عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه بسته بندی تسویه قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 47,258 791 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 41,760 987 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 46,332 2,499 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 46,332 580 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 29,574 110 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,482 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,993 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 32,262 814 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,459 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,459 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,459 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37,278 110 110 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 37,278 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,262 1,100 4,400 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 36,349 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,623 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,623 660 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,623 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 36,623 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36,623 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,623 561 0 سایر نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 36,623 220 0 کیسه نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 37,278 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37,775 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 40,387 500 1,500 کیسه نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,781 2,000 1,500 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 36,781 1,012 1,012 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34,834 308 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40,407 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,407 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 41,167 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 35,489 1,012 1,012 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 35,489 132 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,834 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34,834 319 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 35,489 1,012 506 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35,489 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,834 1,500 1,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,575 400 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,466 3,003 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,466 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,466 1,408 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,466 880 880 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 39,052 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 39,052 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 38,286 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,503 600 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,927 700 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 34,975 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 32,890 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 28,088 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 28,088 100 700 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 25,535 506 484 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 25,535 1,496 1,496 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 25,535 200 200 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 25,535 1,496 1,518 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 25,535 100 900 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 28,088 100 700 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 36,366 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 37,050 451 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 31,351 462 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 25,279 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 22,470 400 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 20,428 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖