عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 مهرماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 990 0 40,292 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,993 0 36,223 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 400 0 36,223 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/08/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 0 39,502 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/08/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,506 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,109 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/08/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,109 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/08/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 38,862 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 300 0 39,714 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 3,894 39,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 99 0 38,029 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,100 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 990 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 1,100 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 900 0 40,033 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,000 41,467 کیسه نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) پتروشیمی شازند 100 0 43,233 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 240 480 37,982 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 990 506 37,982 کیسه نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,508 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 650 0 37,223 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 38,029 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 36,508 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 616 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,012 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 480 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 946 0 34,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 682 0 30,698 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 0 41,467 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 0 36,045 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 320 0 37,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن فیلم HP522H پلی پروپیلن جم 308 0 34,388 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 34,060 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,496 1,496 34,060 کیسه نقدی سلف 1394/08/13
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 50 0 34,060 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 660 0 34,060 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 990 506 34,060 کیسه نقدی سلف 1394/08/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,500 0 36,357 پالت چوبی اعتباری سلف 1394/08/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 30 0 18,733 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی شازند 80 0 30,654 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 700 300 34,060 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 0 21,743 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 18,844 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 300 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,159 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 24,159 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,159 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/28

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖