عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 6 مردادماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 45,373 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 0 41,331 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,051 0 41,331 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 44,483 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 901 0 44,483 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 29,749 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,749 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,749 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,749 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,253 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 31,253 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,253 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,253 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 400 0 28,128 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 200 0 25,908 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 پتروشیمی تندگویان 100 0 23,029 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,786 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,786 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 902 0 28,786 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 41,579 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 41,060 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 42,330 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 42,330 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 42,490 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 38,097 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 99 0 38,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 33,992 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,978 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2,002 0 40,964 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 40,964 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,964 سایر نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,964 سایر نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 506 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 154 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 42,693 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 43,099 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 200 0 34,154 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 40,767 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 40,767 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 41,371 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 41,371 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 462 0 41,371 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 41,371 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 572 0 37,234 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 0 33,097 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 43,099 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 38,789 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 41,939 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 42,894 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 42,053 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 43,667 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 44,590 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 66 0 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 399 0 45,717 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 40,489 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 840 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/12
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440 990 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 231 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 880 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 462 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 1,496 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 903 0 40,182 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,320 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 858 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 374 0 22,799 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 0 19,759 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,933 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 2,500 0 27,865 پالت چوبی اعتباری سلف 1394/08/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 0 25,332 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,065 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 25,332 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,699 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 25,332 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 0 25,332 پالت چوبی اعتباری سلف 1394/08/01

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,700 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 50,300 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,300 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
5110 50,000 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,900 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 53,200 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,850 ریال -350 0.66% نمودار و آرشیو
52518 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,000 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 60,400 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 600 1.21% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 54,700 ریال -300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,600 ریال -400 0.73% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 93,300 ریال نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 42,000 ریال 500 1.19% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 500 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 500 1.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 500 1.2% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,300 ریال 200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,200 ریال -300 0.32% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖