عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 27 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 33,194 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 33,194 1,785 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/12/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 36,713 190 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 36,713 2,982 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/12/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 28,360 2,508 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 28,360 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 29,766 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 29,766 1,507 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 تندگویان 30,016 341 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 26,242 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 26,242 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 26,242 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 26,242 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 38,195 550 4,444 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 38,195 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 38,373 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA امیرکبیر 36,835 308 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ امیرکبیر 37,522 430 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 37,001 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 37,001 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 37,001 518 0 سایر نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 37,001 518 0 سایر نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 37,001 550 4,444 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 38,346 500 2,000 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 35,475 5,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 34,500 198 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام 33,336 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز 34,022 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 34,022 561 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 32,669 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 33,336 2,002 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 34,669 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV جم 34,669 88 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون 35,621 506 506 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم 36,244 506 220 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر 36,244 500 4,500 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 36,244 1,452 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 36,244 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 36,928 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 36,928 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 36,204 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE1000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 35,781 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 35,781 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 29,944 2,002 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 29,051 506 506 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 29,601 3,014 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 29,601 990 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/06
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 29,601 651 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 29,051 1,232 1,232 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 28,801 858 572 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 23,651 5,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S65 اروند 21,501 990 1,980 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/12/29
پلی وینیل کلراید S65 اروند 21,501 400 300 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 21,501 1,000 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 21,501 4,994 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 23,651 100 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/27
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 امیرکبیر 33,300 300 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 امیرکبیر 33,300 1,000 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 32,620 88 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 32,620 40 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پلی پروپیلن جم 32,203 198 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 اروند 21,286 1,200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 اروند 18,921 900 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 اروند 17,201 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 غدیر 11,826 40 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖