عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 7 مهرماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,271 0 41,133 نقدی نقدی 1394/07/12
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,703 0 37,000 نقدی نقدی 1394/07/12
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 40,327 نقدی نقدی 1394/07/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 54,000 نقدی نقدی 1394/07/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 88 0 10,250 نقدی سلف 1394/07/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,149 نقدی سلف 1394/07/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,594 نقدی سلف 1394/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 506 0 28,409 اعتباری سلف 1394/07/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 نقدی سلف 1394/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 اعتباری سلف 1394/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,311 نقدی سلف 1394/07/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 792 0 39,213 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 286 0 38,466 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 39,381 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,491 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,573 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,342 0 37,573 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,573 نقدی نقدی 1394/07/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 0 37,573 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 713 0 37,573 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 713 0 37,573 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,100 1,100 37,573 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 2,000 41,173 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 960 37,474 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 0 37,474 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 33,727 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 88 0 29,979 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 36,049 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 6,000 0 36,049 نقدی نقدی 1394/07/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,700 0 36,049 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 37,491 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 35,991 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 660 0 37,896 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,364 0 37,896 نقدی نقدی 1394/07/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 480 37,896 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 0 37,896 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 34,106 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 110 110 34,106 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 20,843 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 1,342 0 34,110 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 41,173 نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/12
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 0 38,824 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 200 0 40,561 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 0 39,673 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 88 88 39,673 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم 66 0 35,706 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - HP500P درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 0 30,447 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 39,673 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,012 0 39,673 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 220 33,830 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 27,064 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 0 33,830 نقدی نقدی 1394/07/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,320 0 25,000 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1,080 0 22,500 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 0 18,990 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 0 13,390 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,993 0 24,346 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 2,000 24,346 نقدی نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 0 24,346 نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 300 26,781 نقدی سلف 1394/08/07

قیمت مواداولیه؛ ۳ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,900 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,100 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 42,200 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,300 ریال 300 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
0075 49,600 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
020 46,700 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
Lf190 45,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال -150 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,500 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,500 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 43,400 ریال -600 1.36% نمودار و آرشیو
C30s 43,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 43,800 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,700 ریال 1700 2.95% نمودار و آرشیو
1540 53,800 ریال 600 1.12% نمودار و آرشیو
1551 52,800 ریال 400 0.76% نمودار و آرشیو
781 42,800 ریال -700 1.61% نمودار و آرشیو
785 42,500 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,700 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
552R Maroun 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
510L Jam 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال -1000 1.2% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 82,500 ریال -1000 1.2% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,800 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
RP340 51,000 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,300 ریال 300 0.37% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 82,300 ریال -2700 3.18% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖