معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 29 تیر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,741 38,741 38,741 38,741 0 200 200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,854 41,159 41,449 42,077 2,500 6,330 2,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,741 39,129 39,281 39,953 3,520 5,038 3,520
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,743 36,743 36,743 36,743 1,012 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,743 36,743 36,743 36,743 968 583 319
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 26,623 29,285 29,285 29,285 200 4,960 200
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 26,623 29,285 29,285 29,285 300 5,920 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,203 26,623 26,623 26,623 1,210 11,066 1,210
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,430 46,218 46,382 47,000 600 2,460 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,203 26,623 26,623 26,623 300 7,080 300
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 39,938 46,429 46,934 47,609 150 340 150
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 31,541 33,519 33,753 34,039 1,342 3,410 1,342
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,938 42,600 42,666 42,777 150 350 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,514 34,665 34,665 34,665 1,012 18,414 1,012
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 31,873 31,873 31,873 31,873 1,012 572 572
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 24,841 27,325 27,325 27,325 1,012 8,844 1,012
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,976 53,501 54,079 55,000 750 2,380 750
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,514 34,665 34,665 34,665 1,518 14,938 1,518
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,093 41,888 42,340 43,109 650 1,730 650
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,541 33,555 34,014 34,695 1,012 4,136 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,025 33,027 33,027 33,027 506 8,888 506
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 36,680 36,680 36,680 440 180 140
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 50,024 53,670 53,762 54,109 100 280 100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,058 37,058 37,058 37,058 1,500 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 37,708 39,000 39,269 40,119 1,000 2,760 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,001 39,001 39,001 39,001 110 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 37,708 38,909 39,116 39,328 1,000 2,130 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 40,348 40,348 40,348 330 1,804 330
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 36,743 0 649 649
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,680 36,680 36,680 36,680 0 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,058 37,058 37,058 37,058 0 1,060 1,060
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 40,348 40,348 40,348 220 12,320 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,472 27,472 27,472 27,472 1,012 836 836
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف 31,541 33,319 33,457 33,590 651 1,491 651
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,025 33,027 33,027 33,027 1,012 16,126 1,012
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,479 45,479 45,479 45,479 661 661 661
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 29,131 32,044 32,044 32,044 55 2,574 55
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,472 27,472 27,472 27,472 1,298 748 748
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 38,000 38,092 38,258 518 670 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 38,777 39,040 39,209 518 1,188 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 37,708 37,708 37,708 220 198 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 38,371 38,371 38,371 38,371 220 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 37,729 37,769 37,809 220 264 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 24,203 26,623 26,623 26,623 2,000 16,020 2,000
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 26,623 506 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,587 987 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,001 39,001 39,001 39,001 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 37,708 37,708 37,708 37,708 0 110 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,371 38,371 38,371 38,371 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 36,743 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 31,873 31,873 31,873 31,873 0 440 440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,472 27,472 27,472 27,472 0 66 66

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 - نمودار و آرشیو
Lf190 - نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖