SE 32,823 31,435 4
مارون PP EP-C40R 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZH515MA 35,110 33,728 4
نوید زرشیمی ZH 525J 33,150 31,762 4
نوید زرشیمی ZR 230C 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZH510L 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH500 M 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH520J 33,150 31,762 4
نوید زرشیمی HP 552 R 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,346 31,959 4
مهر HD 7000 F 36,812 36,930 -0
قائد بصیر *ABS 50 NW 47,133 49,093 -4
قائد بصیر *ABS 75 55,330 57,630 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 35,020 36,030 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,673 36,685 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 35,020 36,030 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,673 36,685 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,085 37,241 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,772 38,895 -0
لرستان HD-54404 35,673
لرستان HD-62107 35,020
مهاباد LL22401 38,599
مهاباد LL22402 38,599
مهاباد LL22403 38,599
تخت جمشید لاتکس 13,508 13,413 1

 

 

 

💢 قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد ۲ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 79,300 ریال 1300 1.64% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 70,000 ریال 1500 2.14% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 72,000 ریال 9500 13.19% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,700 ریال 1700 2.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 79,500 ریال 1900 2.39% نمودار و آرشیو
0075 63,500 ریال 900 1.42% نمودار و آرشیو
020 62,500 ریال 700 1.12% نمودار و آرشیو
Lf190 61,300 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 57,800 ریال -2200 3.67% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,500 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
2420h 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 75,300 ریال 300 0.4% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 75,500 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 74,700 ریال 1000 1.34% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال -1000 1.04% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 75,000 ریال 1200 1.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 74,000 ریال -500 0.67% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
ZR230 75,500 ریال 1500 1.99% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 700 0.91% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 45,700 ریال -800 1.72% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 3300 7.02% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال -2000 4.35% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖