عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 14 دیماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/19 68,433 441 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/19 68,433 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/19 75,134 525 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 1395/11/12 75,134 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/10/19 73,985 100 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/10/19 73,985 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/10/19 86,852 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1395/10/19 35,877 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/10/29 36,979 704 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/10/19 36,979 374 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/10/20 38,813 2,860 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/10/19 34,100 704 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/10/29 34,100 352 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/10/19 47,904 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/10/19 41,516 500 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/10/19 47,157 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/10/19 47,157 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/10/19 47,157 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/10/19 51,873 432 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/10/19 41,795 300 1,500 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/19 40,617 561 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/19 40,617 2,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/10/19 41,654 300 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 1395/11/05 41,654 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/19 40,332 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/19 40,332 2,200 0 پتروشیمی مهر
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/10/19 53,662 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/10/19 53,662 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/10/19 52,099 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/10/19 48,272 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/10/19 48,272 800 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/10/19 50,352 900 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/10/19 79,560 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/10/19 41,066 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R سلف 1395/11/02 41,066 770 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/10/19 42,186 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/10/19 35,760 609 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/10/19 35,760 990 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/10/19 35,760 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/10/19 35,760 990 0 پلی پروپیلن جم
پلی کربنات 0407 نقدی 1395/10/19 84,043 200 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/10/19 35,249 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/19 33,570 4,004 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/19 33,570 1,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/19 33,570 484 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/19 33,570 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/11/09 33,570 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 سلف 1395/11/12 36,927 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 نقدی 1395/10/19 65,141 80 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1395/10/19 57,478 22 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/10/19 58,168 40 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/10/19 51,325 50 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/11/19 63,864 70 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/10/19 56,351 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 1395/10/19 42,441 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 1395/10/19 37,726 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/10/19 46,686 250 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1395/10/19 42,441 550 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 نقدی 1395/10/19 42,441 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LF0200 درجه 1 نقدی 1395/10/19 42,441 120 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1395/10/19 36,555 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1395/10/19 32,494 90 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 1395/10/19 22,339 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 نقدی 1395/10/19 31,888 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 نقدی 1395/10/19 33,865 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی کربنات - OFF درجه 1 نقدی 1395/10/19 75,639 40 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/19 67,234 198 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 3 نقدی 1395/10/19 46,224 198 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/10/19 32,630 44 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 نقدی 1395/10/19 31,724 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/10/19 30,213 396 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/10/19 30,213 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/10/19 26,856 120 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1395/10/19 15,107 860 0 پتروشیمی بندرامام
inpia.ir

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖