عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 27 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 33,194 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 33,194 1,785 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/12/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 36,713 190 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 36,713 2,982 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/12/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 28,360 2,508 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 28,360 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 29,766 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 29,766 1,507 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 تندگویان 30,016 341 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 26,242 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 26,242 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 26,242 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 26,242 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 38,195 550 4,444 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 38,195 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 38,373 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA امیرکبیر 36,835 308 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ امیرکبیر 37,522 430 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 37,001 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 37,001 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 37,001 518 0 سایر نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 37,001 518 0 سایر نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 37,001 550 4,444 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 38,346 500 2,000 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 35,475 5,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 34,500 198 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام 33,336 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز 34,022 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 34,022 561 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 32,669 110 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 33,336 2,002 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 34,669 300 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV جم 34,669 88 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون 35,621 506 506 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم 36,244 506 220 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر 36,244 500 4,500 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 36,244 1,452 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 36,244 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 36,928 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 36,928 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 36,204 200 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE1000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 42,000 200 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 35,781 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 35,781 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 29,944 2,002 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 29,051 506 506 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 29,601 3,014 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 29,601 990 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/06
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 29,601 651 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 29,051 1,232 1,232 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 28,801 858 572 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 23,651 5,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S65 اروند 21,501 990 1,980 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/12/29
پلی وینیل کلراید S65 اروند 21,501 400 300 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 21,501 1,000 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 21,501 4,994 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 23,651 100 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/27
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 امیرکبیر 33,300 300 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 امیرکبیر 33,300 1,000 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 32,620 88 0 کیسه نقدی نقدی 1394/12/02
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 32,620 40 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پلی پروپیلن جم 32,203 198 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 اروند 21,286 1,200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 اروند 18,921 900 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 اروند 17,201 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 غدیر 11,826 40 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/12/02

قیمت مواداولیه؛ ۲۵ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,400 ریال 250 0.52% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,550 ریال -150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,900 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
5110 48,650 ریال -350 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 52,650 ریال -250 0.47% نمودار و آرشیو
020 52,200 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
Lf190 53,650 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 52,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,900 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
2102 51,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,900 ریال 1100 2.12% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,800 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 63,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 63,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
C30s 51,000 ریال 600 1.18% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 64,200 ریال -400 0.62% نمودار و آرشیو
1551 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 52,600 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 52,100 ریال نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 73,000 ریال 3000 4.11% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال -1500 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 59,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖