پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 مهرماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 990 0 40,292 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,993 0 36,223 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 400 0 36,223 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/08/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 0 39,502 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/08/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,506 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,109 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/08/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 28,109 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/08/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,109 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 38,862 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 300 0 39,714 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 3,894 39,714 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 99 0 38,029 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,100 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 0 38,205 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,205 سایر نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 990 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 1,100 38,205 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 900 0 40,033 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,000 41,467 کیسه نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) پتروشیمی شازند 100 0 43,233 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/08/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 240 480 37,982 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 0 37,982 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 990 506 37,982 کیسه نقدی سلف 1394/08/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,508 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 650 0 37,223 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 38,029 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 36,508 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 616 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,012 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 480 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 0 38,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 946 0 34,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 682 0 30,698 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 0 41,467 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 0 36,045 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 320 0 37,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 39,966 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن فیلم HP522H پلی پروپیلن جم 308 0 34,388 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 34,060 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,496 1,496 34,060 کیسه نقدی سلف 1394/08/13
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 50 0 34,060 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 660 0 34,060 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 990 506 34,060 کیسه نقدی سلف 1394/08/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1,500 0 36,357 پالت چوبی اعتباری سلف 1394/08/18
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 30 0 18,733 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی شازند 80 0 30,654 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 700 300 34,060 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 0 21,743 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 0 18,844 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 300 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,159 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 0 24,159 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/08/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,159 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/13
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 26,574 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/28

قیمت مواداولیه؛ ۶ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,900 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,000 ریال -800 1.71% نمودار و آرشیو
5110 44,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,500 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
2420h 45,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال 1100 2.39% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,600 ریال 1200 2.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 44,100 ریال -1200 2.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 45,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,000 ریال -600 0.99% نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,200 ریال -700 1.53% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 66,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,800 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
R40maron 53,800 ریال 1800 3.35% نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 2500 4.72% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,300 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,500 ریال 1000 1.65% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,500 ریال 700 2.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,100 ریال 300 0.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 55,300 ریال 2300 4.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,300 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
Lale 1922 45,000 ریال 1700 3.78% نمودار و آرشیو
MR1600 57,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 4,090 ریال -42910 91.3% نمودار و آرشیو
52518 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Hi500 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو