پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 6 مردادماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 45,373 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 0 41,331 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,051 0 41,331 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 44,483 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 901 0 44,483 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 29,749 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,749 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,749 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 29,749 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,253 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 31,253 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 31,253 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,253 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 400 0 28,128 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 200 0 25,908 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 پتروشیمی تندگویان 100 0 23,029 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,786 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/05/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,786 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 902 0 28,786 جامبوبگ نقدی سلف 1394/05/21
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 41,579 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 41,060 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 42,330 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 42,330 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 42,490 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 38,097 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 99 0 38,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 0 33,992 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,978 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2,002 0 40,964 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 40,964 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,964 سایر نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 40,964 سایر نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 506 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 154 0 40,964 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 0 42,693 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,000 43,099 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 200 0 34,154 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 40,767 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 40,767 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 40,121 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 39,506 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 41,087 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 0 41,371 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 41,371 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 462 0 41,371 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 41,371 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 572 0 37,234 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 0 33,097 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 0 43,099 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 38,789 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 41,939 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 42,894 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 42,053 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 43,667 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 44,590 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 45,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 66 0 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 399 0 45,717 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 40,489 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 840 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/12
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440 990 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 231 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 880 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 0 40,182 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 462 0 40,182 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 1,496 40,182 کیسه نقدی نقدی 1394/05/11
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 903 0 40,182 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,320 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 858 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 374 0 22,799 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 0 19,759 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 13,933 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 2,500 0 27,865 پالت چوبی اعتباری سلف 1394/08/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 0 25,332 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,065 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 25,332 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 24,699 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 25,332 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/05/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 0 25,332 پالت چوبی اعتباری سلف 1394/08/01

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو