تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/02/26 قیمت ارز : 34390ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/02/12 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,292 38,049 -2
آریا ساسول LH0030 37,292 38,049 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,945 38,704 -2
آریا ساسول LP0470KJ 37,945 38,704 -2
آریا ساسول HB 5020 37,085 37,241 -0
آریا ساسول HCH5110 36,812 36,930 -0
آریا ساسول MF 3713 36,812 36,930 -0
اروند PVC- S6532 26,055 26,369 -1
اروند PVC - S7042 28,660 29,005 -1
اروند PVC - E7242 28,660 29,005 -1
اروند PVC - E7244 28,660 29,005 -1
اروند PVC - E6834 28,660 29,005 -1
امیرکبیر LD2420H 37,292 38,049 -2
امیرکبیر LD2420D 37,292 38,049 -2
امیرکبیر EX5 36,812 36,930 -0
امیرکبیر EX3(PE100)** 40,292 40,366 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,599 39,105 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 42,064 42,029 0
ایلام HD 2200J 35,020 36,030 -3
آبادان PVC-S57 28,660 29,005 -1
آبادان PVC-S60 27,357 27,687 -1
آبادان PVC-S65 26,055 26,369 -1
آبادان PVC-S70 28,660 29,005 -1
بندر امام SBR 1502 47,744 47,408 1
بندر امام SBR 1500 48,699 48,356 1
بندر امام SBR 1712 42,261 42,372 -0
بندر امام HI 0500 35,020 36,030 -3
بندر امام HI 0500 UA 35,673 36,685 -3
بندر امام HD 0035 37,085 37,241 -0
بندر امام LH 0075 37,292 38,049 -2
بندر امام LF 0200 37,292 38,049 -2
بندر امام PVC S6058 27,357 27,687 -1
بندر امام PVC 6558 26,055 26,369 -1
بندر امام PVC 7054 28,660 29,005 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 525J 33,150 31,762 4
پلی پروپیلن جم HP422H 33,150 31,762 4
پلی پروپیلن جم HP 510L 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 502R 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم HP 550J 32,823 31,435 4
پلی پروپیلن جم EP548R 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم EP440L 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم EP440G 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم RP 340N 38,704 37,331 4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,904 33,491 4
پلی نار SF 060 32,823 31,435 4
پلی نار SF 1160 32,823 31,435 4
پلی نار PYI 250 32,823 31,435 4
تبریز HIPS 7240 43,253 43,500 -1
تبریز GPPS 1540 41,882 42,124 -1
تبریز GPPS 1460 39,788 40,018 -1
تبریز GPPS 1160 37,694 37,912 -1
تبریز *ABS 47,133 49,093 -4
تبریز EPS 100 40,055 40,661 -1
تبریز EPS 200 40,055 40,661 -1
تبریز EPS 300 40,055 40,661 -1
تبریز EPS 400 39,270 39,864 -1
تبریز EPS 500 36,686 37,248 -2
تبریز EPS Oversize 36,686 37,248 -2
تبریز EPS Fine 34,485 35,014 -2
تبریز EPS SuperFine 34,485 35,014 -2
تبریز LL0 209 AA 38,599 39,105 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,768 39,275 -1
تبریز LL0 220 AA 37,225 37,713 -1
تبریز LL 0220KJ 37,879 38,368 -1
تبریز MD 3840 UV 36,770 37,471 -2
تبریز HD EA 6070 35,020 36,030 -3
تبریز HD UA 6070 35,673 36,685 -3
تبریز HD EA 5218 35,020 36,030 -3
تبریز HD UA 5218 35,673 36,685 -3
تبریز HD 4440 EA 35,767 36,816 -3
تبریز HD 4440 UA 36,420 37,471 -3
تبریز HD EA 6040 35,020 36,030 -3
تبریز HD UA 6040 35,673 36,685 -3
بانیار EPS 100-FR 42,055 42,666 -1
بانیار EPS 200-FR 42,055 42,666 -1
طاهاسازان پیشتاز GP35 41,882 42,124 -1
طاهاسازان پیشتاز GP26 39,788 40,018 -1
جم HD BL3 37,085 37,241 -0
جم HD BL4 37,085 37,241 -0
جم HD 60507 35,020 36,030 -3
جم HD 60507 UV 35,673 36,685 -3
جم HD 52518 35,020 36,030 -3
جم HD 52518 UV 35,673 36,685 -3
جم HD 52505 35,020 36,030 -3
جم HD 52511 35,020 36,030 -3
جم HD EX3(PE100)** 40,292 40,366 -0
جم HD EX3(PE100 Blak) 42,064 42,029 0
جم MD 38504UV 36,770 37,471 -2
جم LL22501 AA 38,599 39,105 -1
جم LL22501 KJ 38,768 39,275 -1
جم LL32604 UV 36,420 37,471 -3
خوزستان PGPC 1822 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 0712 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 1218 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 0407 70,634 68,362 3
خوزستان PGPC 2230 70,634 68,362 3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,301 44,745 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,301 44,745 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,879 57,356 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,433 62,924 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,395 59,878 1
رجال RG 3212 E 38,704 37,331 4
رجال RG 1101XXS 32,823 31,435 4
رجال RG 1101S 32,823 31,435 4
رجال RG 1101XS 32,823 31,435 4
رجال RG 1101P 32,823 31,435 4
رجال RG 1101XP 32,823 31,435 4
رجال RG 1101XN 32,823 31,435 4
رجال RG 1104K 33,150 31,762 4
رجال RG 1102H 32,823 31,435 4
رجال RG 1102L 32,823 31,435 4
رجال RG 1102XK 32,823 31,435 4
شازند PP-R270G 38,704 37,331 4
شازند PP-EP2X CI 38,704 37,331 4
شازند PP-EP2X CE 38,704 37,331 4
شازند PP-ARP 230 38,704 37,331 4
شازند PP-HP 565 S 34,904 33,491 4
شازند PP R 40 38,704 37,331 4
شازند PP R 60 38,704 37,331 4
شازند PP-HP 550 J 32,823 31,435 4
شازند PP-HP 552 R 32,823 31,435 4
شازند PP-HP 554 P 32,823 31,435 4
شازند PP-V30GA 34,130 32,745 4
شازند PP-V30S 32,823 31,435 4
شازند HD-5620 EA 35,020 36,030 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 39,036 38,949 0
شازند HD-EX5 36,812 36,930 -0
شازند HD-BL3 37,085 37,241 -0
شازند MD 3840 UA 36,420 37,471 -3
شازند PBR 45,477 44,777 2
شازند PBR -1210S 50,051 49,363 1
شازند LL0 209 KJ 38,768 39,275 -1
شازند LL0 209 AA 38,599 39,105 -1
شازند LL0410 AA 38,599 39,105 -1
شهیدتند گویان PET BG845 32,770 32,812 -0
شهیدتند گویان PET BG841 32,770 32,812 -0
شهیدتند گویان PET BG 825 32,497 32,538 -0
شهیدتند گویان PET BG821 32,497 32,538 -0
شهیدتند گویان PET BG800 31,751 31,791 -0
شهیدتند گویان PET BG805 31,751 31,791 -0
شهیدتند گویان PET BG781 30,962 31,001 -0
شهیدتند گویان PET BG785 30,962 31,001 -0
شهیدتند گویان PET BG761 30,513 30,551 -0
شهیدتند گویان PET BG 732 30,039 30,077 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,513 30,551 -0
شهیدتند گویان PET TG645 27,778 28,143 -1
شهیدتند گویان PET TG641 27,778 28,143 -1
شهیدتند گویان PET TG621 27,364 27,724 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 28,895 29,275 -1
غدیر PVC-S65 26,055 26,369 -1
غدیر PVC-S57 28,660 29,005 -1
لاله LD 2102TX00 37,292 38,049 -2
لاله LD 2101 TN 47 37,292 38,049 -2
لاله LD 1922 T 37,945 38,704 -2
لاله LD 2404 TC47 37,292 38,049 -2
لاله LD 2004 TC00 37,292 38,049 -2
لاله LD 2100TN42 37,292 38,049 -2
لاله LD 2100TN00 37,292 38,049 -2
مارون HD-EX5 36,812 36,930 -0
مارون HD-I4 35,020 36,030 -3
مارون HD-I4 UV 35,673 36,685 -3
مارون PP-C30S 32,823 31,435 4
مارون PP-V30S 32,823 31,435 4
مارون PP-Z30S 32,823 31,435 4
مارون PP-V30G 32,823 31,435 4
مارون PP-F30G 32,823 31,435 4
مارون PP-V79S 32,823 31,435 4
مارون PP-V79G 32,823 31,435 4
مارون PP-X30G 32,823 31,435 4
مارون PP-MR230C 38,704 37,331 4
مارون PP-EP1X35AF 33,150 31,762 4
مارون PP-T30G 32,823 31,435 4
مارون PP-T31SE 32,823 31,435 4
مارون PP EP-C40R 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZH515MA 35,110 33,728 4
نوید زرشیمی ZH 525J 33,150 31,762 4
نوید زرشیمی ZR 230C 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZB 332 C 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZB 332 L 38,704 37,331 4
نوید زرشیمی ZH510L 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH 550 J 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH500 M 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH520J 33,150 31,762 4
نوید زرشیمی HP 552 R 32,823 31,435 4
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,346 31,959 4
مهر HD 7000 F 36,812 36,930 -0
قائد بصیر *ABS 50 NW 47,133 49,093 -4
قائد بصیر *ABS 75 55,330 57,630 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 35,020 36,030 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,673 36,685 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 35,020 36,030 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,673 36,685 -3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,085 37,241 -0
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,772 38,895 -0
لرستان HD-54404 35,673
لرستان HD-62107 35,020
مهاباد LL22401 38,599
مهاباد LL22402 38,599
مهاباد LL22403 38,599
تخت جمشید لاتکس 13,508 13,413 1

قیمت مواداولیه؛ ۳ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,300 ریال -700 1.56% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,300 ریال -400 0.88% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 45,150 ریال -250 0.55% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,300 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,400 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال -650 1.42% نمودار و آرشیو
5110 45,300 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,600 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 44,800 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,500 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
0075 52,400 ریال -600 1.13% نمودار و آرشیو
020 51,800 ریال -800 1.52% نمودار و آرشیو
Lf190 51,300 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
52518 44,600 ریال -600 1.33% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 44,300 ریال -700 1.56% نمودار و آرشیو
2420h 50,600 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,700 ریال 1000 1.83% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 50,900 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 52,700 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,900 ریال -450 0.93% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,500 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 47,100 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 55,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 55,500 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,500 ریال -1000 1.8% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 54,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 54,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,400 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 55,200 ریال -800 1.43% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 50,700 ریال -700 1.36% نمودار و آرشیو
C30s 54,800 ریال 1300 2.37% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 1000 1.56% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
5030 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,200 ریال -800 1.51% نمودار و آرشیو
552R Jam 50,700 ریال -700 1.36% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,700 ریال -700 1.36% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 54,000 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 53,700 ریال 2200 4.1% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 96,000 ریال 2500 2.6% نمودار و آرشیو
10417 95,000 ریال 2000 2.11% نمودار و آرشیو
10415 98,000 ریال 3500 3.57% نمودار و آرشیو
R40maron 51,500 ریال نمودار و آرشیو
R60 52,500 ریال 1800 3.43% نمودار و آرشیو
548R 51,000 ریال -1500 2.86% نمودار و آرشیو
RP340 49,800 ریال -700 1.39% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,200 ریال -600 1.26% نمودار و آرشیو
440L 50,000 ریال -500 0.99% نمودار و آرشیو
MR230 53,000 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
ZR230 52,800 ریال -700 1.31% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 99,000 ریال 4000 4.04% نمودار و آرشیو
332C 60,500 ریال -300 0.49% نمودار و آرشیو
332L 47,700 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,000 ریال 300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,700 ریال 100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,600 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 63,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 63,100 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 102,000 ریال -5000 4.67% نمودار و آرشیو
Lale 1922 50,000 ریال -500 0.99% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,700 ریال -3100 4.64% نمودار و آرشیو
J740 62,500 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال -2000 3.13% نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال -500 0.99% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖